torna

Detall de la notícia

Imatge 4357175

Constitució d'una borsa d'auxiliars de conversa de llengües estrangeres a les Illes Balears per cobrir les renúncies dels auxiliars titulars seleccionats pel Ministeri d'Educació i Formació Professional (curs 2020-2021)

S’ha publicat en el BOIB núm. 153, de 5 de setembre de 2020, la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 28 d’agost de 2020 per la qual es convoca la constitució d’una borsa d’auxiliars de conversa de llengües estrangeres a les Illes Balears per tal de cobrir les renúncies dels auxiliars titulars seleccionats pel Ministeri d’Educació i Formació Professional.

En aquest sentit, un dels objectius prioritaris de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca és potenciar l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües estrangeres en el sistema educatiu de les Illes Balears amb la finalitat de millorar la competència comunicativa en una llengua estrangera dels estudiants.

La participació d’auxiliars de conversa nadius a les aules es considera molt necessària com a punt de referència per al desenvolupament d’una llengua viva. A més de constituir una pràctica internacionalment reconeguda per millorar la competència comunicativa en una llengua estrangera dels alumnes, els auxiliars de conversa contribueixen a un acostament més natural als aspectes geogràfics, socials, culturals, econòmics i d’actualitat dels països de referència, que suposen un increment en la motivació per aprendre llengües estrangeres i, alhora, aporten elements de contrast per comprendre millor la nostra pròpia cultura.

És per això que la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca participa des de fa diversos anys en el Programa d’Auxiliars de Conversa, dins el marc de col·laboració amb el Ministeri d’Educació i Formació Professional. Gràcies a aquest programa per al foment de l’aprenentatge de llengües estrangeres, la gran majoria de centres educatius de les Illes Balears ha acollit al llarg dels anys auxiliars de conversa nadius, amb uns resultats molt positius i beneficiosos tant per als alumnes com per als docents.

Forma, lloc i termini de presentació de les sol·licituds

1. Les persones interessades a formar part de la borsa d’auxiliars de conversa han de presentar la sol·licitud emplenada i signada degudament d’acord amb el model que figura a l’annex 2. La sol·licitud, juntament amb la documentació ressenyada a l’apartat següent, s’ha d’adreçar al Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa (carrer del Ter, 16, 2n pis, 07009, Palma) i s’ha de presentar al Registre de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, de les delegacions territorials d’Educació d’Eivissa i Formentera i de Menorca o de qualsevol altre lloc previst a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2. Si les persones interessades decideixen enviar les sol·licituds per correu postal, la documentació corresponent s’ha de presentar en un sobre obert per tal que l’ofici destinat a la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca es dati i s’hi faci figurar el que disposa l’article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el reglament que regula la prestació dels serveis postals. En cas que l’oficina de Correus corresponent no dati la sol·licitud, s’entendrà com a data vàlida de presentació la d’entrada al Registre de la Conselleria o a les dependències esmentades.

3. A la sol·licitud s’hi ha d’adjuntar la documentació següent:

a) Fotocòpia del passaport o de la targeta de residència.

b) Fotocòpia compulsada de la titulació d’educació superior al·legada, o certificat d’estar matriculat al darrer o penúltim curs d’estudis de nivell universitari, o certificat que acrediti una experiència docent o formació en l’ensenyament de llengües estrangeres.

c) Certificat mèdic amb data de 2020 que acrediti que la persona interessada no pateix cap malaltia que impossibiliti l’exercici de les seves funcions com a auxiliar de conversa.

d) Documentació acreditativa dels mèrits al·legats en relació amb els criteris de valoració recollits a l’apartat onzè.

4. Juntament amb la sol·licitud (annex 2) cal adjuntar l’annex 3, en què consten els criteris de valoració, amb autovaloració.

5. El termini de presentació de les sol·licituds és de 20 dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Trobareu tota la informació relacionada amb aquest procediment en els documents adjunts.

Novetats

09/10/2020 - Publicació de la proposta de resolució provisional per la qual es publiquen les llistes d'aspirants admesos i exclosos.

28/10/2020 - Publicació de la resolució definitiva per la qual es publiquen les llistes d'aspirants admesos i exclosos.