torna

Detall de la notícia

Imatge 4206000

La Conselleria de Mobilitat i Habitatge pagarà 20 milions d'euros en ajudes per al lloguer en aquest exercici

El conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons, acompanyat del director general d’Habitatge, Eduardo Robsy, ha presidit avui la reunió de la Mesa de l’Habitatge, integrada per tots els agents socials i econòmics vinculats a l’àmbit de l’habitatge, per explicar el conjunt d’ajudes i accions que està duent a terme el Govern de les Illes Balears, en coordinació amb el Govern de l’Estat, per afrontar les majors dificultats que ha suposat la crisi de la COVID-19 en habitatge.

L’agilitació del pagament de les ajudes ordinàries de lloguer de 2019—que ja s’estan començant a fer efectives— així com l’avançament de la convocatòria de la de 2020 a aquest mateix mes de maig, els crèdits ICO aprovats per l’Estat per pagar els lloguers, les moratòries d’hipoteques o una convocatòria específica per a afectats pels efectes de la COVID-19 que es tramitarà el mes de juny, són línies d’ajudes directes en matèria d’habitatge, que se sumen a les aprovades també des de l’àrea social.

El Govern de les Illes Balears, amb l’agilitació del pagament d’ajudes per al lloguer de 2019 i l’acceleració de la convocatòria de 2020, mobilitzarà per a aquest exercici 20 milions d’euros en ajudes directes a les famílies per pagar el lloguer, 9 milions ja dins aquest mes de maig.

Ha recordat també el conseller que s’han pres mesures específiques per als llogaters de l’IBAVI afectats per la crisi de la COVID-19, com l’exempció del pagament de les mensualitats d’abril, maig i juny. Per ara, s’han presentat 174 sol·licituds.

També ha destacat Marc Pons que la Conselleria de Mobilitat i Habitatge ha posat a disposició de la ciutadania una línia d’informació telefònica gratuïta (900 107 920) en la qual s’assessora sobre totes les ajudes a què es pot acollir i s’informa de l’estat de tramitació de les que abona directament el Govern. Fins al dia 5 de maig, s’han atès fins a 15.553 telefonades per part d’onze treballadors públics de 9 h a 19 h. També es pot trobar informació a la pàgina web coronavirus.caib.es.

A més a més, el conseller ha assegurat a la Mesa de l’Habitatge que la construcció d’habitatges de protecció pública continuarà sent una prioritat i que es desenvoluparà l’execució dels HPO planificats. De fet, s’ha reprès ja la construcció de 218 habitatges en marxa i s’estan realitzant els tràmits per licitar noves obres i negociacions amb els ajuntaments per formalitzar la cessió de solars. La construcció d’habitatge, segons ha manifestat el conseller, serà un element de dinamització econòmica.

 

Principals mesures adoptades:

Entre les principals mesures adoptades destaca l’agilització del pagament de les ajudes de 2019 i de la convocatòria extraordinària de 2020.

Entre abril i maig prop de 5.000 famílies hauran rebut un total 9 milions d’euros per al pagament de les ajudes de lloguer de la convocatòria de 2019 i de l’extraordinària de 2018, que es va convocar per a aquelles persones que havien quedat excloses de la convocatòria de 2018 per no tenir uns ingressos mínims. Han cobrat aquesta ajuda extraordinària 244 famílies (477.747 euros), amb una mitjana per família de 1.960 euros. També s’han abonat algunes sol·licituds de la convocatòria ordinària de 2018 amb problemes de tramitació (245 famílies i un total de 318.759 euros).

Totes les ajudes de 2018 estan liquidades i des d’aquest dilluns s’estan pagant les ajudes de 2019.

Pel que fa a les referides a l’any 2019, aquesta setmana s’hauran abonat 1,5 milions a un total de 600 famílies. Entre abril i maig, s’han pagat ja 2,8 milions i en concloure el procés seran 9 milions d’euros.

Per poder formalitzar aquests pagaments la Direcció General d’Habitatge ha mobilitzat fins a 36 treballadors.

La nova convocatòria d’ajudes per al lloguer de 2020, en la qual ja s’està treballant, es publicarà aquest mateix mes de maig (entre el 18 i el 22 de maig) i està dotada amb 8,8 milions d’euros (8.836.000 euros), prop de 600.000 euros més que la convocatòria passada.

Respecte dels llogaters de l’IBAVI, es va acordar l’exempció del pagament de les mensualitats d’abril, maig i juny per a aquelles persones amb dificultats per assumir el pagament. L’exempció inclou el preu del lloguer juntament amb les despeses comunitàries, taxes de fems, assegurances, despeses per subministraments d’electricitat, gas, gasoil per calefacció, aigua corrent i serveis de telecomunicacions fixa i mòbil. S’han presentat per ara 174 sol·licituds.

 

Igualment, el Govern de les Illes Balears convocarà el proper mes de juny l’ajuda específica per a aquelles persones que s’han vist afectades per la COVID-19, acordada per l’Estat.

De la mateixa manera, el Govern de les Illes Balears assessora els ciutadans a través de la informació telefònica i via web de les distintes mesures i ajudes aprovades pel Govern de l’Estat a les quals poden accedir:

— Dret a pròrroga extraordinària de fins a sis mesos de lloguer si el contracte finalitzava entre el 2 d’abril i en els dos mesos següents a la finalització de l’estat d’alarma.

— Suspensió de desnonaments i llançaments per impagament del lloguer de fins a sis mesos, entre el 2 d’abril i com a màxim fins al 2 d’octubre per a les famílies sense alternativa residencial.

 

Quant a les línies d’ajuda específiques, s’han establert les següents:

Lloguer:

— Línia de microcrèdits ICO avalats per l’Estat, sense despeses ni interessos per pagar el lloguer, que s’ha de retornar en sis anys (ampliable a deu anys).

— L’específica de COVID-19 esmentada (que tramitarà el Govern).

A més, es pot sol·licitar un ajornament o reducció de la renda de lloguer (en el cas que el propietari sigui un gran tenidor està obligat a acceptar-ho).

 

Moratòria d’hipoteques:

Es té dret a una moratòria sense interessos de les quotes hipotecàries sobre un habitatge o un local comercial per un termini de fins a tres mensualitats.

 

S’han establert uns criteris generals per poder acreditar una situació de vulnerabilitat provocada per la crisi de la COVID-19 i poder optar a aquestes ajudes específiques:

a) Ha de ser l’habitatge habitual del llogater i cap membre de la unitat familiar no pot tenir un altre habitatge en propietat o ser-ne usufructuari.

b) La persona sol·licitant ha d’estar en situació d’atur, ERTO (inclou els fixos-discontinus), reducció de jornada o si és autònom ha d’haver sofert una pèrdua substancial d’ingressos.

c) La despesa de lloguer, les despeses derivades i els subministraments bàsics han de suposar un 35% o més dels ingressos nets que percep el conjunt dels membres de la unitat familiar