torna

Detall de la notícia

Imatge 4210348

Les persones dependents que no poden anar als centres de dia rebran una ajuda extraordinària

La prestació és de quatre mensualitats i es pot allargar en funció de com evolucioni la COVID-19

El Consell de Govern, a proposta de la conselleria d’Afers Socials i Esports, ha introduït en el decret llei aprovat avui una prestació econòmica extraordinària per compensar les despeses econòmiques que ha generat la suspensió dels centres de dia per als dependents.

Inicialment, es preveu que la prestació econòmica tengui una vigència de 4 mesos a partir d’aquest 1 de maig, però ja es contempla que es pugui prorrogar amb un acord del Consell de Govern si es considera adient que s’allarguin les restriccions en els centres de dia. De la mateixa manera, està previst que deixaran de percebre l’ajuda si es reinicien els serveis presencials.

L’import a percebre estarà condicionat al grau que tenguin reconegut. D’aquesta manera, els de grau I rebran 143,75 euros al mes, els de grau II 201,59 euros i els de grau III 290,73 euros al mes.

Aquests imports són el 75% de les quanties màximes de les prestacions econòmiques per cures a l’entorn familiar.

El decret llei estableix quin són els requisits dels destinataris d’aquesta prestació: 

a) Tenir reconeguda com a prestació del sistema d’atenció a la dependència el recurs de centre de dia i ocupar-ne la plaça en el moment de la suspensió del servei a causa de la crisi sanitària per la COVID-19.

b) Mantenir la prestació de centre de dia al seu Programa Individual d’Atenció (PIA) mentre duri la vigència d’aquesta prestació extraordinària.

Els dependents que tenguin opció de rebre aquesta prestació extraordinària no hauran de fer cap petició per obtenir-la, la prestació es condeix d’ofici a instàncies del treballador social que fa el seguiment del seu Programa Individual d’Atenció (PIA)