torna

Detall de la notícia

Imatge 4374548

Convocatòria extraordinària d'ajuts pel foment i la difusió de l'economia social i pel suport a l'associacionisme de cooperatives, de societats laborals i d'empreses d'inserció afectades per la COVID-19.

Primer. Beneficiaris:

Son beneficiaris dels ajuts:

 

-          Per al Programa I: Les entitats associatives de cooperatives, de societats laborals i d’altres entitats sense ànim de lucre d’àmbit autonòmic, afectades per la COVID-19.

-          Per al Programa II: Les entitats associatives de cooperatives, de societats laborals i d’empreses d’inserció, afectades per la COVID-19.

-          Per al Programa III: Empreses d’inserció d’àmbit autonòmic, afectades per la COVID-19.

 

A més, han de complir amb algun dels requisits específics següents:

 

  1. Per a entitats afectades per la COVID-19 amb treballadors, haver realitzat un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO), per força major o per causes econòmiques i productives, com a conseqüència de la COVID-19.

 

Per a l’acreditació d’aquest requisit és necessari que s’empleni la declaració responsable, a més, d’autoritzar a la Direcció General per a la comprovació de la veracitat de la declaració.  En cas de no autoritzar a la Direcció General, s’ha d’aportar la resolució o comunicació de l’autoritat competent que acrediti la realització de l’ERTO.

 

  1. Per a entitats afectades per la COVID-19 que no haguin realitzat un ERTO: Declaració responsable per la qual declaren que es troben afectats directa o indirectament per la COVID-19, i per tant s’han vist obligats a cessar l’activitat i/0 han reduït la seva facturació com a mínim en un 30%.

 

Entenem per reducció de la facturació, la reducció de la facturació de com a mínim un 30% durant la duració de l’estat d’alarma ( del 14 de març de 2020 al 21 de juny de 2020), pel que fa al mateix període de l’any anterior ( del 14 de març de 2019 al 21 de juny del 2019).

 

Entenem per cessament de l’activitat, la paralització de l’activitat empresarial per aplicació del Reial Decret-Llei 10/2020, de 29 de març, durant els dies 30 de març a 9

d’abril.

 

 

 

 

 

 

Segon. Finalitat:

 

L’objecte d’aquesta resolució és aprovar la convocatòria extraordinària d’ajuts pel foment i la difusió de l’economia social i pel suport a l’associacionisme de cooperatives, de societats laborals i d’empreses d’inserció afectades per la COVID-19.

 

 

Tercer. Import:

 

L'import de l'ajut serà el següent:

 

  1. Per a les despeses del Programa I:

Els ajuts per a les accions subvencionables previstes en aquest programa són del 100% de les despeses corresponents a cada actuació, amb un màxim de 7.000 euros per al conjunt de totes les actuacions subvencionables.

 

  1. Per a les despeses del Programa II:

Els ajuts per a les accions subvencionables previstes en aquest programa són del 100% de les despeses corresponents a cada actuació, amb un màxim de 50.000 euros per al conjunt de totes les accions subvencionables.

 

  1. Per a les despeses del Programa III:

Els ajuts per a les accions subvencionables previstes en aquest programa són del 100% de les despeses corresponents a cada actuació, amb un màxim de 1.000 euros per al conjunt de totes les accions subvencionables.

 

 

Quart. Termini de presentació de sol·licituds:

 

1.   A partir del tercer dia hàbil de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins al 9 d’octubre del 2020, les persones interessades han de presentar sol·licituds de forma electrònica mitjançant el Registre Electrònic Comú (REC), i han d’adjuntar la sol·licitud específica del procediment que estarà disponible a la Seu Electrònica d’aquesta Administració, signada electrònicament.