torna

Detall de la notícia

El Decret llei COVID-19 eximeix els inquilins d'acreditar el dipòsit de fiança per accedir a les ajudes de lloguer

El Decret llei COVID-19, aprovat dimecres pel Consell de Govern, amb mesures extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa, evitarà que, per a les properes convocatòries d’ajudes per al lloguer, hi hagi famílies que es puguin quedar sense aquest ajut perquè el propietari de l’habitatge de lloguer on viuen no hagi complit amb l’obligació legal de dipositar la fiança.

La Conselleria de Mobilitat i Habitatge publicarà a finals d’aquest mes de maig la convocatòria d’ajudes per al lloguer de 2020 i també una altra convocatòria d’ajudes específica per a persones afectades per la crisi derivada de la COVID-19 el juny.

En aquestes dues noves convocatòries d’ajudes per al lloguer ja no serà necessari que el sol·licitant acrediti el dipòsit de la fiança.

Aquesta mesura del Decret llei COVID-19 tindrà un impacte important ja que moltes famílies que ara no podien accedir a les ajudes perquè el propietari de l’habitatge no dipositava la fiança de lloguer podran presentar-se a la convocatòria i obtenir l’ajuda.

És difícil quantificar quantes famílies pot beneficiar la mesura perquè fins ara no es podia tramitar la sol·licitud si no es complia aquest requisit i moltes famílies ja no es presentaven a la convocatòria, però era un fet constatat en les consultes dels ciutadans a l’hora de tramitar l’ajuda.

També s’ha de tenir en compte que, en ser aplicable aquesta mesura a les ajudes específiques d’afectats per la COVID-19 que es convocaran el mes de juny, s’arribarà a famílies que no havien sol·licitat l’ajuda en les convocatòries ordinàries dels anys anteriors.

Cal recordar que es destinaran més de 12 milions d’euros a aquestes dues noves convocatòries d’ajudes per al lloguer, al mateix temps que s’està completant durant el mes de maig el pagament de les ajudes de 2019, per un import d’uns 8 milions d’euros. En total, en aquest exercici de 2020 s’hauran destinat a ajudes de lloguer uns 20 milions d’euros.

L’article 9 del Decret llei COVID-19 eximeix els arrendataris de l’exigència d’acreditació del dipòsit de fiança a què fa referència l’article 59 de la Llei 5/2018, de 19 de juny, de l’habitatge de les Illes Balears, en les sol·licituds d’ajudes per al lloguer, convocades a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei i fins al 31 de desembre de 2020.

Es tracta d’una suspensió temporal i no suposa la suspensió de l’obligatorietat del dipòsit per part dels propietaris, que s’enfronten a unes sancions que poden ser d’entre el 100% i el 200% de la fiança no dipositada.

De fet, tot i que no s’exigirà a l’inquilí que acrediti el dipòsit, la Direcció General d’Habitatge comprovarà que el propietari hagi dipositat la fiança a l’IBAVI. Quan acabi la tramitació d’aquestes ajudes, l’Administració disposarà d’un llistat de propietaris incomplidors, que podrien enfrontar-se a sancions per aquest motiu.

La Llei de l’habitatge de les Illes Balears va reforçar l’obligatorietat del dipòsit de fiances de contractes de lloguer. Des de la seva entrada en vigor, el volum de fiances s’ha vist molt incrementat, ja que la falta d’ingrés pot suposar una sanció greu. Per reforçar-ne encara més el compliment, la mateixa Llei preveu l’exigibilitat pública de la fiança: qualsevol tràmit que es faci amb l’Administració en el qual s’hagi d’aportar el contracte de lloguer només serà vàlid si s’adjunta també l’acreditació del dipòsit de la fiança a l’IBAVI.

Aquesta exigència legal ha fet que molts d’arrendadors dipositin les fiances de lloguer que han pagat els arrendataris.

Tot i així, hi ha propietaris que es resisteixen a ingressar el dipòsit de fiança a l’IBAVI i això perjudicava els inquilins.

Aquesta problemàtica es concentra en les famílies amb menys recursos i, per tant, més febles, que no són en absolut responsables que els seus arrendadors decideixin no dipositar la fiança, però sí resulten directament perjudicades per això. Per resoldre aquesta situació, en un moment en què és crític que les ajudes de lloguer arribin a les famílies més necessitades, el Decret llei COVID-19 suspèn aquest requisit.