torna

Detall de la notícia

Funcionament extraordinari del Servei de Dipositaria per la situació d'alarma sanitària

En compliment de la normativa generada per tal de gestionar la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, el Servei de Dipositaria ha establert que mentre duri la situació:

 

- La Dipositaria ha establert mètodes en línia, plenament electrònics i telemàtics, que permeten a les empreses interessades tant l'aportació com la retirada de fiances sense necessitat de desplaçaments ni a la Dipositaria ni a l'Advocacia de la Comunitat.

- No es podran fer tràmits presencials en el Registre de la Dipositaria de la Direcció General de Tresor i Política Financera sense cita prèvia. La tramitació electrònica serà la prioritària.

- El avals bancaris i els certificats d’assegurança de caució s'admetran preferentment en pdf. Hauran d'estar signats electrònicament (per les persones apoderades de l'entitat emissora) amb el corresponent codi de verificació. S’hauran de lliurar per correu electrònic a dipositaria@caib.es, que tramitarà d’ofici la validació dels poders amb l’Advocacia de la CAIB. Una vegada registrats, la Dipositaria lliurarà per correu electrònic a la interessada dues còpies signades electrònicament del resguard de Registre (Model 802), una per la interessada i altra perquè aquesta el lliuri a l'òrgan gestor.

 - Es podran realitzar entrades de dipòsits en metàl·lic en el Registre de la Dipositaria, per la qual cosa us podeu posar en contacte amb dipositaria@caib.es per a la seva tramitació en línia, no presencial.

- S'ha establert un tràmit nou d'emissió d'un certificat de fiances cancel·lades i de renúncia a l'execució per substituir la recollida en mà dels documents originals de fiances ja cancel·lades (Avals bancaris o certificats d'assegurances). Podeu trobar la informació a: https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/servicio/4237339
Pregam que romangueu atents a la informació publicada a aquesta pàgina, atès que s'actualitza sovint.

 

Enllaç a la pàgina web amb models de garanties (definitives) per contractació pública

Enllaç a la pàgina web amb models de garanties per explotacions mineres (pedreres)

Telèfon directe de la Dipositaria: 971 17 71 08