torna

Detall de la notícia

Imatge 4382460

Educació presenta en Mesa Sectorial els permisos no retribuïts per a la conciliació laboral-familiar dels docents

\A l’actualitat els docents  no  poden sol·licitar  aquests permisos

\La proposta contempla la reducció del 50 al 100% de la jornada per atendre a un familiar en situació de quarantena

\Es tracta d’una mesura extraordinària i transitòria per afavorir la conciliació laboral i familiar del personal docent no universitari de les Illes Balears

\La proposta ha comptat amb 4 vots a favor i dos en contra per part dels agents socials que formen part de la Mesa

 

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, mitjançant la Direcció General de Personal Docent ha presentat avui a una reunió extraordinària de la Mesa Sectorial d’Educació la proposta d’acord pel qual s’estableixen mesures extraordinàries i transitòries per afavorir la conciliació laboral i familiar del personal docent no universitari al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

La iniciativa ha comptat amb el suport de 4 dels agents socials que formen part de la Mesa Sectorial i del vot en contra dels altres 2.

Aquesta proposta respon a l’evolució de l’expansió de la COVID-19 en el territori de les Illes Balears als darrers mesos amb uns canvis que posen de manifest la necessitat d’adoptar determinades mesures addicionals.

En aquest context s’entén que els permisos i llicències previstos a la  llei poden resultar insuficients per afavorir la conciliació de la vida familiar i laboral davant de determinades situacions de caràcter urgent relacionades amb la COVID-19. En concret, en el cas que el personal docent no universitari tengui cura o atenció directa sobre una persona amb la qual convisqui, i la qual hagi estat obligada a guardar quarantena per motiu de la COVID-19.

Per això la Conselleria posa a disposició del personal docent no universitari que acrediti la necessitat d’atendre a una persona en situació de quarantena per la COVID-19 amb la qual convisqui pot sol·licitar una reducció especial de la jornada de treball, de caràcter no retribuït, del 50 o del 100% de la jornada, pel temps indispensable que duri la situació de quarantena.

Els requisits per optar al permís

Entre els requisits que ha de complir el docent es troba que la persona amb la qual convisqui ha de ser:

a) Un fill menor de dotze anys

b) Una persona que per raons d’edat, accident, malaltia o discapacitat no pugui valer-se per sí mateix i no desenvolupi activitat retribuïda

En el cas de reduccions del 50%, l’horari concret en què s’hagi de gaudir la reducció de jornada s’ha d’acordar amb la Direcció del centre, de manera que es conciliï el dret al gaudi de la reducció amb les necessitats d’atenció a l’alumnat.

A més la proposta contempla que de manera alternativa a la reducció de jornada especial, si les tasques atribuïdes al docent ho permeten, podrà prestar els seus serveis mitjançant la modalitat de teletreball, amb autorització del director del centre, sempre que la seva absència pugui ser assumida amb els recursos humans del centre de forma que no generi la necessitat de substitució.