torna

Detall de la notícia

Informació pública del projecte de Decret d'aprovació del Pla de gestió Natura 2000 de l'Illa de l'Aire

D’acord amb els articles 36 i 9.2 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO), es comunica que s’ha publicat en el BOIB núm. 114, de dia 25 de juny de 2020, l’anunci del tràmit d’informació pública del procediment per aprovar el Pla de gestió Natura 2000 de l’Illa de l’Aire i declarar Zones Especials de Conservació (ZEC) determinats llocs d’importància comunitària (LIC) de les Illes Balears.

Amb el projecte d’aquest nou decret es pretén:

1. Aprovar un instrument de gestió pels llocs protegits Xarxa Natura 2000 següent:

 - LIC/ZEPA ES0000236 Illa de l’Aire 

 - LIC ES5310073 Àrea Marina Punta Prima – Illa de l’Aire

El Pla de Gestió Natura 2000 de l’Illa de l’Aire constituirà l'eina de gestió per aquests espais protegits de la Xarxa Natura 2000. El pla preveu l’establiment d’uns objectius de conservació i d’unes mesures apropiades per garantir la conservació en un estat favorable del LIC i ZEPA ES0000236 Illa de l’Aire i del LIC ES5310073 Àrea Marina Punta Prima – Illa de l’Aire. Les mesures establertes en el pla també estan encaminades a evitar, en aquests espais, el deteriorament dels hàbitats naturals, i dels hàbitats de les espècies, així com les alteracions que repercuteixin en les espècies que han motivant la designació d’aquestes àrees com a LIC o com a LIC i ZEPA.

2. Permetre que els espais de la Xarxa Natura 2000 inclosos en el pla de gestió que actualment són LIC siguin designats com a ZEC.

Per a què un espai protegit com a LIC pugui ser designat com a ZEC és necessari que prèviament s’aprovi un instrument de gestió per aquest LIC. L’aprovació del Pla de Gestió Natura 2000 de l’Illa de l’Aire permetrà que aquests espais de la Xarxa Natura 2000, protegits amb la figura de LIC, puguin ser declarats com a ZEC.

El tràmit d’informació pública estarà obert durant el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva publicació en el BOIB. Durant aquest termini es poden presentar les al·legacions que es considerin oportunes.

El projecte del pla de gestió es pot consultar també a la Direcció general d’Espais Naturals i Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient i Territori, situada al  C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol) - 07009 Palma i  a la delegació de Menorca al C/ de ses Quatre Boques, 11 - 07714 Maó.

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Direcció general d’Espais Naturals esmentada, a les delegacions territorials, o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i han d’anar adreçades a la Conselleria de Medi Ambient i Territori (Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat).

Igualment s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears. Podeu fer-ho clicant en aquest enllaç: http://www.caib.es/sites/participacio/ca/projecte_de_decret_pla_de_gestia_natura_2000_de_lailla_de_laaire/  

Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa.

S’adjunta el projecte del pla de gestió Natura 2000 de l’Illa de l’Aire.

aquests espais protegits de la Xarxa Natura 2000. El pla preveu l’establiment d’uns objectius de conservació i d’unes mesures apropiades per garantir la conservació en un estat favorable del LIC i ZEPA ES0000236 Illa de l’Aire i del LIC ES5310073 Àrea Marina Punta Prima – Illa de l’Aire. Les mesures establertes en el pla també estan encaminades a evitar, en aquests espais, el deteriorament dels hàbitats naturals, i dels hàbitats de les espècies, així com les alteracions que repercuteixin en les espècies que han motivant la designació d’aquestes àrees com a LIC o com a LIC i ZEPA.

 

1.      Permetre que els espais de la Xarxa Natura 2000 inclosos en el pla de gestió que actualment són LIC siguin designats com a ZEC.

 

Per a què un espai protegit com a LIC pugui ser designat com a ZEC és necessari que prèviament s’aprovi un instrument de gestió per aquest LIC. L’aprovació del Pla de Gestió Natura 2000 de l’Illa de l’Aire permetrà que aquests espais de la Xarxa Natura 2000, protegits amb la figura de LIC, puguin ser declarats com a ZEC.

El tràmit d’informació pública estarà obert durant el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva publicació en el BOIB. Durant aquest termini es poden presentar les al·legacions que es considerin oportunes.