torna

Detall de la notícia

Imatge 4374607

Convocatòria d'ajuts destinats a pal·liar els efectes produïts al teixit de l'economia social per la COVID 19 per mitjà de la promoció de l'ocupació i la millora de la competitivitat

Beneficiaris:

Poden ser beneficiàries de les ajudes les cooperatives, microcooperatives i societats laborals legalment constituïdes, amb domicili fiscal i centre de treball on es realitza l’actuació a la comunitat autònoma de les Illes Balears, i inscrites en els registres de cooperatives i de societats laborals de la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular. Han de reunir els requisits per ser considerats PIME.

 

Quantia:

L’ import global previst per aquestes ajudes és de  305.000 €

 

Terminis:

- El termini subvencionable va del dia 1 d’octubre del 2019 fins el dia 30 de setembre de 2020.

- El termini per a presentar les sol·licituds comença a partir de l’ endemà  d'haver-se

publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i acaba el dia 15

d'octubre del 2020.

 

Objecte:

L’ objecte de la resolució és convocar ajuts per pal·liar els efectes produïts a les cooperatives, microcooperatives i societats laborals per la COVID 19 i  fomentar l’economia social, d’acord amb els programes següents:

 

- Programa I: Subvencions  per a les cooperatives, microcooperatives i societats laborals que, una vegada declarat l’aixecament de l’estat d’alarma, reprenguin la seva activitat mantenint els llocs de feina que tenien abans de la declaració de l’estat d’alarma.

Import de l’ ajuda:

- Si l’entitat sol·licitant no té treballadors contractats, 2.000€.

- Si l’entitat sol·licitant té contractats entre 1 i 3 treballadors, 2.500€.

- Si l'entitat sol·licitant té contractats més de 3 treballadors, 3.000€.

Han de trobar-se en algun dels supòsits següents:

a) El cessament forçós de l’activitat o la reducció de la facturació de com a mínim el 30%, com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la crisis ocasionada pel COVID-19.

b) La realització d’un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació per força major o per causes econòmiques i productives als treballadors contractats.

c) Societats cooperatives, societats microcooperatives i societats laborals  no incloses en cap dels dos apartats anteriors que han paralitzat la seva activitat empresarial d’acord al Real Decret- llei 10/2020, de 29 de març.

 

- Programa II. Promoció de la incorporació de persones sòcies treballadores o de treball en cooperatives, microcooperatives i societats laborals per pal·liar els efectes de la COVID-19

Import de l’ ajuda: de 4.000 € fins  a 10.000 € ,depenent de si la persona incorporada pertany a col·lectius d’especial protecció.

La incorporació ha de suposar un increment de l’ocupació respecte de la mitjana dels dotze mesos anteriors a la data d’incorporació dels nous socis o sòcies  i les persones que s’incorporin com a sòcies treballadores o de treball  han d’estar incloses en algun dels col·lectius següents:

- Persones desocupades inscrites en demanda d’ocupació en el servei públic d’ocupació.

- Treballadors i treballadores vinculats a l’empresa sol·licitant per mitjà d’un contracte laboral de caràcter temporal.

 

- Programa III. Foment de la creació de microcooperatives mitjançant la subvenció de les despeses de posada en marxa per pal·liar els efectes de la COVID-19.

Import de l’ ajuda: 100% dels costs suportats associats a la posada en marxa de la microcooperativa ,  amb el límit de 1.000 € per empresa.

 

Despeses subvencionables:

a) Despeses d’assessoria per a la implantació de l’empresa.

b) Despeses notarials inherents a la constitució de la microcooperativa.

c) Despeses en publicitat, promoció i comercialització en la fase de llançament de l’activitat.

 

- Programa IV. Inversions en noves tecnologies de la informació i les comunicacions que contribueixin a la creació, consolidació o millora de la competitivitat de cooperatives, microcooperatives i societats laborals per la adaptació a la nova normalitat. 

Import de l’ ajuda: el 50% del cost subvencionable sense que en cap cas es puguin superar els límits següents:

- Inversions per la millora tecnològica encaminada a potenciar el comerç electrònic amb un màxim de 2.000€ d’ajut.

- Implantació de programari de gestió:  amb un màxim de 1.000 € d’ajut.

 

 

Les sol·licituds  s’han de presentar  a través del registre econòmic comú (REC) https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do   i han de dirigir-se a la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia  Social i Circular, de  la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball.