torna

Detall de la notícia

Imatge 4205902

Aprovat el Decret Llei de mesures urgents en l'àmbit de l'Educació per fer front als efectes de la COVID-19

\ Tot el procés d’escolarització es farà de manera telemàtica i es modifica el calendari per a l’adscripció i l’admissió
\ L’accés a la borsa d’interins docents per cobrir vacants i substitucions també es farà per via telemàtica

           
Avui el Consell de Govern ha aprovat el Decret llei pel qual s’estableixen mesures urgents en l’àmbit de l’educació per fer front als efectes de l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19 i garantir l’inici del curs escolar 2020-2021.

Una vegada superada la fase inicial de la suspensió de les classes presencials, en la qual els esforços s’han centrat a garantir el dret fonamental a l’educació mitjançant una modalitat educativa a distància, ara resulta ineludible afrontar el repte de modificar els processos per preparar i posar en marxa el pròxim curs escolar 2020-2021, l’inici i el funcionament del qual han de ser garantits per l’Administració educativa en condicions de la màxima normalitat possible.

Aquests processos són, concretament, d’una banda, els procediments d’adscripció i admissió per obtenir una plaça escolar, que s’han d’adaptar a les circumstàncies actuals, i, de l’altra, els procediments de selecció de personal docent no universitari i els sistemes i procediments de provisió de places per a aquest personal, els quals també s’han de modificar.

Així mateix, es regula l’obligació dels empleats públics docents no universitaris al servei d’aquesta Comunitat Autònoma de relacionar-se electrònicament amb l’Administració, en especial per tramitar els procediments propis de la seva vida administrativa que afecten l’organització dels centres educatius, com són els relatius a permisos i llicències, a situacions administratives, a les comunicacions d’incapacitat temporal, a les jubilacions, etc.

Processos d’adscripció i admissió per al proper curs escolar 2020-2021
L’estat d’alarma declarat amb motiu de l’emergència sanitària de la COVID-19 ha suposat la modificació dels processos d’escolarització per al curs 2020-2021. De manera excepcional, enguany la sol·licitud de plaça per adscripció i admissió s’ha de presentar preferentment de manera telemàtica en els processos d’escolarització dels nivells
d’infantil, primària, secundària, batxillerat i educació especial. El procés d’adscripció és per als alumnes que acaben 6è d’infantil, 6è de primària i 4t d’ESO, i que han de continuar els estudis a un altre centre adscrit al centre de procedència; el procés d’admissió, en canvi, és un procés obert a tots els alumnes que volen canviar de centre o bé incorporar-se al sistema educatiu (a 4t d’educació infantil, els infants nascuts l’any 2017) o a la xarxa de centres sostinguts amb fons públics (alumnes procedents de centres privats o estrangers).

Com que la situació actual dificulta que les comissions d’escolarització es puguin reunir per supervisar el procés, excepcionalment el Decret llei assigna aquesta funció al Departament d’Inspecció Educativa. A més, es modifica tot el calendari del procés d’escolarització.

Per tal de facilitar aquest procés, l’autenticació prèvia de la identitat, necessària per iniciar la sol·licitud, es podrà fer per una d’aquestes tres vies: el sistema d’identitat electrònica per a les administracions Cl@ve; el codi d’usuari del GESTIB o de la CAIB, i la combinació del DNI, NIE o passaport amb el número de mòbil de contacte de l’usuari.

Els centres escolars, juntament amb les oficines, resoldran per via telefònica o telemàtica els dubtes i les dificultats sorgits entre els usuaris. El Decret llei estableix que, amb caràcter excepcional, s’atendran presencialment, amb cita prèvia, les famílies que de cap manera no puguin fer el tràmit per via telemàtica o que hagin de presentar documentació que no es pugui consultar per aquesta via.

La sol·licitud telemàtica inclourà una declaració responsable en què es confirmi el vistiplau al tràmit de l’altre progenitor o tutor del menor.

Els usuaris només hauran de presentar als centres la documentació relativa al procés si l’Administració no la pot consultar telemàticament. Una vegada fet el tràmit, aquest s’enviarà de forma automàtica: al centre d’origen (on l’alumne encara està matriculat) en el cas de procediments d’adscripció, i al centre triat en primer lloc en el cas de procediments d’admissió.

Si un centre rep més d’una sol·licitud de la mateixa persona, es prendrà com a vàlida la darrera rebuda. D’altra banda, el fet de presentar dos o més tràmits electrònics a centres diferents suposarà que les sol·licituds siguin excloses, llevat que el sol·licitant esmeni aquesta irregularitat dins termini.

Les llistes provisionals de puntuació, així com les definitives, també es podran consultar de manera telemàtica a través de la web del Servei d’Escolarització. Així mateix, les reclamacions a les llistes provisionals, tant del procés d’adscripció com del procés d’admissió, s’hauran de formular preferentment per mitjans telemàtics.

Mesures específiques en matèria de personal docent no universitari al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
El Decret llei també regula l’obligació dels empleats públics docents no universitaris al servei d’aquesta Comunitat Autònoma de relacionar-se electrònicament amb l’Administració, en especial en els procediments propis de la seva vida administrativa que afecten l’organització dels centres educatius, com són els relatius a la tramitació de permisos i llicències, a situacions administratives, a les comunicacions d’incapacitat temporal, a les jubilacions, etc.

D’altra banda, cal esmentar que quan es va decretar l’estat d’alarma faltaven quinze dies per tancar la convocatòria pública per formar la borsa d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari del curs 2020-2021. Això suposa haver de canviar el procediment i, per tant, el Decret llei recull aquesta necessitat. Així i tot, cal tenir en compte que bona part del procés ja es podia fer de manera telemàtica. Ara, amb la nova situació generada per la pandèmia, aquesta via es converteix en obligatòria per tal d’evitar concentracions de persones als registres administratius.

L’obligació de fer els tràmits de manera telemàtica afecta les persones interessades que participin en els processos de selecció de personal funcionari de carrera docent, de personal funcionari interí docent o de personal laboral docent. A més, el personal docent no universitari que participi en els processos de provisió de places també hi està obligat.

En general, el personal docent no universitari al servei de la Comunitat Autònoma està obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració per dur a terme tots els tràmits i les actuacions relatius a la seva vida administrativa.

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca facilitarà els mitjans electrònics per garantir el compliment de l’obligació de les persones esmentades en aquest capítol de relacionar-se telemàticament amb l’Administració educativa.