torna

Detall de la notícia

Imatge 4324991

Els centres educatius podran adquirir dispositius digitals a través d'un Acord Marc

\ Es facilita als centres educatius la tramitació de l’adquisició dels dispositius digitals i se n’assegura un preu ajustat

\ La COVID-19 ha posat en evidència la necessitat de potenciar la digitalització i els recursos per a l’ensenyament en línia


Actualment, la crisi de la COVID-19, amb el confinament domiciliari que ha provocat, ha posat en evidència la necessitat de potenciar sistemes d’ensenyament no presencial basats en les tecnologies de la informació i de la comunicació. El camí cap a una digitalització completa de la comunitat educativa esdevé quasi imprescindible. S’ha de propiciar que tant professors com alumnes disposin dels equipaments i de les infraestructures necessaris per fer possible aquest canvi.

Acceptant, doncs, que hi ha una necessitat que professors i alumnes disposin dels equipaments adequats per poder fer efectiva la inajornable digitalització dels centres, i havent assumit també la necessitat d’afavorir l’autonomia dels centres en l’adaptació dels seus recursos als plans de treball que desenvolupen, cal arbitrar sistemes perquè els centres puguin adquirir els recursos informàtics que considerin més adequats en el marc dels seus projectes educatius i curriculars.

Per aquesta raó, avui el Consell de Govern ha aprovat autoritzar el conseller d’Educació, Universitat i Recerca a formalitzar un acord marc per a la contractació centralitzada del subministrament de dispositius portàtils, ordinadors i armaris per emmagatzemar-los, per a centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb una durada de dos anys, amb la possibilitat de dues pròrrogues anuals consecutives, i un valor estimat total de 7.235.000,00 €, distribuïts en els lots següents:

1. Chromebook bàsic.
2. Chromebook avançat.
3. Chromebook tàctil.
4. Armari mòbil per a dispositius portàtils.
5. Ordinador de sobretaula.
6. Ordinador ultraportàtil (amb una pantalla d’un mínim de 11,6 polzades).
7. Ordinador ultraportàtil tàctil (amb una pantalla d’un mínim de 11,6 polzades).
8. Ordinador portàtil (amb una pantalla d’un mínim de 15,6 polzades).

Es considera que un acord marc que adjudiqui amb preu tancat els diferents tipus d’equipaments que fan servir els centres (ordinadors de sobretaula, ordinadors portàtils, Chromebooks i armaris per emmagatzemar i carregar aquests dispositius) és la millor opció per facilitar el subministrament de l’equipament i, alhora, respectar l’autonomia dels centres en l’elecció dels dispositius.

L’import indicat correspon a la despesa estimada durant el termini de vigència de l’Acord marc, incloses les pròrrogues, i té caràcter merament orientatiu i no vinculant. En conseqüència, els centres docents dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca no resten obligats a adquirir un volum determinat de dispositius. Únicament generaran obligació de pagar els subministraments efectivament lliurats pels proveïdors.