torna

Detall de la notícia

Imatge 4281595

Ampliació termini Projectes coordinats 2017

Que, d'acord amb l'article 54 del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març es poden ampliar els terminis d'execució i justificació establerts als procediments de concessió de subvencions i ajudes públiques previstes a l'article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, per això s'habilita a l'òrgan concedent per modificar les resolucions de concessió d'ajudes que ja haguessin estat concedides en el moment de l'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març. pel qual es va decretar l'estat d'alarma a causa de l'alerta sanitària provocada pel COVID-19.

Que en aquest sentit s'ha aprovat la Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de dia 12 de juny de 2020, per la qual s'amplien certs terminis de la Resolució del conseller d'Innovació, Recerca i Turisme (BOIB núm. 113, de 14 de setembre, BDNS 361 050).

Amb la publicació d'aquesta resolució es considera realitzada la notificació pertinent a efectes del comput dels terminis relacionats amb la interposició dels recursos indicats al text de la resolució o qualsevol altre recurs que es consideri pertinent

El director general de Política Universitaria i Recerca

Pep Lluís Pons Hinojosa