torna

Detall de la notícia

Imatge 4291339

TRÀMIT INTERINS 2020-2021. Correcció errades publicació Requeriment esmena deficiències de la documentació referida a les sol·licituds d'inscripció d'activitats de formació - Registre General de Formació Permanent del Profesorat

En el BOIB núm. 120, de 9 de juliol de 2020, s’ ha publicat la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 6 de juliol de 2020, de correcció d’errades advertides en la publicació del Requeriment d’esmena de deficiències de la documentació referida a les sol·licituds d’inscripció d’activitats de formació en el Registre General de Formació Permanent del Professorat de 29 de juny de 2020 (BOIB núm. 118, de 4 de juliol de 2020). 

Arran d’això, s’obre un termini de 3 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el BOIB, perquè les persones afectades presentin les esmenes requerides únicament i obligatòriament de manera telemàtica mitjançant el tràmitESMENA CORRECCIÓ D’ERRADES A LA DOCUMENTACIÓ DE FORMACIÓ PERMANENT LLIURADA PEL TRÀMIT D'INTERINS 20-21 habilitat a tal efecte en aquesta pàgina web. S’hi ha d’adjuntar el model d’instància que trobareu adjunt al final d’aquesta pàgina i la resta de documentació pertinent. Tot plegat s’ha d’adreçar al Servei de Formació Homologada i Capacitació de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, amb l’advertiment que en el cas que no ho facin, s’entendrà que desisteixen de la seva sol·licitud, prèvia resolució corresponent, d’acord amb l’article 21.1 de la Llei 39/2015.