torna

Detall de la notícia

Darrera actualització indicacions sobre coronavirus

Atesos els canvis que se succeeixen en relació a les mesures  que es van adoptant quant a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19,  s’informa que, s’aniràn actualitzant en aquesta pàgina web les  Instruccions de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca per a l’organització i el funcionament dels centres docents les Illes Balears durant el període de suspensió temporal de l'activitat educativa presencial de 13 de març. 

Missatges tramès als centres 06 de juliol:

Benvolgut equip directiu,

Us informam que hem penjat a la nostra página web l’esborrany definitiu, pendent de la publicació al BOIB, de la Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció i  contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021.

En aquest document podeu veure els canvis respecte de l’esborrany anterior assenyalats en groc.

Moltes gràcies,

Missatge tramès als centres 03 de juliol:

 

Benvolguts,

Us informam que la Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de XX de juliol de 2020 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021 es publicarà al BOIB el proper dimarts, 7 de juliol en comptes d’aquest dissabte 4 com us havíem anunciat.

En aquests moments estam revisant encara les aportacions que ens han arribat de tots els sectors de la comunitat educativa.

Dir-vos que dilluns  penjarem la versió definitiva a la nostra web: http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?coduo=36&lang=ca

 Aixi mateix, podreu trobar a la web dins:  Orientacions per a l’elaboració del Pla de contingencia  els  guions del pla de contingencia adaptats a cada ensenyament, amb la  referència a les orientacions sobre Aspectes curriculars, ordenació acadèmica i metodologia que han elaborat les diverses comissions que es varen constituir per a l’elaboració d’aquestes instruccions i altres materials que us poden ser d’utilitat i que, malgrat no s'han inclòs dins la resolució, contenen propostes de millora fruit de la reflexió conjunta dels distints sectors de la comunitat educativa, i per això us demanam que les tengueu en compte en la programació del proper curs.

Salutacions cordials

 

Missatge tramès als centres de Formentera el 4 de juny de 2020:

Benvolguts directors,

Com ja us hem informat , demà es publicarà al BOIB la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 4 de juny de 2020 per la qual s’aprova el Protocol per a la fase 3 del procés de desescalada progressiva per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Atès que l’Illa de Formentera es troba ja en la FASE 3, les mesures que apareixen a la Resolució seran d’aplicació a partir del proper dilluns, 8 de juny.

Salutacions cordials

 

Missatge tramès als centres 25 de maig:

 • Benvolgut equip directiu,

Us informam que avui, s’ha publicat al BOIB la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 25 de maig de 2020 per la qual s’aprova el Protocol per a la fase 2 del procés de desescalada progressiva per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears, de la qual en teníeu l’esborrany a la nostra pàgina web.

La podeu trobar al següent enllaç: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11191/seccio-iii-altres-disposicions-i-actes-administrat/472

Us recordam que a la nostra pàgina web teniu també la Resolució i tots els annexos actualitzats.

Salutacions cordials,

 

 • Benvolgut equip directiu,

A l'arxiu adjunt us trametem els documents d'informació sobre el procés de desescalada durant les fases 2 i 3 per a l'alumnat i les seves famílies.

Us demanam que en feu difusió entre les famílies i els alumnes del centre.

Els documents són: 

 • Informació Fases 2 i 3 famílies i alumnes
 • Com posar-se i llevar-se la mascareta
 • Rentat de mans

Salutacions cordials,

 

Missatge tramès als centres 11 de maig:

 

Benvolguts,

L’Ordre SND / 399/2020, de 9 de maig, per la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional, establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, flexibilitza determinades mesures adoptades a partir de la declaració de l’estat d’alarma per a determinats territoris. Així doncs, estableix que les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa a partir d’avui, 11 de maig, entren a la Fase 1 (Formentera hi va entrar ja el 4 de maig).

L’article 18 de l’esmentada Ordre assenyala que es podrà procedir a l'obertura dels centres educatius i universitaris per a la seva desinfecció, condicionament i per a la realització de funcions administratives.

Per això, us informam que a partir de demà, 12 de maig, els equips directius dels centres públics han de procedir a la reobertura dels centres educatius per coordinar aquestes tasques, així com per determinar el personal administratiu i auxiliar necessari per dur-les a terme.

Així mateix, els titulars dels centres privats podran procedir a la reobertura dels centres educatius per dur a terme les tasques esmentades a l’article 18.

El director, en el cas dels centres públics, i els titulars dels centres privats hauran d'adoptar les mesures necessàries per complir les mesures d'higiene i/o prevenció per al personal dels centres, segons l'establert en els articles 4, 6 i 18 de l’Ordre SND/399/2020, (BOE núm 130, de 9 de maig), l’enllaç a la qual teniu a l’inici d’aquest escrit.

Específicament:

a) Es durà a terme la neteja i desinfecció del centre en els termes previstos en l'article 6 de l’Ordre SND / 399/2020.

b) L’organització de la circulació de persones i la distribució dels espais s’haurà de modificar, si és necessari, amb l' objectiu de garantir la possibilitat de mantenir les distàncies de seguretat interpersonal exigides en cada moment pel Ministeri de Sanitat. Que en aquest cas és de dos metres entre les persones.

c) Es limitarà al màxim possible la utilització de documents en paper i la seva  circulació.

d) Tots els tràmits administratius durant aquesta Fase 1, inclosos els processos d’escolarització, es realitzaran de manera telemàtica, amb suport telefònic als usuaris que ho requereixin per part dels centres educatius, serveis d’orientació, TISOC, oficines d’escolarització i serveis socials.

e) En el cas de centres de primer cicle d’educació infantil, els ajuntaments i altres titulars donaran la informació a les famílies per poder dur a terme els processos i garantiran el suport a les famílies amb més dificultats per fer els tràmits.

f) Els llocs d’atenció al públic disposaran de mesures de separació entre els treballadors del centre educatiu i els usuaris. Per això els directors i titulars hauran de gestionar la instal·lació de mampares de seguretat, de tal manera que es pugui garantir que estiguin disponibles abans de dur a terme qualsevol tràmit presencial.

g) Els centres educatius hauran de proveir als seus treballadors del material de protecció necessari (mascaretes, guants i gel hidroalcohòlic) per a la realització de les seves funcions durant la Fase 1. Per a la Fase 2 i següents, l’Administració proporcionarà el material de protecció necessari per a alumnat i personal del centre.

 

La durada mínima de la Fase 1 serà de dues setmanes, i la decisió del moment en què es passarà a la Fase 2 es prendrà per part del Ministeri de Sanitat a partir de l’anàlisi de la situació sanitària de cada illa, i per això en aquests moments no és possible avançar una data. Tampoc no es pot determinar encara quines etapes o nivells educatius reprendran les seves activitats educatives de forma presencial, ja que és una qüestió que s’ha de tractar a la Conferència Sectorial del proper dia 14 a Madrid.

En aquests moments disposam de protocols sanitaris que us poden ser d’ajuda en aquesta Fase 1, tot i que cal fer l’advertència que són esborranys que estan pendents d’incorporar les esmenes de les entitats que participen en els corresponents Comités de Seguretat i Salut i per tant de la seva aprovació definitiva. Podeu consultar aquests esborranys a la pàgina web de la DG de Planificació, Ordenació i  Centres:  http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4207059&coduo=3044&lang=ca.

Així mateix, us informam que durant aquesta setmana publicarem a la web de la nostra direcció general un apartat de preguntes freqüents amb les respostes amb les múltiples qüestions que ens van arribant. 

Salutacions cordials i molta força,

 

El director general de Planificació, Ordenació i Centres

Antoni Morante Milla

 

Missatge tramès als centres 8 de maig:

Benvolguts,

El Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, aprovat pel Consell de Ministres del Govern Central, estableix que la tornada a la nova normalitat en tots els àmbits està supeditada a l'evolució de la pandèmia de la COVID-19, que no és homogènia ni afecta igual  tots els territoris. 

Aquest Pla especifica que els  centres educatius obriran per a la seva desinfecció, condicionament i el treball administratiu i preparatori dels docents i personal auxiliar a partir de la FASE I. 

En aquests moments ens trobam encara en FASE 0 i es preveu que durant la setmana que ve s’entri en la FASE I, per això us comunicam que el proper dilluns us informarem en quin moment s’ha de produir la reincorporació dels equips directius i el personal d’administració i serveis als centres.

Us informam també que estam treballant encara en l’esborrany del document Protocol per al procés de desescalada progressiva a l’àmbit d’"educació i infància", per incloure les aportacions que els membres de la comunitat educativa ens han fet arribar aquest dies a les diverses reunions que hem mantingut.

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

 

Missatge tramès als centres 5 de maig:

 

Benvolgut equip directiu,

Us adjuntam a aquest correu, la carta del director general de Planificació, Ordenació i Centres en què explica els canvis en el procés d'escolarització del curs 2020-21 a causa de l'alerta sanitària provocada per la COVID-19, i el nou calendari del procés. 

Aprofitam també per informar-vos, que el Decret llei a què fa referència es publicarà aquest 8 de maig i la resolució del nou calendari el dia 12. Simultàniament publicarem unes instruccions.

Si voleu fer algun suggeriment per tenir en compte a les instruccions, el podeu fer al correu info@dgplacen.caib.es.

Salutacions cordials,

 

Missatge tramès als centres 4 de maig:

Benvolguts,

 

Us informam que al BOIB de 30 d'abril es va publicar la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 24 d’abril de 2020 per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2020-2021 per als centres docents no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que podeu trobar a aquest enllaç, juntament amb el quadre-resum: http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3729104&coduo=36&lang=ca

 

Salutacions cordials,


Benvolgut equip directiu

L’aprovació del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 determina la necessitat d’establir mesures organitzatives que garanteixin el manteniment del serveis públic i a la vegada es cohonestin amb la situació d’estat d’alarma i les obligacions de confinament que s’han declarat.

El Consell de Ministres ha aprovat el Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, que estableix els principals paràmetres i instruments per a l’adaptació del conjunt de la societat a la nova normalitat, amb les màximes garanties de seguretat, després de la crisi provocada pel COVID-19.

La complexitat de la situació i la naturalesa imprevisible i dinàmica de la seva evolució desaconsellen plantejar un calendari tancat de recuperació gradual d'activitat. Per contra, es requereix d'un enfocament prudent, amb fites que s'aniran assolint successivament i que podran ser reajustats en cas de resultar necessari.

L’annex 2 del Pla estableix la previsió orientativa per a l’aixecament de les limitacions d’àmbit nacional establertes en l’estat d’alarma, en funció de les fases de la transició a una Nova Normalitat.

Aquesta previsió estableix que a la fase 1els centres educatius obriran per a la seva desinfecció, condicionament i el treball administratiu i preparatori dels docents i personal auxiliar. La data prevista per a l’inici d’aquesta fase serà el dia 11 de maig de 2020 (el dia 4 de maig a Formentera).

La fase 2 s’iniciarà amb l’obertura d'infantil fins a 6 anys per a famílies que acreditin que els progenitors han de realitzar un treball presencial sense possibilitat de flexibilització. Sempre amb limitació d'aforament. Amb caràcter voluntari per als alumnes, els cursos terminals (4t d'ESO, 2n de Batxillerat, 2n de FP de grau Mitjà i Superior i últim any d'Ensenyaments de règim especial). Es permet l'obertura dels centres d'educació especial, i l'assistència dels alumnes tindrà caràcter voluntari. La data prevista per a la fase 2 és el dia 25 de maig de 2020  (18 de maig a formentera).

Per tot això, us informam que dilluns, 4 de maig, es reprendrà el servei de neteja als centres, el qual heu de coordinar per tal que els espais de treball dels equips directius i del personal administratiu estiguin desinfectats abans de l’11 de maig de 2020, data en què es preveu per la incorporació dels equips directius i escalonadament del personal docent i no docent afectat. Caldrà, a més de la neteja dels centres, realitzar les tasques de desinfecció de les aules i altres espais abans del 22 de maig de 2020 (a Formentera aquesta data s’avançarà a dia 15 de maig). 

Us adjuntam a aquest correu tres documents: Pautes de neteja i desinfecció de superfícies i espais dels centres educatius per casos de COVID-19, Pautes per el correcte ús d'equips de protecció individual (EPI´s) en relació a l’alerta per COVID-19 i la carta que va trametre la Conselleria a la FELIB perquè informàs els ajuntaments.

Salutacions cordials

 

Missatge tramès als centres 30 d’abril:

 1. Benvolguts equips directius,

 

Us trametem adjunta la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 30 d’abril de 2020, per la qual s’aproven les instruccions per adequar els criteris de promoció i titulació dels alumnes de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat de les Illes Balears com a conseqüència de l’Ordre EFP/365/2020, de 22 d’abril, per la qual s’estableixen el marc i les directrius d’actuació per al tercer trimestre del curs 2019-2020 i l’inici  del curs 2020-2021, davant la situació de crisi ocasionada per la COVID-19, que es publicarà aquest dissabte al BOIB.

Salutacions cordials

2.- Benvolgut equip directiu

L’aprovació del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 determina la necessitat d’establir mesures organitzatives que garanteixin el manteniment del serveis públic i a la vegada es cohonestin amb la situació d’estat d’alarma i les obligacions de confinament que s’han declarat.

El Consell de Ministres ha aprovat el Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, que estableix els principals paràmetres i instruments per a l’adaptació del conjunt de la societat a la nova normalitat, amb les màximes garanties de seguretat, després de la crisi provocada pel COVID-19.

La complexitat de la situació i la naturalesa imprevisible i dinàmica de la seva evolució desaconsellen plantejar un calendari tancat de recuperació gradual d'activitat. Per contra, es requereix d'un enfocament prudent, amb fites que s'aniran assolint successivament i que podran ser reajustats en cas de resultar necessari.

L’annex 2 del Pla estableix la previsió orientativa per a l’aixecament de les limitacions d’àmbit nacional establertes en l’estat d’alarma, en funció de les fases de la transició a una Nova Normalitat.

Aquesta previsió estableix que a la fase 1els centres educatius obriran per a la seva desinfecció, condicionament i el treball administratiu i preparatori dels docents i personal auxiliar. La data prevista per a l’inici d’aquesta fase serà el dia 11 de maig de 2020 (el dia 4 de maig a Formentera).

La fase 2 s’iniciarà amb l’obertura d'infantil fins a 6 anys per a famílies que acreditin que els progenitors han de realitzar un treball presencial sense possibilitat de flexibilització. Sempre amb limitació d'aforament. Amb caràcter voluntari per als alumnes, els cursos terminals (4t d'ESO, 2n de Batxillerat, 2n de FP de grau Mitjà i Superior i últim any d'Ensenyaments de règim especial). Es permet l'obertura dels centres d'educació especial, i l'assistència dels alumnes tindrà caràcter voluntari. La data prevista per a la fase 2 és el dia 25 de maig de 2020  (18 de maig a formentera).

Per tot això, us informam que dilluns, 4 de maig, es reprendrà el servei de neteja als centres, el qual heu de coordinar per tal que els espais de treball dels equips directius i del personal administratiu estiguin desinfectats abans de l’11 de maig de 2020, data en què es preveu per la incorporació dels equips directius i escalonadament del personal docent i no docent afectat. Caldrà, a més de la neteja dels centres, realitzar les tasques de desinfecció de les aules i altres espais abans del 22 de maig de 2020 (a Formentera aquesta data s’avançarà a dia 15 de maig). 

Us adjuntam a aquest correu dos documents: Pautes de neteja i desinfecció de superfícies i espais dels centres educatius per casos de COVID-19 i Pautes per el correcte ús d'equips de protecció individual (EPI´s) en relació a l’alerta per COVID-19.

Salutacions cordials

3.- Benvolguts equips directius,

Dilluns 4 de maig  es recarregaran automàticament les targetes prepagament  amb 50€ més per cobrir les necessitats durant les dues primeres setmanes del mes.

A més, s'han ampliat els establiments on poden emprar aquestes targetes, es podria dir que pràcticament  les poden emprar a quasi tots els comerços d'alimentació.

Agrairíem que informàssiu d'aquestes dues informacions a les famílies becades.

Gràcies.

 

Missatge tramès als centres 29 d’abril:

Publicades les instruccions per al desenvolupament dels programes formatius als centres educatius assessorats pels centres de professorat per al curs 2020-2021: 

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4175115&coduo=944173&lang=ca

A la convocatòria d'enguany s'ha ampliat el termini de presentació de sol·licituds, que serà de l'1 de maig al 30 de juny de 2020.

La documentació està disponible a la web del Servei de Normalització Lingüística i Formació i a les webs dels CEP.

Totes les instruccions relatives a la formació permanent del professorat estan subjectes a les mesures que aprovi l'Administració per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel SARS-CoV-2.

 


Missatge tramés als centres el 24 d’abril: 


Benvolguts equips directius,

Com sempre, agrair la bona i difícil tasca que estau fent en aquesta situació tan difícil, tan els equips directius com els docents.

Ens posam en contacte per explicar com s'ha de fer el lliurament dels diferents materials com, dispositius dels centres, dispositius i targetes SIM de dades de la Conselleria i també el material didàctic que els voleu fer arribar als vostres alumnes.

En aquest correu trobau tres documents:

1.- El primer, Instruccions lliurament dispositius digitals i material definitiu,  és necessari que el llegiu TOTS.

2.- El segon, Com fer el lliurament, l'heu de tenir en compte tots els centres que heu de fer el lliurament des dels centres (apareix explicat al document anterior)

3.- El tercer, Contracte recepció dispositius, és un model de contracte de resposabilitat en blanc per si el voleu emprar quan repartiu dispositius propis del centre.

Per qualsevol dubte enviau un correu a ibsteam@ibsteam.es.

A la pàgina web http://ibsteam.caib.es/category/mesures-covid-19/  trobareu tota la informació relacionada amb aquest procés.

Gràcies a tots i totes per la implicació i la col·laboració.


Missatge tramés als centres el 22 d’abril:

 

Bon dia,

Davant la situació d'excepcionalitat que vivim és necessari tenir en compte els efectes emocionals que el confinament pot tenir en l'alumnat, les famílies i en els professionals docents. Per aquest motiu us remetem un tríptic realitzat des de l'Institut per a la Convivència i l'Exit Escolar amb recomanacions i telèfons de suport que hauríeu de fer arribar als docents i a les famílies.

Així mateix, davant la possibilitat de què hi hagi alumnes en situacions de risc, de desprotecció o maltractament, demanar-vos que fasseu arribar a tot l'alumnat el telèfon d'ajuda a la infància i l'adolescència ANAR 116111 i el seu chat.anar.org que funciona de dilluns a diumenge de 10h a 00h, per tal de què puguin tenir un lloc on demanar ajuda en cas de necessitat.

Finalment, recordar que teniu a la vostra disposició el protocol d'actuació per a la detecció i notificació de situacions de risc social durant la suspenció de l'activitat educativa presencial, així com orientacions a la web del Servei d'Atenció a la Diversitat

Salutacions cordials,

Amanda Fernández Rubí

 

Missatge tramès el 16 d’abril als centres amb Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat:

 

Benvolguts equips directius,

Primer de tot, volem agrair la professionalitat i dedicació que demostrau davant aquestes circumstàncies excepcionals.

Per mitjà d’aquest correu us avançam la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 16 d’abril de 2020 per la qual s’aproven amb caràcter extraordinari les instruccions complementàries, a causa de l’epidèmia del COVID 19, per avaluar l’aprenentatge dels alumnes de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 2019-2020; i la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 16 d’abril de 2020 per la qual s’aproven amb caràcter extraordinari les instruccions complementàries, a causa de l’epidèmia del COVID 19, per avaluar l’aprenentatge dels alumnes del batxillerat a les Illes Balears i dels alumnes de l’Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB) per al curs 2019-2020, que es publicaran aquest dissabte 18 d’abril al BOIB.

Heu de tenir en compte que  tot allò referit a la promoció i titulació s’haurà de concretar quan el Ministeri publiqui al BOE les corresponents modificacions de la normativa bàsica, ja que els canvis en aquesta qüestió són competència estatal.

 

Salutacions cordials i ànims

 *S’adjunten annexos

Missatge tramès el 16 d’abril als centres amb estudis de segon cicle d’educació infantil i educació primària:

 

Benvolguts equips directius,

Primer de tot, volem agrair la professionalitat i dedicació que demostrau davant aquestes circumstàncies excepcionals.

Per mitjà d’aquest correu us avançam la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 16 d’abril de 2020 per la qual s’aproven amb caràcter extraordinari les instruccions complementàries, a causa de l’epidèmia del COVID 19, per avaluar l’aprenentatge dels alumnes del segon cicle d’educació infantil i de l’educació primària a les Illes Balears per al curs 2019-2020, que es publicarà aquest dissabte 18 d’abril al BOIB.

 Heu de tenir en compte que  tot allò referit a la promoció s’haurà de concretar quan el Ministeri publiqui al BOE les corresponents modificacions de la normativa bàsica, ja que els canvis en aquesta qüestió són competència estatal.

 

Salutacions cordials i ànims

  *S’adjunten annexos

 

Missatge tramès el 16 d’abril als centres amb estudis d’FP i d’ensenyaments artístics superiors:

 

Benvolguts equips directius,

Primer de tot, volem agrair la professionalitat i dedicació que demostrau davant aquestes circumstàncies excepcionals.

Per mitjà d’aquest correu us avançam la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 16 d’abril de 2020 per la qual s’aproven amb caràcter extraordinari les instruccions complementàries, a causa de l’epidèmia del COVID 19, per avaluar l’aprenentatge dels alumnes del batxillerat a les Illes Balears i dels alumnes de l’Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB) per al curs 2019-2020, que es publicarà aquest dissabte 18 d’abril al BOIB.

Heu de tenir en compte que  tot allò referit a la promoció i titulació s’haurà de concretar quan el Ministeri publiqui al BOE les corresponents modificacions de la normativa bàsica, ja que els canvis en aquesta qüestió són competència estatal.

 

Salutacions cordials i ànims 

 *S’adjunten annexos

 

Missatge tramès el 16 d’abril als Centres amb estudis d'ESPA:

 

Benvolguts equips directius,

Primer de tot, volem agrair la professionalitat i dedicació que demostrau aquest davant aquestes circumstàncies excepcionals.

Per mitjà d’aquest correu us trametem les Orientacions per a l’avaluació en els estudis d'ESPA davant l’estat d’alarma provocat per la pandèmia del COVID-19 perquè les tengueu en compte.

Heu de tenir en compte que  tot allò referit a la promoció s’haurà de concretar quan el Ministeri publiqui al BOE les corresponents modificacions de la normativa bàsica, ja que els canvis en aquesta qüestió són competència estatal.

Salutacions cordials i ànims.

 

 Missatge tramès el 16 d’abril a l'Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears: 

 

Benvolgut equip directiu,

Primer de tot, volem agrair la professionalitat i dedicació que demostrau aquest davant aquestes circumstàncies excepcionals.

Per mitjà d’aquest correu us trametem les Orientacions per a l’avaluació en els ensenyaments artístics superiors davant l’estat d’alarma provocat per la pandèmia del COVID-19 perquè les tengueu en compte.

 Salutacions cordials i ànims

 *S’adjunten annexos

Missatge tramès als centres el 8 d’abril:

 

Benvolguts/des

Agraim el gran esforç que estau fent per poder fer un bon seguiment dels vostre alumnat. Som conscients de la dificultat de la situació actual per dur endavant aquesta tasca però també que, més que mai, és imprescindible poder estar a prop dels alumnes que tenen més dificultats i que actualment es veuen agreujades.
Per aquest motiu, us enviam el protocol a seguir amb aquell alumnat que anteriorment ja havíem detectat amb dificultats socials(derivats amb un RUMI, a serveis socials..), als que els sigui més difícil entendre i gestionar la situació de confinament (alumnat NESE) o en qui es puguin detectar noves dificultats socioemocionals derivades del confinament i de la seva situació sociofamiliar.
També us adjuntam la fitxa de comprovació de dades de l'alumnat,  que ha elaborat l'Ajuntament de Palma, i que s'ha d'omplir en els casos que sigui necessari (ho explica el protocol)

Gràcies per la vostra responsabilitat i constància.

 

Missatge tramès als equips directius el 6 d’abril:

 

Benvolguts/des directors/es:

Primer de tot, agrair l’excel·lent tasca i col·laboració en el lliurament de targetes prepagament que vàreu repartir dilluns 30 de març a les famílies dels alumnes beneficiaris d’ajuts de menjador.

Durant la primera setmana de l’estat de l’alarma també us demanàrem si teníeu coneixement d’alumnes no becats que tenguessin necessitats d' alimentació i que no són beneficiaris de  beca de menjador.

En posteriors conversacions i en les retroaccions que  alguns de vosaltres ens heu traslladat i degut a l’allargament de l’estat d’alarma, heu detectat que la quantitat de famílies que necessiten d’aquesta ajuda bàsica ha augmentat.

Per tant, en coordinació amb la Conselleria d'Afers Socials i Esports, volem cercar una solució per a aquestes famílies que no reben l’ajuda de la targeta prepagament i tampoc reben l'ajuda per part dels diferents Serveis Socials.

Amb la finalitat de  poder detectar les famílies que presenten aquesta necessitat,  us demanam la vostra ajuda perquè ens faciliteu la informació sobre quins alumnes tenen una necessitat bàsica d’alimentació i no són beneficiaris dels ajuts de menjador i per tant de les targetes prepagament,  ni reben ajudes dels  Serveis Socials.

Necessitam els noms per poder creuar dades amb Serveis Socials.

Heu d’introduir la Informació al GestIB:

1) Heu d’anar a Centre -> Agrupaments de persones

2) Seleccionau l'agrupament: Alumnat amb necessitats bàsiques d'alimentació que no reben ajudes 

3) Fer Cerca i després anar afegint els alumnes que presenten les característiques que us hem comentat a l'agrupament a través del botó "Afegir persona a l'agrupament".

El manual de funcionament el podeu trobar a:
http://80.28.7.251/?p=192#Afegir_persona_a_l%E2%80%99agrupament   

Només l’equip directiu pot assignar alumnes a l’agrupament

 

Gràcies per la col·laboració.

 

Amanda Fernández Rubí 

Directora General de  Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

 

Missatge tramès a les famílies el 2 d’abril:

 

Benvolgudes famílies,

Vivim sens dubte un temps d’incerteses que ens ha posat a tots en una situació excepcional. És per això que m’he decidit a escriure-us aquesta carta per traslladar-vos l’agraïment de tot l’equip de la Conselleria per la vostra implicació per tal de que els vostres fills puguin continuar amb unes rutines educatives que no els desconnectin de la seva activitat escolar.

Sabem de les vostres dificultats i som conscients de l’extraordinària diversitat de situacions familiars, econòmiques, laborals i de connectivitat que es donen. Nosaltres mantenim un contacte proper amb els centres educatius i amb els representants de les associacions de mares i pares, i tots ells ens expliquen com es troben les famílies de cada centre i també com col·laborau al màxim de les vostres possibilitats i, fins i tot, més enllà d’aquestes, perquè els vostres fills estudiïn, estiguin animats i pateixin el menys possible les conseqüències d’un confinament que resulta molt mal de dur.

Per la nostra banda, us assegur que estam treballant per trobar solucions perquè tot l’alumnat estigui atès. Esperam poder garantir ben aviat una connexió digital per a tots els alumnes de les Illes Balears, independentment de les seves circumstàncies, però no ens quedam només en aquesta necessitat imminent, sinó que ja estam preparant diferents iniciatives per dur a terme quan s’acabi el confinament i tornin les classes presencials a les escoles, amb la mateixa voluntat de no deixar ningú enrere.

Segur que hi haurà decisions que no respondran al que alguns de vosaltres pensau que s’hauria de fer. Us demanam disculpes per endavant per allò que no es faci correctament, però també us demanam que continueu oferint-nos el vostre suport i confiança, com heu fet fins ara, perquè en aquest esforç hi estam tots junts.

 

Rebeu una salutació molt cordial 

 

Martí March

Conseller d’Educació, Universitat i Recerca

 

Missatge tramès als equips directius el 2 d’abril:

 

Benvolgudes i benvolguts,


En aquests moments en què han transcorregut dues setmanes d’una situació que mai no ens hauríem imaginat haver de viure, us vull fer arribar a través d’aquest escrit l’orgull i l’agraïment de tot l’equip de la Conselleria per la vostra feina i dedicació.

Sabem que no és fàcil per a ningú. Hem tengut tots molt poc marge per respondre a un canvi de paradigma que ens ha obligat en qüestió de dies a cercar maneres de continuar atenent l’alumnat sense classes presencials, amb situacions personals i socioeconòmiques d’una extraordinària diversitat. 

Però, novament, heu tornat a donar mostra de la gran capacitat que teniu per transformar els problemes en oportunitats, per adaptar-vos a tota casta de circumstàncies i, sobretot, d’allò que més representa el que suposa dedicar-se a l’ensenyament, posar per damunt de tot el que realment és important: l’alumnat, al qual, ens consta prou bé, heu atès de totes les maneres possibles i impossibles per procurar que ningú no quedi enrere. 


Us hem de demanar que continueu amb la vostra feina tan bé com fins ara, perquè a hores d’ara encara no sabem quan tornarem a l’activitat presencial. Per la nostra banda, intentarem estar a prop de vosaltres. No dubteu que el nostre esforç per trobar solucions a les dificultats que anau trobant en aquest estrany dia a dia en el qual estam tots instal·lats és constant. 


Segur que ens equivocarem en alguna cosa, segur que hi haurà decisions que no respondran al que alguns de vosaltres pensau que s’hauria de fer. Us demanam disculpes per endavant per allò que no es faci correctament, però també us demanam que continueu oferint-nos el vostre suport i confiança, com heu fet fins ara, perquè en aquest esforç hi estam tots junts.


Rebeu una salutació molt cordial Martí March
Conseller d’Educació, Universitat i Recerca

 

Missatge tramès als equips directius el 30 de març:

Benvolguts/des:

Gràcies a un ampli esforç de col·laboració entre tots els que hi participam, s'han posat en marxa diferents iniciatives, a més, de les que ja s’han activat per part del Ministeri d’Educació i Formació Professional #Aprenemacasa, per a donar continuïtat a l'aprenentatge de tots els nostres estudiants durant la suspensió de l'activitat lectiva presencial, motivada per l'estat d'alarma decretat pel Govern per a contenir la propagació del COVID-19, amb l’objectiu que tots els nostres alumnes  aconsegueixin superar amb èxit els objectius educatius.

A continuació, us informem de les mesures que la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears, posa a disposició, per a què utilitzeu les que s'adeqüin millor al vostre context de treball o les difongueu entre els docents i famílies a les què poguessin resultar d'ajuda, amb l'esperança que serveixi de suport per a aconseguir aquest objectiu compartit.

A més de fer un ús més intensiu de les eines TIC ja arrelades al quefer diari de la majoria de centres, com poden ser la web del centres Redols, l'aula virtual Moodle o el correu corporatiu @educaib.eu amb els seus drives associats, us pot sorgir la necessitat de recórrer a eines com la videoconferència, bé sigui per realitzar sessions amb els companys del centre, amb l'alumnat i/o amb les famílies.

Finalment vos proporcionam el contacte amb el Servei de Suport de Tecnologies de la Informació Educativa, per a l’aclariment de dubtes en relació a les diferents eines proporcionades.

 

Missatge tramès als equips directius el 27 de març:

Benvolguts equips directius,

Adjunta us trametem l’actualització de les Instruccions de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca sobre  l’atenció educativa i tutorització de l’alumnat i els efectes acadèmics del període de suspensió de l'activitat educativa presencial.

Des de la Conselleria som conscients que aquests moments són molts difícils per a tots i que les incerteses també són moltes. Aquestes instruccions pretenen aclarir alguns aspectes que ens heu fet arribar.

Sabem també que treball telemàtic exigeix als equips directius i als docents un gran esforç,  per això volem donar tot el nostre suport a tots els professionals que feis el possible per mantenir el contacte i atendre infants, joves  i famílies. 

Moltes gràcies per la feina i la dedicació

*S’adjunta document amb instruccions

 

 

Missatge tramès als equips directius el 25 de març:

Benvolguts equips directius,

Avui matí ens han confirmat que demà, dijous 26, arribaran les targetes prepagament a la Conselleria d'Educació Universitat i Recerca. Demà les ensobrarem per enviar a cada centre o lloc alternatiu (per als centres tancats).
Per tant, rebreu les targetes al centre o al lloc pactat divendres, dia 27 ,entre les 9h i les 12h, per part de l'empresa encarregada de la distribució;
de tal manera que s'haurà de fer el lliurament a les famílies dilluns, dia 30, amb cita prèvia i seguint les orientacions sanitàries de les instruccions.

Com sabeu, l'estat d'alarma s'ha allargat, per tant, les targetes es recarregaran automàticament amb 40€ més, per al període de l'1 a l'11 d'abril.
S'aniran recarregant successivament mentre duri l'estat d'alarma. 
Les famílies podran emprar la targeta fins al 31 de desembre de 2020.

Disculpau totes les molèsties i gràcies per la vostra col·laboració.

 

Missatge tramès als equips directius el 25 de març:


Per donar compliment al Real Decret  de l'estat de d'alarma publicat al  BOE num.65 de divendres 13 de març de 2020 al seu article 8 sobre el dret bàsic d’alimentació de nins i nines en situació de vulnerabilitat que es trobin afectats pel tancament dels centres educatius,  que dicta a l’apartat 1:

“Las familias de los niños y niñas beneficiarios de una beca o ayuda de comedor durante el curso escolar que se encuentren afectados por el cierre de centros educativos tendrán derecho a ayudas económicas o la prestación directa de distribución de alimentos.”

I a l'apartat 2:

"La gestión de estas medidas se llevará a cabo por parte de los servicios sociales de atención primaria en coordinación con los centros escolares y las respectiva consejerías de educación y de servicios sociales de las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla".

I amb la finalitat d'arribar al màxim d'alumnes amb aquesta necessitat bàsica, per la qual varen ser becats, i que puguin accedir als establiments d'alimentació més propers al seu domicili.

S'ha considerat, per part de les dues Conselleries i amb el coneixement de la Conselleria de Salut i el vist-i-plau de Delegació de Govern, que l'opció més adient és cobrir aquesta necessitat mitjançant les targetes prepagament lliurades a través dels centres educatius dels seus alumnes beneficiaris.

Per aquest motiu us adjuntam unes instruccions complementàries per al repartiment de les targetes amb orientacions per garantir les mesures de seguretat sanitàries, amb respostes a dubtes plantejats pels centres, la declaració responsable a signar per la família i un document excel que haureu d'emplenar i retornar a l'adreça serveicomunicateducativa@gmail.com després d'haver realitzat el lliurament.

Finalment, demanar-vos disculpes per les molèsties pels canvis que van sorgint al llarg del procés de lliurament de les targetes. Com us podeu suposar aquesta situació d’emergència és canviant per a tothom.

Les restriccions i mesures de seguretat i de moviment, han fet que les  targetes sofreixin un retràs de lliurament, quan estigui confirmada la data d'arribada se vos informarà mitjançant GestIB per convocar a les famílies en un sol dia.

Agraïr-vos per avançat la votra ajuda i col·laboració.

*S’adjunta document amb instruccions

 

Missatge tramès als equips directius el 24 de març:

Ateses les excepcionals circumstàncies amb relació a l'estat d'alarma, i després de la reunió que hem mantengut avui amb el Ministeri d'Educació i Formació Professional i la resta de comunitats autònomes de l'Estat, des de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors us volem comunicar els diferents acords als quals hem arribat i amb els quals estam treballant:

 • Formació a distància 

Durant aquests dies tot el professorat de formació professional de les Illes Balears també tendrà accés a la plataforma a distància i als materials del Ministeri d'Educació i Formació Professional de 104 cicles formatius. En aquesta plataforma qualsevol professor podrà disposar del material que necessiti i aportar el material propi que hagi elaborat i el vulgui posar a disposició dels seus companys.

 • FCT

Atès que s'han interromput les formacions en centres de treball, s'està treballant de manera conjunta amb totes les comunitats autònomes per tal de flexibilitzar la impartició d'aquest mòdul. Possiblement es permetrà reduir les hores d'FCT a allò que marquen els reials decrets de títols (en general, 220 hores) i també es planteja crear un mòdul integrat "FCT + Projecte" que permetrà encara més aquesta flexibilització. Atès que cal una modificació del Reial decret 11/47, els propers dies, i sempre així com es vagin produint els esdeveniments, vos anirem informant.

 • FP dual

Els alumnes que tenien prevista la seva incorporació a les empreses durant aquests propers dies o que han perdut la seva relació laboral, passen a formació presencial. Per tant, és convenient que segueixin el seu procés formatiu de la mateixa manera que els alumnes en modalitat presencial.

 

Missatge tramès als equips directius el 23 de març:

Benvolguda directora, Benvolgut director,

El Departament d’Inspecció Educativa ha elaborat unes breus orientacions sobre propostes per al treball de l'alumnat des del seu domicili, que us adjuntam en aquest correu.

Cada inspector es posarà en contacte amb vosaltres per atendre les  peticions i aclariments als suggeriments que inclouen aquestes orientacions.

Heu de saber que a hores d’ara tot està sortint bé, el docents estan demostrant una gran professionalitat i la comunitat educativa està satisfeta amb el seu treball,  però, en aquests moments és necessari seqüenciar les activitats educatives perquè aquesta situació s’ha perllongat i pot continuar durant un temps més llarg del que desitjaríem. Ara és important que tengueu contacte fluid amb el professorat i el vostre inspector per poder avançar amb més seguretat.

En definitiva, estam transitant per un camí inèdit i hem de tenir una comunicació àgil per poder anar resolent les incidències que es presentin amb professionalitat i seny.

*S’adjunta document amb Instruccions

 

Missatge tramès als equips directius el 20 de març:

INSTRUCCIONS DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA PER A L’ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DELS CENTRES DOCENTS DE LES ILLES BALEARS DURANT EL PERÍODE DE SUSPENSIÓ DE L'ACTIVITAT EDUCATIVA PRESENCIAL

Davant la suspensió de l'activitat educativa presencial a tots els centres docents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, establerta a l’Acord de Consell de Govern de 13 de març de 2020, per tal de donar continuïtat en el servei a la comunitat educativa i a l’activitat educativa dels alumnes, així com per facilitar l'organització i funcionament dels centres durant aquest temps, es dicten les següents instruccions:

Manteniment de l'atenció i tutorització a l'alumnat i famílies.

 1. Un cop estigui organitzada l’activitat educativa, de neteja i de gestió, incloses les beques de menjador de l’alumnat beneficiari, no resultarà imprescindible amb caràcter general la permanència en el centre de cap membre del personal del centre ni de l’equip directiu, llevat del cas en què ho requereixi expressament l’administració educativa per dur a terme tasques específiques que s’hagin de realitzar de forma presencial.
 2. Tot el personal del centre estarà a disposició de l’equip directiu, de forma que l’atenció a l’alumnat i a les seves famílies estigui garantida i es puguin dur a terme les activitats lectives de manera no presencial.
 3. El centre ha de procurar, d'acord amb els nivells, etapes i característiques de l'alumnat, la continuïtat de l'aprenentatge en l'àmbit familiar per tal de mantenir els hàbits de treball i les rutines pròpies de l'activitat escolar.
 4. Per a això, cada centre, dins de la seva autonomia pedagògica i de gestió, ha d'establir un sistema de contacte, informació i interacció amb alumnat i famílies a través de les plataformes habituals (Gestib, Aula Virtual, Pàgina Web, Correu electrònic, etc...), així com qualsevol altre mitjà de comunicació que els centres considerin adequat.
 5. Per tal d’evitar desigualtats derivades de les distintes possibilitats d’accés a la informació en format digital dels alumnes i les seves famílies, cada centre ha d'establir els canals i procediments adequats i eficaços per fer arribar aquesta informació a aquelles famílies que tenen dificultat en l'ús de les tecnologies de la informació o no disposen dels mitjans adequats.
 6.  Les activitats proposades a l'alumnat per dur a terme en els seus domicilis se centraran preferentment en activitats de reforç i/o consolidació des d’un enfocament competencial, i es procurarà no sobrecarregar l’alumnat amb un excés de tasques, i s’afavoriran aquelles que permetin la interacció entre l’alumnat per mitjans no presencials, quan sigui possible.  
 7. Els centres docents hauran de prestar una especial atenció a la tutorització de l'alumnat de batxillerat, preferentment al de 2n que s’ha de presentar a les proves d'Avaluació de l'Batxillerat per a l'Accés a la Universitat.

Professorat destinat en una illa diferent d’on té el seu domicili habitual

 1. El professorat destinat en una illa diferent d’on té el seu domicili habitual no està obligat a desplaçar-se al centre on té la destinació, i pot romandre al seu domicili habitual. Ha d’estar a disposició dels equips directius a distància, per canals telemàtics.

Reunions i claustres

 1. En la mesura que sigui possible, s'evitaran aquelles reunions o claustres que no es considerin absolutament necessaris i es realitzaran de manera no presencial, per mitjans telemàtics, sempre que sigui possible.

Informació al professorat i a les famílies

 1. Els membres dels equips directius són els responsables del compliment d’aquestes instruccions i d’informar-ne del seu contingut al personal i a les famílies dels alumnes dels centres educatius.

Formació professional

 1. Se suspèn tota l’activitat formativa programada per als mòduls de formació en centres de treball (FCT).

Vigència

 1. Aquestes instruccions seran d'aplicació a partir de dilluns 23 de març i mentre sigui vigent la suspensió de les activitats lectives presencials als centres educatius de les Illes Balears.

Centres privats no concertats

 1. Els centres docents privats no concertats han d'adequar les presents instruccions en el marc de la seva autonomia recollida en l'article 25 de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora de Dret a l'Educació.

 

Missatge tramès als equips directius el 19 de març:

Benvolguts equips directius,

Us informam que el Consell de Govern de demà acordarà que a partir de la setmana pròxima els equips directius només hauran de ser als centres en cas de necessitat específica.

Us trametrem l’actualització de les instruccions, que es començaran a aplicar el proper dilluns, 23 de març.

 Vegeu la nota de premsa: https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4115301&coduo=7&lang=ca

Aprofitam aquesta tramesa per agrair-vos als equips directius la responsabilitat i l’esforç que demostrau aquests dies d’incertesa per coordinar l’atenció als alumnes del centre de la millor manera possible. Us demanam també que feu extensiu l’agraïment a tot el professorat per la seva dedicació. Gràcies!

 

Missatge tramès als equips directius el 17 de març

NETEJA

Es demana que aquests dies el personal de neteja realitzi al centre tasques de neteja en profunditat i desinfecció de les instal•lacions, amb especial atenció a les zones que s’utilitzen. S'ha de proveir el personal de neteja dels elements protectors necessaris (guants d'un sol ús i mascareta).

Pel que fa als centres d’educació infantil i primària, en el quals aquest personal és proporcionat pels ajuntaments, la FelIB ha enviat un escrit a tots els ajuntaments, que s’adjunta, en què insta que es continuï prestant el servei de neteja als centres.

PERSONAL

En aquests moments els professors  destinats en una illa diferent d’on tenen el seu domicili habitual, no estan obligats a desplaçar-se al centre on tenen la destinació i poden romandre al seu domicili habitual. Han d’estar a disposició dels equips directius a distància, per canals telemàtics.

DESPLAÇAMENTS

En relació al trasllat al centre probablement s’haurà de justificar davant les forces i cossos de seguretat  quin és el vostre centre de treball, per això els directors han de dur una còpia del seu nomenament. A la resta de personal se’ls  pot fer un justificant d’acord amb el model que s’adjunta.

Missatge tramès a tot el personal dels centres educatius el 16 de març:

Us informam que d’acord amb el  amb la disposició tercera, referida a la suspensió de terminis administratius, del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19:   “1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo. 2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.” 

La qual cosa suposa que han quedat suspesos els terminis de totes les convocatòries vigents (interinatges, oposicions, presentació de cursos, selecció de directors,  etc.).  Per tot això, es demana que vos abstengueu d’acudir al Registre de la Conselleria.

Missatge tramès als equips directius el 15 de març:

En relació al missatge anterior,s'ha de tenir en compte que al personal no docent dels centres educatius són d'aplicació les mateixes instruccions que al personal docent. Han d'estar a disposició de l'equip directiu.

Missatge tramès als equips directius el 15 de març:

A conseqüència de la publicació del R.D 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, es deixa sense efecte l'aclariment de les instruccions enviat el passat divendres dia 13, el que suposa:

1. No és necessari que el professorat acudeixi als centres educatius el proper dilluns dia 16 de març.
2. En qualsevol cas els docents han d’estar disposició dels equips directius.
3. Els equips directius hi han d’anar però es podran establir torns.

Missatge tramès als equips directius el 13 de març

Aclariment a les Instruccions de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca per a l'organització i el funcionament dels centres docents de les Illes Balears durant el període de suspensió temporal de l'activitat educativa presencial:

1. Atès que els equips directius dels centres han d'organitzar l'activitat educativa i de gestió, tot el personal docent i no docent, ha d'assistir als centres el proper dilluns 16 de març, amb la finalitat de planificar les tasques presencials i no presencials diàries del professorat per atendre adequadament l'alumnat durant la suspensió de les activitats lectives.
2. El Departament d'Inspecció Educativa supervisarà aquesta planificació.

Documents