torna

Detall de la notícia

ESTAT D'ALARMA: Comunicació Ministeri sobre Formació ITC 02.1.02 y POLVO ITC 02.0.02 (COVID 19)

1. FORMACIÓ ITC 02.1.02.

Se'ns va consultar la possibilitat de permetre formació NO presencial excepcionalment durant l'estat d'alarma.
Sobre la formació preventiva per a l'acompliment del lloc de treball que han de posseir els treballadors que exerceixen el seu treball habitual en centres de treball adscrits a activitats mineres en la situació actual d'estat d'alarma, des de la Subdirecció General de Mines l'informem que, en l'àmbit del Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera, de conformitat amb  el que es disposa en la Disposició Addicional 3a del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, els terminis que imposa l'Administració per a efectuar la formació regulada per l'Ordre ITC/1316/2008, de 7 de maig, queden suspesos mentre estigui en aplicació l'estat d'alarma. Aquesta formació manté els seus requisits i obligacions restants.

Es recorda que, en tot cas, aquesta formació és complementària i està cridada a complir propòsits diferents que els previstos en l'art. 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, que disposa que l'empresari haurà de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i pràctica suficient i adequada en matèria preventiva.2. POLS ITC 02.0.02.

Se'ns va consultar per la possibilitat de posposar els mesuraments del 1r quadrimestre durant un cert període des de la finalització de l'estat d'alarma.
Sobre els mesuraments de pols de la ITC 02.0.02 «Protecció dels treballadors contra la pols, en relació amb la silicosi, en les indústries extractives», des de la Subdirecció General de Mines l'informem que, en l'àmbit del Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera, de conformitat amb  el que es disposa en la Disposició Addicional 3a del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, els terminis que imposa l'Administració per a efectuar la presa de mostres regulada per l'Ordre ITC/2585/2007, de 30 d'agost, queden suspesos mentre estigui en aplicació l'estat d'alarma. El control de la pols dels llocs de treball manté els seus requisits i obligacions restants.

Es recorda que, en tot cas, l'empresari té el deure de protegir als seus treballadors enfront dels riscos laborals, garantint la seva salut i seguretat en tots els aspectes relacionats amb el seu treball. Per això, l'empresari ha de continuar adoptant, i més si cap en aquells centres de treball en activitat durant l'estat d'alarma, les mesures que siguin necessàries per al control de la pols, incloent la presa de mostres periòdiques quan sigui possible.