torna

Detall de la notícia

Avantprojecte de llei de consells insulars

El Govern de les Illes Balears, tramita l’Avantprojecte de llei de consells insulars en compliment al mandat que deriva dels articles 62, 63 i 68 de l’Estatut d’Autonomia de 2007, com també als canvis que s’han produït en els darrers anys en la legislació bàsica de l’Estat dictada a l’empara de l’article 149.1.18a de la Constitució. 

La regulació general que s’impulsa està destinada a substituir la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, que fins ara constitueix el marc legislatiu autonòmic de les institucions insulars.

Es pot accedir a l’Avantprojecte de llei i a la informació del procediment normatiu al Portal de Transparència fent clic en aquest enllaç

 

Informació pública i participació

La Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat ha duit a terme un procés participatiu mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes podien informar-se, i incorporar-hi les seves propostes i els seus suggeriments fins el 2 d’octubre de 2020. Aquest procés ha possibilitat la presentació d’al·legacions telemàticament mitjançant la web Participació ciutadana del Govern de les Illes Balears.

 

Tràmit de valoració d’al·legacions i d’elaboració d’informes preceptius

La tramitació de l’Avantprojecte de llei es troba actualment en fase de valoració de les al·legacions presentades i d’elaboració dels informes preceptius.