torna

Detall de la notícia

Històric: Informació pública de l'Esborrany del Projecte de Decret pel qual s'aprova el Plec de condicions de la Denominació d'Origen Protegida Pebre Bord de Mallorca–Pimentón de Mallorca i se'n regula el Consell Regulador

Informació pública de l’Esborrany del Projecte de Decret pel qual s’aprova el Plec de condicions de la Denominació d’Origen Protegida Pebre Bord de Mallorca–Pimentón de Mallorca i se’n regula el Consell Regulador

Amb l’aprovació d’aquest decret es persegueix aprovar la Denominació d’Origen Pebre Bord de Mallorca / Pimentón de Mallorca i el Reglament de funcionament del que serà el seu Consell Regulador, amb el conseqüent protecció i promoció de la producció agroalimentària en general de les illes Balears i específicament el manteniment de la activitat agrària i agroalimentària de Mallorca, amb la repercussió mediambiental favorable i el suport a l’ activitat econòmica agrària que pot representar el foment de la producció d’un producte propi a partir del conreu dels pebrers de la varietat tap de cortí i la seva transformació i l’elaboració del pebre bord a  partir d’aquest.

D’acord amb l’anunci del secretari general de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació de data 30 de juliol de 2020 (publicada en el BOIB núm. 136, de data 4 d'agost de 2020) s’ha obert un procés participatiu fins al dia 25 d'agost de 2020, mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes poden informar-se de l’Esborrany del Projecte de Decret pel qual s’aprova el Plec de condicions de la Denominació d’Origen Protegida Pebre Bord de Mallorca–Pimentón de Mallorca i se’n regula el Consell Regulador i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, carrer Reina de la Constança, 4, 07006 Palma, o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i han d’anar adreçades a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació (Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural).

Igualment s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears. Podeu fer-ho clicant en aquest enllaç:."Enllaç"

Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa