torna

Detall de la notícia

Imatge 4123418

El curs finalitzarà en la data prevista per a la majoria de nivells educatius independentment de la durada de la suspensió de les classes presencials

Educació ha remès avui als centres educatius instruccions sobre atenció educativa i tutorització de l’alumnat i els efectes acadèmics de la suspensió d’activitat presencial

L’alumnat que no disposi d’equips informàtics podrà fer servir ordinadors dels centres educatius

Les instruccions preveuen que els orientadors i tutors assessorin els equips educatius per fer planificacions horàries equilibrades i amb períodes de descans

No es perllongarà la data de finalització de les activitats lectives a tots els nivells, excepte en el cas de l’alumnat de 2n de batxillerat i d’alumnat d’FP amb mòduls FCT i projecte pendents

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca ha enviat avui noves instruccions als centres educatius sobre l’atenció educativa i tutorització de l’alumnat i els efectes acadèmics del període de suspensió de l’activitat educativa presencial. Aquestes instruccions s’han explicat avui també a la Mesa de concertada i a la Mesa sectorial d’educació. Les instruccions completes es poden consultar a la web de la Conselleria a l’apartat Darrera actualització indicacions sobre coronavirus.

Pel que fa al treball encomanat a l’alumnat perquè el duguin a terme des de casa, les instruccions recorden l’objectiu de que les activitats han de tenir un caràcter de reforç i manteniment a tots els nivells educatius excepte en el cas de l’alumnat de 4rt d’ESO, Batxillerat  i l’alumnat de grau mitjà i superior de formació professional. En aquestes dues excepcions, sempre i quan l’equip educatiu ho consideri oportú i que es garanteixi el seguiment per part de tot l’alumnat del curs, es podrà avançar matèria, establint les mesures de reforç adequades per a l’alumnat que ho precisi.

Les instruccions reforcen la idea de la necessària coordinació dels equips educatius amb l’alumnat i les famílies per evitar la sobrecàrrega de treball a l’alumnat i al professorat, i fer compatibles les tasques amb els recursos disponibles en cada cas. En aquest objectiu comptaran amb el professorat d’orientació coordinat pel tutor.

El conseller Martí March ha destacat que el que pretenen aquestes instruccions és consolidar la feina que estan fent les famílies i els alumnes, perquè el que es vol és que els estudiants es graduïn. Al que ha afegit que els centres estan adequant cada vegada més les activitats a les respostes possibles del seu alumnat perquè  per tots aquesta situació és una aprenentatge davant una situació no prevista per ningú.      

Es preveu una especial atenció a l’alumnat que ja estava detectat anteriorment per dificultats socials, al que tengui més dificultat per entendre i gestionar la situació de confinament (alumnat NESE) i alumnat en el que es puguin detectar noves dificultats socioemocionals derivades del confinament i de la seva situació sociofamiliar.

Amb l’objectiu de procurar que les activitats siguin accessibles per a tot l’alumnat, indistintament de les seves condicions personals i socials, es preveu que s’ha de possibilitar que els alumnes que no disposen d’equips informàtics puguin utilitzar temporalment un ordinador del centre, preferentment portàtil, a casa seva. També s’han de flexibilitzar els períodes de lliurament, supervisió i revisió d’activitats, per garantir l’equitat enfront de les diferents situacions familiars.

Per tal de facilitar la comunicació amb les famílies, és important que els centres donin d'alta totes les famílies al GestIB, perquè puguin accedir a l'apartat de Famílies o fer servir el Quadern del Professorat per a la comunicació de tasques i informacions d'avaluació

Pel que fa a la segona avaluació hi ha situacions molt diverses ja que alguns centres ja havien dut a terme les sessions d’avaluació abans de la suspensió de l’activitat presencial, d’altres les varen interrompre i alguns altres encara no les havien començat. Per això cal tenir en consideració que els centres que ja havien dut a terme les sessions d’avaluació, poden mantenir el calendari de comunicació dels resultats a les famílies que tenien previst i els centres que varen suspendre les sessions d’avaluació o que encara no les havien començat, les poden dur a terme per mitjans telemàtics. Així i tot, s’ha de tenir present que les avaluacions primera i segona són de caràcter informatiu i que només l’avaluació final ordinària (maig/juny) i l’extraordinària tenen caràcter oficial i, per tant, pel que fa a la segona avaluació, els centres educatius poden decidir quin tipus d’informació sobre el progrés de l’alumnat donen a les famílies. En qualsevol cas, s’haurà de donar informació qualitativa a les famílies sobre el seguiment de l’activitat lectiva no presencial de l’alumnat i de les dificultats detectades.

En el referent a la promoció, titulació i calendari escolar les instruccions estableixen que la suspensió de les activitats lectives presencials no ha de condicionar ni la promoció ni la titulació dels alumnes. En aquest sentit, es publicaran instruccions referides a promoció, titulació i mesures de reforç i suport extraordinari per a l’alumnat, en coordinació amb el Ministeri d’Educació i Formació Professional, tan bon punt es defineixi més precisament la durada del període de suspensió de les activitats lectives presencials.

El període de suspensió de les activitats lectives presencials computarà a efectes del calendari escolar, de tal manera que no es perllongarà la data de finalització de les activitats lectives establerta per al curs 2019-20 per als nivells d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, 1r de batxillerat i formació professional. En aquests moments s’està valorant la possibilitat d’estendre el calendari lectiu de l’alumnat de 2n de batxillerat fins al 19 de juny (abans de la suspensió de classes presencials aquest alumnat havia de finalitzar el curs el 29 de maig), i això implicaria també modificacions en les dates de les avaluacions finals ordinàries i extraordinàries per a aquest nivell educatiu. Actualment hi ha a Balears 5.640 alumnes matriculats a 2n de Batxillerat que ja saben que, si no hi ha canvis en la situació, hauran d’examinar-se de les proves de batxillerat d’accés a la universitat (PBAU) els dies 7, 8 i 9 de juliol.

Així mateix, es valora la necessitat d’ampliar també el calendari lectiu per als alumnes d’FP que necessitin acabar els seus mòduls d’FCT+Pro