torna

Detall de la notícia

Imatge 4376665

Ajuts a la microempresa, petita i mitjana empresa industrial de les Illes Balears 2020-2021

Convocatòria per als anys 2020-2021 d’una línia d’ajuts a la microempresa, petita i mitjana empresa industrial de les Illes Balears per cobrir les despeses d’operacions de finançament per a inversions productives previstes en el Pla Estratègic Industrial 2018-2025.

Adreçat a millorar les condicions econòmiques d’operacions financeres per tal d’afavorir l’accés al préstec.

 

BENEFICIARIS:

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada, i les societats civils o comunitats de béns domiciliades o que duguin a terme un projecte d’inversió per a la millora dels processos productius o de producte a les Illes Balears, que compleixin els requisits de ser microempreses, petites i mitjanes empreses (PIME) que desenvolupin una activitat industrial d’algun dels epígrafs de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) inclosos en les divisions 2, 3 i 4 de la secció primera corresponent a activitats empresarials, així com les que estiguin incloses en el grup 162 de l’IAE i inscrites en la divisió A.

També poden ser-ne beneficiàries les empreses incloses en el grup 504 de l’IAE de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió B del Registre Integrat Industrial corresponent a les empreses de serveis relatives a l’activitat industrial i als serveis complementaris a la indústria detallats en la convocatòria.

 


TERMINIS:

 

  • TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

El termini per presentar les sol·licituds és fins al dia 21 d'octubre de 2021.

  • TERMINI D'EXECUCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA INVERSIÓ:

La inversió ha d’estar executada i justificada documentalment (factures) en un termini màxim de 10 mesos des de la resolució, i en tot cas la data màxima de justificació és el dia 12 de novembre de 2021 (inclòs).

 


ACTUACIONS SUBVENCIONABLES: 

Són susceptibles de subvenció les despeses de finançament de les actuacions d’inversió productiva, inversions en eficiència energètica i inversions en la transformació digital del sector industrial per millorar processos, producte i competitivitat. Els centres de treball on es produeixin les inversions productives han d’estar ubicats a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Es consideren subvencionables les despeses suportades com a conseqüència del finançament d’inversions formalitzades en el període que va des del dia 5 de novembre de 2019 fins al dia 15 d’octubre de 2021 (ambdós inclosos).

 


QUANTIES DE L'AJUT:

ISBA, SGR

  • Retenció de capital: 4 % (es retornarà quan es cancel·li el préstec)
  • Despeses d’estudi: 0,5 %
  • Cost de l’aval: 1,5 % anual, sobre el risc viu de l’operació
  • Bonificació IDI: 100 % fins a 4 anys del cost de l’aval i 100 % de les despeses d’estudi

 

Entitat financera

  • Tipus d’interès: EURIBOR + 1,5 %
  • Comissió d’obertura: 0,5 %
  • Bonificació IDI: 1,5 % al tipus d’interès fins a 7 anys i 100 % de la comissió d’obertura
  • Cancel·lació: exempta (s’ha de consultar)

 


PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUD:

Es pot sol·licitar l’aval en línia a www.isbasgr-online.es.

Les sol·licituds fins a 100.000 € que es facin a través de la web es respondran en 72 hores.