torna

Detall de la notícia

Fase d'informació pública en el procediment d'elaboració del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) de Mondragó

D'acord amb el que disposa l’article 9.2 e) de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental de les Illes Balears, i  segons la Resolució del director general d'Espais Naturals i Biodiversitat de 25 d'agost de 2020, s'obri el termini per al procediment d'informació pública d’un mes per a presentar les al·legacions que se considerin oportunes al projecte del Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals de Mondragó.

Els objectius específics d’aquest PORN són els següents:

  • Establir el règim de protecció de Mondragó.
  • Protegir, consolidar, fomentar i millorar els valors naturals, paisatgístics i culturals de Mondragó.
  • Garantir la conservació dels hàbitats i espècies d'interès comunitari de la Xarxa Natura 2000 (ZEC i ZEPA), dins el parc natural de Mondragó
  • Afavorir el manteniment i l’explotació sostenible de les finques rústiques com a instrument de protecció activa dels valors de l’espai protegit.
  • Millorar la sostenibilitat ambiental de l’activitat recreativa i turística existent i promoure un turisme responsable vinculat als valors naturals de l’espai, sempre condicionat als objectius generals de conservació
  • Regular l’accessibilitat i mobilitat en l'espai protegit i establir les mesures de gestió i ordenació dels fluxos de visitants per minimitzar els impactes ambientals negatius de la circulació de vehicles i de la massificació d’usuaris a la zona costanera.
  • Fomentar les activitats d’ús públic i educació ambiental que contribueixin a un millor coneixement, difusió i valoració de l’espai protegit i dels seus valors naturals, paisatgístics i culturals, de manera compatible amb els objectius de conservació.

 

El projecte del Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals de Mondragó, en l’àmbit que s’indica en l’Annex I de l’Acord del Consell de Govern de 6 de juliol de 2018 pel qual s’inicia el procediment d’elaboració del PORN de Mondragó (BOIB núm. 84, de 7 de juliol de 2018) es pot consultar a la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient i Territori, situada al C/ Gremi Corredors, 10, 1r, Polígon de Son Rossinyol de Palma, també a les oficines del parc (Can Crestall) del C/ Llaneres 8 a Santanyí, així com telemàticament, a la documentació que s'adjunta al final d'aquesta notícia.

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Direcció General d’Espais Naturals, o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i han d’anar adreçades a la Conselleria de Medi Ambient i Territori (Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat).

També s'ha habilitat la possibilitat de presentar-hi al·legacions per mitjans telemàtics mitjançant l'apartat "Audiència i Informació pública en l'elaboració de plans" de la pàgina web de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears (podeu fer clic aquí per accedir-hi).

S'adjunta la documentació del projecte del pla consistent en 4 documents: