torna

Detall de la notícia

Imatge 4309032

Convocatòria REINDUS 2020

Aprovat per Consell de Ministres la convocatòria del programa REINDUS 2020.

El programa REINDUS té com a visió impulsar mitjançant el suport a la inversió industrial competitiva l'objectiu que el 20% del PIB sigui industrial.

En 2020 s'activa una convocatòria extraordinària que s'acull al Marc Temporal d'ajudes establert per la Unió Europea, la qual cosa permet millorar les condicions d'anteriors convocatòries.

Està dotat amb 340,92 milions d'euros.

 


ABAST DEL PROGRAMA REINDUS:

 


TERMINIS:


  • TERMINI DE SOL·LICITUD:

Des de la publicació en el BOE (previsió de publicació a finals de la primera setmana d'agost) fins el dijous 20 d'agost de 2020.

  • TERMINI DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL:

A finals de setembre de 2020 es publicaran els projectes estimats provisionalment amb la quantia i condicions específiques.

S'estableix un termini real per a presentar garanties d'un mes i mig (fins a novembre de 2020).

  • TERMINI DE PAGAMENT:

L'ajut es pagarà en desembre de 2020.

  • TERMINI D'EXECUCIÓ D'INVERSIONS:

Des de l'1 de febrer de 2020 fins el 31 de desembre de 2020 improrrogable.

 


CONCEPTES DE DESPESES FINANÇABLES:


S'estableixen en funció de la mena de projecte.

Millores i/o modificacions de línies de producció

Aparells i equips de producció:

Adquisició d'actius fixos materials directament vinculats a la producció, exclosos els elements de transport exterior. S'inclouran les instal·lacions tècniques estrictament associades a aquests aparells i equips de producció, i que hauran de situar-se en l'emplaçament de projecte.

Enginyeria de procés de producció:

Despeses de personal propi i col·laboracions externes necessàries per al disseny i redisseny de processos, directament vinculats amb els aparells i equips que es consignin en el paràgraf anterior. Queda expressament exclosa qualsevol forma d'enginyeria civil o consultoria associada a la gestió i tramitació del finançament sol·licitat

La despesa de la partida d'enginyeria de procés de producció no podrà superar el 30% del pressupost d'adquisició d'aparells i equips de producció. Les despeses de personal propi es limitaran al 5% del pressupost d'adquisició d'aparells i equips de producció.

Implementació productiva de tecnologies de la “Industria Conectada 4.0.”

Aparells i equips de producció:

Adquisició d'actius fixos materials directament vinculats a la producció, exclosos els elements de transport exterior; i adquisició de programari específic de solucions d'hibridació o connectivitat digital dels processos de producció. S'inclouran les instal·lacions tècniques (incloses les de digitalització) estrictament associades a aquests aparells i equips de producció, i que hauran de situar-se en l'emplaçament de projecte.

Enginyeria de procés de producció:

Despeses de personal propi i col·laboracions externes necessàries per al disseny i redisseny de processos, directament vinculats amb els aparells i equips que es consignin en el paràgraf anterior. Queda expressament exclosa qualsevol forma d'enginyeria civil o consultoria associada a la gestió i tramitació del finançament sol·licitat.

La despesa d'enginyeria de procés de producció no podrà superar el pressupost d'adquisició d'aparells i equips de producció. Les despeses de personal propi es limiten al 15% del pressupost d'aparells i equips de producció.

 


CARACTERÍSTIQUES DEL FINANÇAMENT:

Es financen els projectes industrials mitjançant préstecs amb les següents característiques:

· Préstecs a llarg termini: fins a 6 anys sent els 3 primers de carència.

· Tipus d'interès variables en funció de l'any del préstec i el tipus d'empresa segons el quadre següent. El tipus mig nominal per a Pimes és del 0,37% i per a grans empreses 0,98% TIN  

Tipus beneficiari
Interès any 1 (%)
Interès anys 2 i 3  (%)
Interès anys 4, 5 i 6  (%)
PYMES
0,1
0,19
0,69
Grans empreses
0,19
0,69
1,69

 

· Abast: El préstec aconsegueix el 75% del pressupost finançable.

· Garanties: s'exigeixen garanties en forma d'aval bancari o de societats de garantia recíproca dipositades en la Caixa General de Dipòsits pel 20% del préstec proposat.

· Límits del finançament: es respectaran els següents límits:

o   El projecte ha de tenir un pressupost mínim finançable de 100.000 euros.

o   El préstec màxim per beneficiari no pot superar els 800.000 euros.

o   El préstec està limitat pel risc viu de l'empresa amb la SGIPYME a 5 vegades els fons propis en el cas d'empreses amb comptes significatius i 3 vegades els fons propis per a empreses sense comptes significatius.

o   El préstec també està limitat per almenys una de les següents circunstàncies:

       §  el doble dels costos salarials anuals del beneficiari corresponents 2019; o

       §  el 25 % del volum de negocis total del beneficiari en 2019.

 


Per més informació:

Subdirección General de Gestión y Ejecución de Programas

Dirección General de Industria y de la PYME

Paseo de la Castellana 160, Planta 9ª  28071 – MADRID

Tel.: 91 349 22 06

sgeprogramas@mincotur.es