torna

Detall de la notícia

AJUDES CONCEDIDES I DENEGADES LLOGUER 2019

  • Relació de beneficiaris de l'ajuda de lloguer de 2019
  • Relació de sol·licituds denegades de l'ajuda de lloguer de 2019

 

Podeu consultar les ajudes de lloguer 2019 que s'han concedit i denegat fins a dia 22/09/2020.

El llistat de concessions no és definitiu. Periòdicament s'aniran publicant les concessions que es vagin atorgant. Les sol·licituds no recollides a cap dels dos llistats es troben actualment en tràmit per estar pendents d'aportar nova documentació per part dels sol·licitants, els quals rebran les oportunes notificacions via SMS i publicació al BOIB.

Podeu interposar recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Mobilitat i Habitatge o, directament recurs contenciós administratiu, en els termes que s'estableixen en la resolució corresponent.

 

Llistat de resolucions parcials:

- 1a resolució - concessió, BOIB 71 de dia 05 de maig de 2020

- 2a resolució - concessió, BOIB 77 de dia 09 de maig de 2020

- 3a resolució - concessió, BOIB 87 de dia 19 de maig de 2020

- 4a resolució - concessió, BOIB 92 de dia 25 de maig de 2020

- 5a resolució - concessió, BOIB 99 de dia 02 de juny de 2020

- 6a resolució - concessió, BOIB 105 de dia 09 de juny de 2020

- 7a resolució - denegació, BOIB 107 de dia 13 de juny de 2020

- 8a resolució - concessió, BOIB 113 de dia 23 de juny de 2020

- 9a resolució - concessió, BOIB 124 de dia 14 de juliol de 2020

- 10a resolució - concessió, BOIB 164 de dia 22 de setembre de 2020

- 11a resolució - denegació, BOIB 35 de dia 13 de març de 2021

- 12a resolució - concessió, BOIB 35 de dia 13 de març de 2021

- 13a resolució - concessió, BOIB 89 de dia 06 de juliol de 2021