torna

Detall de la notícia

Imatge 4141695

El Govern incrementa la dotació dels ajuts per a sosteniment d'escoletes de 0-3 anys amb motiu de l'estat d'alarma

/ S’amplia la dotació dels ajuts per a la xarxa d’escoles infantils públiques fins a 6.000 euros per unitat/

/ Es crea una convocatòria extraordinària per a la xarxa complementària d’escoletes infantils amb 3.000 euros per unitat

El Consell de Govern ha aprovat avui destinar més recursos tant a les escoletes públiques com a les privades de la xarxa complementària per tal que es pugui continuar mantenint el servei amb garanties i recursos una vegada s’hagi aixecat l’estat d’alarma. 

Per això, ha aprovat dues mesures destinades a la xarxa pública i a la privada complementària per impedir, en la mesura del possible, que les famílies més vulnerables puguin veure’s perjudicades per les conseqüències de la suspensió de l’activitat dels centres educatius de 0-3.

En data 14 de març, el Govern de l’Estat, mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. En particular, això afecta l’activitat dels centres educatius de primer cicle d’educació infantil, ja que, segons l’article 9 del Reial decret, se suspèn l’activitat educativa presencial en tots els centres i etapes, cicles, graus, cursos i nivells d’ensenyament prevists en l’article 3 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, inclòs l’ensenyament universitari, així com qualssevol altres activitats educatives o de formació impartides en altres centres públics o privats.

Increment dels ajuts a les escoletes públiques
El Consell de Govern ha aprovat incrementar la dotació dels ajuts a les administracions públiques titulars de la xarxa d’escoles infantils públiques fins a 6.000 euros per unitat de tal manera que puguin atendre la despesa extra que suposa l’absència dels ingressos previstos i poder, així, continuar donant servei amb garanties i recursos una vegada s’hagi aixecat l’estat d’alarma. 

Cal tenir present que, atesa la situació d’emergència social actual, les administracions públiques titulars de la xarxa d’escoles infantils públiques (consells insulars, ajuntaments i altres corporacions locals), han optat per assumir el pagament de les quotes de les famílies. 

Vista la situació d’alarma, i per tal que les administracions puguin assumir les quotes i mantenir el servei, s’ha decidit incrementar la dotació passant dels 4.190 euros per unitat en funcionament als 6.000 €/unitat per a l’exercici de 2020. Amb l’increment aprovat avui, s’assoleix una inversió màxima de 4.080.000 euros. Aquesta convocatòria preveu també els ajuts a programes d'acompanyament familiar, els ajuts per a la dotació de recursos per a alumnat de necessitats educatives especials i els ajuts a l'escolarització en centres públics, de manera que la Conselleria aportarà fins al 80% de les quanties aportades pels titulars dels centres per a la rebaixa de les quotes de les famílies més vulnerables.

Amb aquest increment es vol afavorir que les administracions públiques puguin establir també, de cara al primer trimestre del curs 2020-21 (setembre-desembre), polítiques de quotes de caire social i que les famílies amb més dificultats econòmiques tenguin l’oportunitat d'escolaritzar els seus infants.

Ajuts als centres privats de la xarxa complementària a la xarxa d'escoletes públiques

El Consell de Govern ha aprovat la tramitació amb caràcter excepcional de la convocatòria d’ajuts per a entitats privades que, a 14 de març de 2020, hagin subscrit el conveni de xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques. Aquests ajuts es destinen al sosteniment d’aquests centres segons el nombre d’unitats que tenguin en funcionament, a raó de 3.000€ per unitat. Això suposarà una inversió d’un màxim de 420.000 euros.

D’aquesta manera es possibilita que els centres de la xarxa complementària que, a hores d’ara, atenen les famílies més desfavorides i col·laboren per poder comptar amb una oferta educativa més àmplia, puguin continuar en funcionament després de l’aixecament de l’estat d’emergència i, durant aquest temps, atendre les despeses derivades de lloguer, manteniment de les instal·lacions i personal.
 
La xarxa complementària a la xarxa d’escoletes públiques, és a dir, centres privats que estan reconeguts com a centres educatius i que s’han inscrit a la xarxa (es pot consultar el llistat a l'oferta educativa de la web de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca), ja han format part enguany dels ajuts de menjador i dels ajuts d’escolarització per a les famílies amb menys recursos econòmics (aquesta darrera convocatòria en procés de resolució a causa de l’estat d’alarma).