torna

Detall de la notícia

La Comissió Europea eleva les ajudes que poden rebre les empreses de les Illes Balears per al transport de mercaderies

El Govern de les Illes Balears ha fet pública avui una resolució de la Comissió Europea sobre mesures destinades a abordar el fort impacte de la crisi de la Covid-19 en les empreses i que incrementa el límit d'ajudes que poden rebre les empreses per al transport de mercaderies.

Aquesta comunicació de la Comissió Europea té molta importància per a les empreses de les Illes Balears perquè permetrà que puguin rebre més ajudes per al transport de les seves mercaderies durant 2020: fins a 800.000 euros en un any quan ara el límit estava establert en 200.000 euros en tres anys.

La Comissió Europea estableix un "Marc Temporal sobre mesures d'ajuda estatal destinades a donar suport a l'economia en el context de l'actual brot de COVID-19" perquè la greu emergència de salut pública que està vivint la població suposa també una pertorbació de les economies mundials i de la Unió Europea que exigeix una resposta coordinada de la UE i dels seus estats membres. En aquest context s'adopten mesures com la que afecta les ajudes de les administracions públiques que poden rebre les empreses, que han d'afrontar una molt complicada situació, fins i tot de problemes de liquiditat.

En la seva resolució, la Comissió Europea modifica l'anomenada regla de minimis, que fixava un límit de 200.000 euros per a les ajudes que poden rebre les empreses de les Illes Balears, majoritàriament per sufragar el cost del trasllat de les mercaderies.

Ara, amb el canvi operat per la Comissió Europea, les empreses de les Illes podran rebre ajudes per al transport de mercaderies per valor màxim de 800.000 euros durant 2020, en un únic exercici, per abordar els efectes de la crisi originada per COVID 19. Fins ara el límit era de 200.000 euros en tres anys.

El Govern de les Illes Balears ha demanat reiteradament que les empreses de les Illes siguin exonerades d'aquest límit per entendre que perjudica la competitivitat de les empreses de les Illes respecte de les del continent fins i tot en situació de normalitat.

Evidentment ara, el perjudici hauria sigut de grans dimensions perquè la regla del minims suposa que encara que se fixi un major percentatge de subvenció del cost del transport de mercaderies mai no es pot superar el límit establert.

S'ha de recordar que recentment, el passat mes de febrer, el Govern de l'Estat va aprovar la modificació del Reial Decret 1034/1999, de 18 de juny, que regula la compensació al transport marítim i aeri de mercaderies, amb origen i destinació a les Illes Balears.

Aquesta nova normativa aprovada el febrer va suposar ja una important millora:

Des del febrer d'enguany les empreses de les Illes Balears poden obtenir la compensació del 65 per cent del cost mitjà de noli del transport marítim i aeri per a l'exportació de productes originaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o que hagin estat objecte de transformacions que aportin valor.

Les ajudes també són per a la importació d'aquelles matèries primeres no energètiques necessàries per a la producció d'aquests sectors i que no tinguin prou producció en el mercat interior de cada illa, compensant en aquest cas, com a mínim, un 60 per cent del cost mitjà de noli d'aquest transport.

En la normativa s'indicava també que poden rebre les ajudes per al transport les empreses de productes transformats sempre que incorporin un increment del 20% de valor al producte. Aquest criteri suposa una millora perquè obre la porta a què qualsevol empresa industrial que transformi productes i materials es pot acollir a aquestes ajudes.

A més, aquest decret va preveure també per primera vegada ajudes al transport interinsular de mercaderies que fins ara no era subvencionable, en els mateixos percentatges que amb la península.

En la nova normativa aprovada el febrer es recollia també el compromís del Govern de l'Estat d'instar a la Unió Europea a l'increment del límit dels 200.000 euros en ajudes per empresa per tres anys que fixava la regla dels minimis i que ara ha estat modificada a conseqüència de la crisi originada per la Covid-19.

El Govern de les Illes Balears ha defensat sempre que no s'apliqui la regla del límit de minimis a les ajudes a les empreses en el transport de mercaderies, de la mateixa manera que no s'aplica a les illes ultraperifèriques com les Illes Canàries. De fet, Balears compta amb el suport dels altres territoris extrapeninsulars en aquesta reivindicació, tal com es va recollir en la Declaració de la recent cimera de Canàries.