torna

Detall de la notícia

Imatge 4307075

Afers Socials i Esports publica la Memòria gràfica 2019 perquè els ciutadans puguin comprovar tota la tasca feta per la Conselleria d'una manera més accesible

Es constata que ha estat l'any de la consolidació del model de concertació amb el Tercer Sector

La conselleria d'Afers Socials i Esports ha publicat la Memòria gràfica de l'any 2019 a la pàgina web de la conselleria. És una versió reduïda de la memòria anual de tota la tasca feta durant el darrer exercici que té com a objectiu transmetre una visió general de l'activitat de la conselleria. La Consellera, Fina Santiago, ha assegurat que ''és una iniciativa que respon al compromís que, com a servei públic, té el Govern amb la transparència''.

La conselleria ha volgut editar i avançar una memòria gràfica més accessible pel conjunt de la ciutadania i on resumeix les activitats principals realitzades a través de les direccions generals i els ens instrumentals. A la vegada, presenta els programes principals per cada un dels sectors de feina: joves, infància, dependència, discapacitat, esports i inclusió social.

Entre la informació que recull aquest document cal destacar la consolidació del model de concertació amb el Tercer Sector. S'han destinat més de 38 milions d'euros a l'atenció primerenca, habitatges i centres ocupacionals de salut mental, joves extutelats, persones amb discapacitats i residències per a persones majors.

L'acció conjunta de la conselleria i el Tercer Sector no sols és a través de la concertació, també es materialitza amb les subvencions per un valor de més de 12 milions d'euros.

A través dels serveis de valoració de les persones amb discapacitat i la valoració de la dependència, 19.000 persones han estat ateses.

Una altra partida que resulta destacable són els 70 milions destinats a prestacions econòmiques: 774.000 per a la renda d'emancipació, 22 milions per a la Renda Social Garantida (RESOGA), més de 42 milions per a les ajudes econòmiques familiars per a l'atenció a la dependència i 4 milions per a la renda mínima d'inserció.

L'activitat amb altres administracions públiques també ha estat intensa al llarg de 2019. S'han destinat quasi 45 milions a convenis per finançar places municipals de centres de dia, places municipals residencials i els serveis socials comunitaris bàsics.

Des del sistema judicial s'han derivat a 979 joves per complir 2.030 mesures judicials de règim tancat, semiobert o obert.

Les Illes Balears han destinat més de 6 milions d'euros mitjançant convocatòries de cooperació al desenvolupament i projectes de col·laboració entre altres administracions públiques, com ara els Consells Insulars i la UIB.

Un altre objectiu del Govern ha estat mantenir l'estructura bàsica de l'esport balear amb la destinació de quasi 5 milions d'euros per ajudes als clubs, les federacions i els esportistes.

Santiago ha assegurat que ''amb aquest format de memòria, la conselleria d'Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears vol ser més transparent i facilitar la comprensió de la tasca diària que realitzen tots els que formen part de la institució''.