torna

Detall de la notícia

Imatge 4218972

Aclariment sobre l'obertura d'establiments de Joc d'àmbit privat a les Illes Balears

Que el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat de 14 de març de 2020, en el seu annex Relació d'equipaments i activitats l'obertura dels quals al públic queda suspesa d'acord amb el que disposa l'article 10.3, esmenta expressament a: "Casinos; Establiments de jocs col·lectius de diners i d'atzar; Salons de joc; Salons recreatius; Rifes i tómboles; Altres locals i instal·lacions assimilables als d'activitat recreativa de Jocs i apostes d'acord amb el que estableixi la normativa sectorial en matèria de joc; Locals específics d'apostes ". Que les successives Ordres Ministerials (SND/399/2020, de 9 de maig, i SND/414/2020, de 16 de maig) permeten l'obertura, amb limitacions, de "les entitats concessionàries de joc públic d'àmbit estatal". Que, a data de la present nota, no hi ha cap planificació confirmada per les autoritats sanitàries competents referent a l'obertura d'establiments de Joc d'àmbit privat (casinos, bingos, salons i altres assimilables), per la qual cosa hauran de romandre tancats en aplicació del Reial Decret 463/2020.

Aquest tancament es farà extensiu a les màquines que operin a hotels, hotels de ciutat, hotels apartaments, allotjaments de turisme interior, restaurants, bars cafeteries, sales de festa, salons de ball, discoteques, cafès concert, i altres locals i instal·lacions assimilables als d'activitat recreativa de Jocs i apostes.