torna

Detall de la notícia

Imatge 4269815

43 mil alumnes han estat atesos presencialment als centres educatius de Balears, la majoria a la pública i a proposta dels docents o tutors

\ El 82% de les tutories realitzades s’han fet a centres públics i el 18% a centres de la concertada

\ Es multiplica per cinc el nombre de docents i de centres que participarà al programa de reforç del juliol de 2020 

\  El 81% de les tutories han estat proposades pels tutors o professors i el 19% per les famílies i alumnes 

\ En total, 274 centres, 7.712 alumnes i un 1.057 docents, sobretot de l’ensenyament públic, formaran part del PAE

 

El conseller d’Educació, Universitat i Recerca, Martí March, ha presentat avui el balanç de les tutories que s’han dut a terme als centres educatius al llarg de les fases 2 i 3 de desescalament. L’ha acompanyat la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, Amanda Fernández.

Cal recordar que a la fase 2 (del 25 de maig al 5 de juny) els centres podien fer tutories presencials d’un màxim de 5 alumnes als darrers cursos de les distintes etapes educatives. A la fase 3 (del 8 al 19 de juny) es va ampliar l’activitat presencial dels centres educatius de manera que s’han pogut celebrar tutories d’orientació o de matèria i activitats de reforç per a l’alumnat de tots els nivells educatius, com també intervenció, orientació i suport a l'alumnat amb NESE i d'altres que hagin patit una situació d'especial dificultat, amb cita prèvia, individuals o en grup d’un màxim de 10 alumnes al segon cicle d’educació infantil, i de 15 en els altres nivells educatius. Les tutories i les activitats de reforç es podien sol·licitar per part de l’alumnat, les famílies i els centres.

Les Illes Balears han estat una de les comunitats que més han obert els centres durant l’Estat d’Alarma i després de les dades que s’aporten a continuació es pot considerar que la resposta del professorat ha estat important i destacada, especialment als centres públics.

Una vegada finalitzat el curs s’ha comprovat que a les Illes Balears entre la fase 2 i la fase 3 s’han atès 43.227 alumnes , 35.386 a centres públics i 7.841 a centres concertats. Això suposa que el 82% de les tutories realitzades s’han fet a la pública i el 18% a la concertada.

Martí March ha volgut destacar que “estam parlant de 43 mil alumnes que han estat atesos a través de tutories presencials, bàsicament a centres públics i a petició dels tutors i professors. Ho vull destacar perquè darrerament hi ha hagut crítiques sobre el paper dels docents, que tot i que sempre hi ha casos concrets tant ara com en una situació presencial en que no es fan les coses bé, en general, en aquest moment tan complicat, la majoria de docents han fet una feina anònima i poc pública destacable”

 

ALUMNAT TUTORITZAT PER FASES, ILLES I TITULARITAT

 

Centres Públics

Centres concertats

Total centres i fases

 

Fase 2

Fase 3

Total

Fase 2

Fase 3

Total

Fase 2

Fase 3

Total

Mallorca

2.915

22.026

24.941

855

4.652

5.507

3.770

26.678

30.448

Menorca

452

5.200

5.652

195

1.765

1.960

647

6.965

7.612

Eivissa/Formentera

504

4.289

4.793

40

334

374

544

4.623

5.167

Total

3.871

31.515

35.386

1.090

6.751

7.841

4.961

38.266

43.227

 

Els tipus de tutories més nombroses són les de caràcter grupal o general, per damunt de les d’atenció individual i de reforç específic de matèries. Quant als nivells educatius amb més alumnat atès, destaquen per damunt de la resta, 6è de primària, amb 5.030 alumnes i  2n de Batxillerat, amb 2.972 alumnes, ja que es tracta dels darrers cursos d’etapa i, per tant, s’han fet més tutories i activitats que a la resta de nivells educatius. 

Quant a l’origen de la petició de la tutoria o activitat, en el 80’6% prové del professorat o tutors dels centres educatius i el 19% de part de les famílies o del mateix alumne.

Un PAE que multiplica per cinc el nombre de centres i de docents

El Programa d’Acompanyament Escolar (PAE) té com a objectiu ajudar l'alumnat que no hagin superat els objectius ni hagin assolit les competències del curs o l’etapa corresponent. Els alumnes preferents són els que es troben en situació especialment vulnerable per motius econòmics, socioculturals, risc d’abandonament escolar, necessitats específiques de suport educatiu (NESE) o per la situació d’alarma viscuda per la COVID-19. i s’adreça especialment a millorar les competències dels alumnes reforçant-ne les capacitats i l’autonomia perquè siguin capaços de regular el seu propi aprenentatge. Es pretén augmentar les seves expectatives d’èxit, expectatives associades a la permanència en el sistema educatiu, i reduir, així, l’abandonament escolar.

Enguany, degut a l’excepcionalitat del darrer trimestre de curs, l’edició d’estiu que es celebra el mes de juliol s’ha ampliat a alumnat de 5è i 6è de primària (a l’estiu només es fa habitualment amb alumnat de secundària) i als centres concertats (fins ara només s’oferia als públics), per atendre els efectes de la COVID-19. També s’ha ampliat el nombre d’alumnat per grup fins a 10 perquè cap alumne proposat en quedi exclòs. Això ha suposat també un increment  del pressupost fins arribar als 800 mil euros, una pujada respecte al 2019 de 647.491euros.

La resposta ha estat extraordinària, multiplicant per cinc tant el nombre de docents com el de centres participants en el programa en relació a 2019. Així és passa de 172 docents el 2019 a 1.056 el 2020, 884 professors més. Quant als centres també hi ha un increment notable passant de 46 escoles el 2019 a 274 el 2020. Cal destacat que del total de centres, 230 són públics.

El conseller ha destacat “per primera vegada a Balears hem fet un PAE a l’estiu a 5è i 6è a tota l’ESO i a la concertada. S’ha fet un esforç com mai s’havia fet perquè la conselleria d’Educació és molt conscient de que hi ha alumnes molt vulnerables que no poden quedar enrera i tenim aquest curs i el vinent per intentar recuperar aquell alumnat que hagi pogut quedar endarrerit per la pandèmia”.

En relació a l’increment de la demanda del PAE, ha afegit Amanda Fernández, “hem passat de 1.578 alumnes de l’any passat als 7.712 d’enguany, que rebran aquest ajut de reforç durant l’estiu. S’ha de tenir en compte que han estat seleccionats per l’equip de suport, el d’orientació i els tutors que, sobre tot, han considerat que eren alumnes que degut a la pandèmia han perdut aquest vincle de presencialitat, que ha estat dificil de cobrir, i ara obrim la porta al juliol per a que puguin tenir aquest contacte i ajudar per a que el setembre es puguin incorporar amb les millors condicions possibles” 

Una altra de les xifres que ha experimentat un important creixement és el nombre d’alumnat que podrà participar al PAE aquest estiu ja que hi ha 6.134 alumnes més que l’any passat fins arribar a un total de 7.712 alumnes.

 

PROGRAMA D'ACOMPANYAMENT ESCOLAR DE JULIOL 2020 COMPARAT AMB 2019 (*)

 

Mallorca

Menorca

Eivissa

Formentera

Total Illes Balears

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Increment

Centres públics

33

165

5

25

8

36

0

4

46

230

184

Centres concertats

 

37

 

5

 

2

 

0

 

44

44

Subtotal centres

33

202

5

30

8

38

0

4

46

274

228

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnat centres públics

1.171

4.598

114

488

293

814

0

135

1.578

6.035

4.457

Alumnat centres concertats

 

1.392

 

200

 

85

 

0

 

1.677

1.677

Subtotal alumnat

1.171

5.990

114

688

293

899

0

135

1.578

7.712

6.134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docents centres públics

131

568

12

73

29

90

0

10

172

741

569

Docents centres concertats

 

265

 

41

 

9

 

0

 

315

315

Subtotal docents

131

833

12

114

29

99

0

10

172

1.056

884

 

Grups autoritzats

201

901

700

Pressupost

152.508,75 €

800.000,00 €

647.491,25 €

(*) El PAE juliol 2019 només estava adreçat als IES però el PAE juliol 2020 té com a destinataris els IES, CEIP i CC

Es poden sol·licitar grups segons les necessitats del centre, tenint en compte que cada grup ha d’estar format  per entre 5 i 10 alumnes. Les activitats de reforç es desenvolupen  per personal docent del centre, atès que és qui coneix millor l’alumnat, les seves circumstàncies personals i el seu entorn familiar; d’aquesta manera també s’assegura la coordinació amb els tutors, la coordinació amb la resta de l’equip docent i la relació amb les famílies.

El programa preveu destinar un total de 24 hores a cada grup, distribuïdes setmanalment, de dilluns a divendres de forma proporcional entre l’1 i el 31 de juliol.

El Programa està finançat pel Ministeri d'Educació, i Formació Professional, i cofinançat pel Fons Social Europeu (FSE) en el marc del Programa Operatiu d'Ocupació Formació i Educació 2014-2020.

Escoletes 0-3

Pel que fa a 1r cicle d’educació infantil, una seixantena de centres de titularitat pública d’arreu de les Illes han obert a partir de la fase 3, entre dia 8 i 15 de juny . Resten per obrir alguns municipis costaners de Mallorca que ho faran en funció de l’esdevenir de la temporada turística, molts d’ells a partir de dia 1 de juliol.

En el cas de les 38 escoletes de la xarxa complementària, la majoria de centres també han obert seguint els protocols determinats per les conselleries d’Educació i Salut, elaborant els plans de retorn ajustats a la realitat del centre i tenint en compte les característiques de la nova realitat.

Els centres obriren, segons els protocols,  amb ràtios del 50% per tal d’assegurar les condicions sanitàries i hores d’ara aquestes ràtios ja s’han incrementat fins al 75%.

Les Conselleries d’Educació i Salut, conjuntament, han fet una tasca de formació i consulta a educadores i coordinadores de centres en matèria de seguretat i higiene, duent a terme 10 trobades d’infermeres i pediatres de Salut Pública i directores de centre arribant a formar més de 200 coordinadores d’escoletes.

L’Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (IBASAL) ha realitzat inspeccions per conèixer de primera mà el funcionament dels centres i ha pogut certificar que en tots els casos s’observen les pautes determinades per Salut.

Reincorporació amb caràcter general del personal docent

A partir de dia 19 de juny, un cop finalitzat el curs escolar i fins al dia 30 de juny, tot el personal docent es reincorpora al centre de manera presencial, per torns i amb les mesures sanitàries establertes, d’acord amb la planificació proposada per l’equip directiu, per:

  • Col·laborar amb l’equip directiu en la revisió/adequació dels espais.
  • En el cas dels mestres d’infantil  i primària, organitzar i adequar les aules.
  • Organitzar el retorn de material als alumnes, si és el cas.
  • Dur a terme les actuacions que siguin necessàries per tancar el curs 2019-20, incloses les sessions d’avaluació final.
  • Dur a terme les actuacions que siguin necessàries per preparar el curs 2020-21.
  • Preparar i organitzar el Pla d’Acompanyament Escolar (PAE) d’estiu.

A partir de l’1 de juliol, la preparació del curs 2020-21 podrà continuar de manera no presencial fins al 31 de juliol.