torna

Detall de la notícia

Imatge 4308201

AUTÒNOMS COVID-19: Tràmit 3 CONTESTACIÓ ESMENES, DESISTIMENTS, RECURSOS, COMUNICACIÓ D'ACOMPLIMENT D'OBLIGACIONS O DE NOVES SITUACIONS

Si vostè ha presentat una sol·licitud de la subvenció d’autònoms COVID-19 regulada per l’Ordre del conseller de Model Econòmic Turisme i Treball de 10 de juliol de 2020 (BOIB 122 d’11 de juliol de 2020) i modificada per la Resolució de 17 de juliol de 2020 del conseller de Model Econòmic Turisme i Treball (BOIB 128, de 18 de juliol de 2020) pot presentar a través d’aquest tràmit 3 la contestació a les esmenes que se li hagi requerit per part de l’Administració, el desistiment i el recurs que consideri oportú i la comunicació de l’acompliment de les obligacions o de les noves situacions que es produeixin.

Respecte de la Declaració responsable d'estar al corrent d'obligacions tributàries i amb la seguretat social, l'interessat ha de comprovar prèviament que es troba al corrent de pagament de les seves obligacions.
Quant a les obligacions amb l'Agència Tributària dels Illes Balears l'interessat pot fer en la pàgina de la ATIB una consulta telemàtica per a comprovar si està o no al corrent d'obligacions tributàries amb la CAIB a l'efecte de contractació o sol·licitar subvencions, per la qual cosa el podrà fer aquesta comprovació abans de signar la declaració responsable.

L'enllaç per a poder accedir és el següent:
En accedir indica el següent: