torna

Detall de la notícia

Imatge 4203773

El curs escolar 2020-2021 començarà dia 10 de setembre i acabarà el 22 de juny

El  Consell Assessor del Calendari Escolar ha informat favorablement la proposta de calendari escolar per al curs 2020/21 presentada per la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca en la reunió celebrada ahir per videoconferència.

El curs tendrà 176 dies lectius, els mateixos que el curs 2020/21.

Per a l’alumnat d’infantil, de primària, de secundària, de batxillerat i d’educació especial, el curs començarà el 10 de setembre de 2020 i acabarà el 22 de juny de 2021.

L’alumnat de formació professional iniciarà les activitats lectives el dia 29 de setembre de 2020 i les finalitzaran el dia 28 de juny de 2021.

Excepcionalment, els alumnes de segon curs de batxillerat que titulin finalitzen les activitats lectives el dia 28 de maig de 2021. Els centres han d’oferir, per a aquests alumnes, activitats lectives d’aprofundiment i consolidació fins al dia anterior al d’inici de les proves d’accés a la universitat (PBAU).

Ensenyaments de règim especial
Els alumnes dels conservatoris professionals de música i dansa inicien les activitats el 5 d’octubre i les finalitzen el dia 22 de juny de 2021. Els dels cicles formatius de grau mitjà i de grau superior d’Arts Plàstiques i Disseny inicien les activitats lectives el dia 29 de setembre de 2020 i les finalitzen el dia 28 de juny de 2021. El segon curs del grau superior d’Arts Plàstiques i Disseny es pot organitzar per quadrimestres: el primer, de dia 29 de setembre de 2020 a dia 5 de febrer de 2021, i el segon, de dia 8 de febrer de 2021 a dia 28 de juny de 2021.

Els alumnes d’ensenyaments esportius de règim especial inicien les activitats lectives el dia 1 d’octubre de 2020 i les finalitzen el dia 22 de juny de 2021.

Els alumnes de les escoles oficials d’idiomes inicien les activitats lectives el dia 1 d’octubre de 2020 i les finalitzen el dia 28 de maig de 2021. El mes de juny, fins dia 22, s’ha de dedicar a exàmens.

Els centres d’educació de persones adultes inicien les activitats lectives el dia 1 d’octubre de 2020 i les finalitzen el dia 22 de juny de 2021. El primer quadrimestre comprèn de dia 1 d’octubre de 2020 a dia 8 de febrer de 2021 i el segon quadrimestre, de dia 18 de febrer de 2021 a dia 22 de juny de 2021.

Els alumnes dels estudis superiors de Disseny de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears inicien les activitats lectives el dia 29 de setembre de 2020 i les finalitzen el dia 30 de juny de 2021. El primer quadrimestre comprèn de dia 29 de setembre de 2020 a dia 31 de gener de 2021 i el segon quadrimestre, de dia 8 de febrer de 2021 a dia 30 de juny de 2021.

Els alumnes dels estudis superiors d’Art Dramàtic de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears inicien les activitats lectives el dia 6 d’octubre de 2020 i les finalitzen el dia 16 de juliol de 2021. El primer quadrimestre comprèn de dia 6 d’octubre de 2020 a dia 5 de febrer de 2021 i el segon quadrimestre, de dia 8 de febrer de 2021 a dia 16 de juliol de 2021.

Els alumnes dels estudis superiors de Música del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears inicien les activitats lectives el dia 23 de setembre de 2020 i les finalitzen el dia 18 de juny de 2021. El primer quadrimestre comprèn de dia 23 de setembre de 2020 a dia 5 de febrer de 2021 i el segon quadrimestre, de dia 8 de febrer de 2021 a dia 18 de juny de 2021.

Vacances escolars
Les vacances de Nadal seran del 23 de desembre de 2020 fins al 7 de gener de 2021 (ambdós inclosos) i les vacances de Pasqua de l’1 a l’11 d’abril de 2021 (ambdós inclosos).

Dies festius
Tenen la consideració de dies festius:

Dia 12 d’octubre de 2020 (Festa Nacional)
Dia 7 de desembre de 2020 (dilluns següent al dia de la Constitució)
Dia 8 de desembre de 2020 (Immaculada Concepció)
Dia 1 de març de 2021 (Dia de les Illes Balears)
Dia 1 de maig de 2021 (Festa del Treball)

Té la consideració de dia no lectiu:

Dia 26 de febrer de 2021 (Festa Escolar Unificada)

 Igualment, es consideren dies festius les dues festes locals oficialment determinades per la corporació corresponent, el mateix dia de la celebració.

Quan una de les dues festes locals o les dues coincideixin amb dies no lectius del curs 2020-2021, el centre pot determinar, en substitució d’aquestes, tants de dies no lectius com coincidències s’hagin produït, amb un màxim de dos. Si pel canvi de les festes locals només una d’elles coincideix amb el calendari escolar del curs 2020-2021, els centres podran elegir un dia festiu per poder ajustar a 176 els seus dies lectius.

Cada centre docent de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària, d’educació secundària, d’educació especial, de règim especial, específic de formació professional, d’ensenyaments d’adults i d’ensenyaments superiors pot establir dos dies festius de lliure disposició, els quals s’han de fer constar a la programació general anual del centre i s’han de notificar a les famílies i a les empreses concessionàries dels diferents serveis escolars amb una antelació mínima de 30 dies naturals. També s’ha d’anotar al GestIB, una vegada adoptat l'acord.

Els consells escolars municipals, si és el cas, han de promoure que tots els centres del municipi o la localitat estableixin els mateixos dies de lliure disposició, sempre que sigui possible.

Els centres que comparteixen les mateixes dependències han d’establir el mateix dia de lliure elecció.