torna

Detall de la notícia

Imatge 4280660

TRÀMIT INTERINS 2020-2021. Requeriment d'esmena de deficiències de la documentació referida a les sol·licituds d'inscripció d'activitats de formació en el Registre General de Formació Permanent del Professorat

En el BOIB núm. 118, de 4 de juliol de 2020, s’ha publicat un Requeriment d’esmena de deficiències de la documentació referida a les sol·licituds d’inscripció d’activitats de formació en el Registre General de Formació Permanent del Professorat lliurades arran de la Resolució de la directora general de Personal Docent de data 19 de desembre de 2019 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar una borsa d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears per al curs 2020-2021.

En aquest sentit, s’obre un termini de 3 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquest requeriment en el BOIB, perquè les persones afectades presentin les esmenes requerides únicament i obligatòriament de manera telemàtica mitjançant el tràmit “ESMENA A LA DOCUMENTACIÓ DE FORMACIÓ PERMANENT LLIURADA PEL TRÀMIT D’INTERINS 20-21” habilitat a tal efecte en aquesta pàgina web. S’hi ha d’adjuntar el model d’instància que trobareu al final d’aquesta pàgina, així com la resta de documentació pertinent. Tot plegat s’ha d’adreçar al Servei de Formació Homologada i Capacitació de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, amb l’advertiment que en el cas que les persones afectades no ho facin, s’entendrà que desisteixen de la seva sol·licitud, prèvia resolució corresponent, d’acord amb l’article 21.1 de la Llei 39/2015.