torna

Detall de la notícia

Nota informativa sobre el funcionament extraordinari per la declaració de l'estat d'alarma (RD 463/2020, de 14 de març) del Servei de Política Financera i Assegurances en relació amb la mediació d'assegurances

AJORNAMENT DE LA DATA LÍMIT PER PRESENTAR LES DECLARACIONS ESTADISTICOCOMPTABLES-2019


Nota informativa


El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en la disposició addicional tercera (suspensió de terminis administratius) estableix el següent:

 

«1. Se suspenen termes i s’interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència aquest Reial decret o, si escau, les pròrrogues del mateix.»


L’entrada en vigor d’aquesta norma es produeix el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), el 14 de març de 2020.

 

Això implica que, el termini de presentació de la informació estadisticocomptable i del negoci corresponent a l’exercici 2019, que finalitzava el 30 d’abril de 2020, en aplicació del RD 764/2010, d’11 de juny, queda interromput des del 14 de març i començarà a comptar de nou quan perdi vigència l’estat d’alarma.


En conseqüència, la data límit per a la presentació de la Documentació Estadisticocomptable (DEC) serà aquella que resulti d’afegir a la data del 30 d’abril el nombre de dies que hagi estat en vigor l’estat d’alarma.

 

A aquest efecte, una vegada que s’hagi tornat a la situació de normalitat i tornin a córrer els terminis, s’informarà de la nova data límit de presentació.

 

No obstant això, es recomana als mediadors d’assegurances que, durant el temps que duri aquesta situació, aprofitin per preparar les DEC i emplenar els corresponents formularis i inclús remetre’ls telemàticament (la interrupció dels terminis no implica que durant aquest període no es puguin presentar les declaracions) per tal d’anar avançant aquesta tasca administrativa i poder dedicar tots els seus esforços a l’activitat mediadora quan es normalitzi la situació.