torna

Detall de la notícia

Novetats al funcionament del Servei de Dipositaria

Per tal de complir amb la normativa i recomanacions sanitàries motivades per la pandèmia COVID-19, i amb l'esperit constant de facilitar la relació de la Ciutadania amb l'Administració, el Servei de Dipositaria ha modificat la metodologia de treball i ampliat les possibilitats de gestió de documentació:

- La Dipositaria ha establert mètodes en línia, plenament electrònics i telemàtics, que permeten a les empreses interessades tant l'aportació com la retirada de fiances sense necessitat de desplaçaments ni a la Dipositaria ni a l'Advocacia de la Comunitat.

- No es podran fer tràmits presencials en el Registre de la Dipositaria de la Direcció General de Tresor i Política Financera sense cita prèvia. La tramitació electrònica en línia serà la prioritària.

- El avals bancaris i els certificats d’assegurança de caució s'admetran preferentment en pdf. Hauran d'estar signats electrònicament (per les persones apoderades de l'entitat emissora) amb el corresponent codi de verificació. S’hauran de lliurar per correu electrònic a l'adreça de correu electrònic dipositaria@caib.es, que tramitarà d’ofici la validació dels poders amb l’Advocacia de la CAIB. Una vegada registrats, la Dipositaria lliurarà per correu electrònic a la interessada dues còpies signades electrònicament del resguard de Registre (Model 802), una per la interessada i altra perquè aquesta la lliuri a l'òrgan gestor.

 - Pel que fa als dipòsits en metàl·lic, es tramiten igualment 100% en línia, per la qual cosa us podeu posar en contacte amb dipositaria@caib.es per a la seva tramitació no presencial.

- S'ha establert un tràmit nou d'emissió d'un certificat de fiances cancel·lades i de renúncia a l'execució per substituir la recollida en mà dels documents originals de fiances ja cancel·lades (Avals bancaris o certificats d'assegurances). Podeu trobar la informació a: https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/servicio/4237339

- Igualment la Dipositaria us pot lliurar els documents originals de fiances per correu postal certificat, amb una tramitació prèvia no presencial de la qual us podeu informar a dipositaria@caib.es.
Pregam que romangueu atents a la informació publicada a aquesta pàgina, atès que s'actualitza sovint.

Telèfon directe de la Dipositaria: 971 17 71 08