torna

Detall de la notícia

Imatge 4212285

Ajudes per al foment de l'Economia Social (2019)


El Govern de les Illes Balears ha previst per a l’any 2019 tres tipus d’ajudes per al foment de l’Economia Social:


1) Ajudes per al foment de l’economia social per mitjà del suport al manteniment dels llocs de treball de les empreses d’inserció:

En data 21 de maig del 2019 s’ha publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears la resolució del Conseller de Treball, Comerç i Indústria de data 15 de maig del 2019 per la qual es convoquen les ajudes per al foment de l’economia social per mitjà del suport al manteniment dels llocs de treball de les empreses d’inserció.
Aquesta ajuda pretén fomentar l’economia social en general i donar suport específicament a les empreses d’inserció de les Illes Balears mitjançant el manteniment dels llocs de treball dels treballadors i treballadores en situació d’exclusió social així com dels tècnics de producció i acompanyament de les empreses d’inserció.

Així aquestes ajudes contemplen dos programes:
- Programa I: Destinat al manteniment dels llocs de treball de les persones en situació d’exclusió social, que presten serveis en empreses d’inserció mitjançant la subvenció parcial dels costs salarials.
- Programa II: Destinat al manteniment dels llocs de treball dels tècnics de producció o d’acompanyament que presten els seus serveis professionals tan en empreses d’inserció com en empreses promotores d’aquestes, mitjançant la subvenció parcial dels seus costs salarials.
Per a ser beneficiaris d’aquestes ajudes és necessari que les empreses d’inserció sol·licitants estiguin inscrites en el Registre d’Empreses d’Inserció, i en el cas d’empreses promotores que tenguin subscrit un contracte amb l’empresa d’inserció.


2) Ajudes per al foment de l’economia social per mitjà de la promoció de l’ocupació i la millora de la competitivitat de les cooperatives, de les microcooperatives i de les societats laborals:

En data 23 de maig del 2019 s’ha publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears la resolució del Conseller de Treball, Comerç i Indústria de data 20 de maig del 2019 per la qual es convoquen les ajudes per al foment de l’economia social per mitjà de la promoció de l’ocupació i la millora de la competitivitat de les cooperatives, de les microcooperatives i de les societats laborals.
Aquesta ajuda pretén  dinamitzar i impulsar el creixement de l’economia a les Illes Balears per mitjà de la creació de noves empreses o la consolidació de les existents que generin llocs de treball de qualitat, aquesta convocatòria estableix cinc programes d’ajuts destinats a fomentar la creació i la millora de la competitivitat de cooperatives, microcooperatives i societats laborals: 
- Programa I: promoció de la incorporació de persones desocupades inscrites en demanda d'ocupació i de treballadores i treballadors vinculats a l'empresa per contractes de treball de caràcter temporal com a socis treballadors o de treball de cooperatives, microcooperatives i societats laborals.
- Programa II: suport a la creació de cooperatives, microcooperatives i societats laborals declarades com a projectes industrials estratègics pel Consell de Govern.
- Programa III: foment de la creació de microcooperatives mitjançant la subvenció de les despeses de posada en marxa.
- Programa IV: finançament parcial de les quotes de la Seguretat Social de les persones desocupades que percebin la prestació per desocupació en la modalitat de pagament únic i s'incorporin com a soci treballador o de treball en cooperatives de treball associat, microcooperatives o societats laborals.
- Programa V: inversions en noves tecnologies de la informació i les comunicacions que contribueixin a la creació, consolidació o millora de la competitivitat de cooperatives, microcooperatives i societats laborals.

3) Ajudes per al foment i la difusió de l’economia i al suport a l’ associacionisme de cooperatives, de societats laborals i d’empreses d’inserció:

En data 4 d’abril del 2019 s’ha publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears la resolució del Conseller de Treball, Comerç i Indústria de data 28 de març del 2019 per la qual es convoquen les ajudes per al foment i la difusió de l’economia i al suport a l’ associacionisme de cooperatives, de societats laborals i d’empreses d’inserció.
Aquesta ajuda pretén fomentar, difondre l’economia social i col·laborar en el finançament de les despeses de funcionament, organització i gestió de les entitats associatives del sector, amb l’objecte de millorar el posicionament i la representativitat de l’economia social a les Illes Balears, impulsar-ne la vertebració i millorar la capacitat de les entitats representatives per a la prestació de serveis dels interessos dels seus associats.
Així aquestes ajudes contemplen dos programes:

- Programa I: foment i difusió de l’economia socialInclou la subvenció parcial de les actuacions de les entitats associatives de cooperatives i societats laborals i d’altres entitats sense ànim de lucre d’àmbit autonòmic destinades a promoure i divulgar fórmules empresarials d’economia social i a millorar el coneixement sobre aquest àmbit.
- Programa II: foment i consolidació de l’associacionisme de cooperatives i societats laboralsPer mitjà del finançament de les estructures organitzatives de les associacions de cooperatives i societats laborals, es pretén fomentar i consolidar l’associacionisme per enfortir el posicionament de l’economia social a les Illes Balears.