torna

Detall de la notícia

Imatge 4184779

Calendari escolar per al curs 2020-2021

S’ha publicat en el BOIB número 66, de 30 d’abril de 2020, una Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 24 d’abril de 2020 per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2020-2021 per als centres docents no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 

Formació professional (FP)
Els alumnes de formació professional bàsica i de cicles formatius de grau mitjà i de grau superior iniciaran les activitats lectives el dia 29 de setembre de 2020 i les finalitzaran el dia 28 de juny de 2021.

Centres d’educació de persones adultes (CEPA) 
Els centres d’educació de persones adultes (CEPA) iniciaran les activitats lectives el dia 1 d’octubre de 2020 i les finalitzaran el dia 22 de juny de 2021. En aquest cas, el primer quadrimestre comprendrà de dia 1 d'octubre de 2020 a dia 8 de febrer de 2021 i el segon quadrimestre, de dia 18 de febrer de 2021 a dia 22 de juny de 2021.

Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears (EASDIB)
Els alumnes dels estudis superiors de Disseny de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears (EASDIB) iniciaran les activitats lectives el dia 29 de setembre de 2020 i les finalitzaran el dia 30 de juny de 2021. En aquest cas, el primer quadrimestre comprendrà de dia 29 de setembre de 2020 a dia 31 de gener de 2021 i el segon quadrimestre, de dia 8 de febrer de 2021 a dia 30 de juny de 2021.

Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB)
Els alumnes dels estudis superiors d’Art Dramàtic de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) iniciaran les activitats lectives el dia 6 d’octubre de 2020 i les finalitzaran el dia 16 de juliol de 2021. En aquest cas, el primer quadrimestre comprendrà de dia 6 d’octubre de 2020 a dia 5 de febrer de 2021 i el segon quadrimestre, de dia 8 de febrer de 2021 a dia 16 de juliol de 2021.

Conservatori Superior de Música de les Illes Balears (CSMIB)
Els alumnes dels estudis superiors de Música del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears (CSMIB) iniciaran les activitats lectives el dia 23 de setembre de 2020 i les finalitzaran el dia 18 de juny de 2021. En aquest cas, el primer quadrimestre comprendrà de dia 23 de setembre de 2020 a dia 5 de febrer de 2021 i el segon quadrimestre, de dia 8 de febrer de 2021 a dia 18 de juny de 2021.

Vacances escolars
Les vacances de Nadal seran del 23 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021 (ambdós inclosos) i les de Pasqua, de l’1 a l’11 d’abril de 2021 (ambdós inclosos).

Dies festius
- 12 d’octubre de 2020 (festa nacional).
- 7 de desembre de 2020 (dilluns següent al dia de la Constitució).
- 8 de desembre de 2020 (Immaculada Concepció).
- 1 de març de 2021 (Dia de les Illes Balears).
- 1 de maig de 2021 (Dia del Treball).

Tendrà la consideració de dia no lectiu el dia 26 de febrer de 2021 (festa escolar unificada).

Igualment, es consideraran dies festius les dues festes locals oficialment determinades per la corporació corresponent, el mateix dia de la celebració.

Quan una de les dues festes locals o les dues coincideixin amb dies no lectius del curs 2020-2021, el centre podrà determinar, en substitució d’aquestes, tants de dies no lectius com coincidències s’hagin produït, amb un màxim de dos. Si pel canvi de les festes locals només una d’elles coincideix amb el calendari escolar del curs 2020-2021, els centres podran elegir un dia festiu per poder ajustar a 176 els seus dies lectius.

Cada centre docent de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària, d’educació secundària, d’educació especial, de règim especial, específic de formació professional, d’educació d’adults i d’ensenyaments superiors podrà establir dos dies festius de lliure disposició, els quals s’hauran de fer constar a la programació general anual del centre i s’hauran de notificar a les famílies i a les empreses concessionàries dels diferents serveis escolars amb una antelació mínima de 30 dies naturals. També s’haurà d’anotar al GESTIB, una vegada adoptat l'acord.

Els consells escolars municipals, si és el cas, hauran de promoure que tots els centres del municipi o la localitat estableixin els mateixos dies de lliure disposició, sempre que sigui possible.

Els centres que comparteixen les mateixes dependències hauran d’establir el mateix dia de lliure elecció.