torna

Detall de la notícia

Consulta telemàtica de l'estat administratiu d'expedients d'autoconsum d'energia elèctrica de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàticnvi Climàtic

La consulta és un tràmit telemàtic en el qual s'introdueix el NIF del beneficiari i el CUPS i informa mitjançant un document PDF de l'estat administratiu en el qual es troba l'expedient.

Nota important: La resposta a la consulta sobre l’estat del vostre expedient és merament informativa, no té cap valor jurídic.

Enllaços