torna

Detall de la notícia

Imatge 4110958

S'aprova el decret pel qual es crea i es regula la comissió interdepartamental de suport a les famílies de les Illes Balears

\ El nou organisme vetlarà per primera vegada de manera transversal per tot allò que afecta el nucli familiar

\ La Comissió es constitueix d’acord amb la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies

El Consell de Govern d’avui, a petició de la Conselleria d’Afers Socials i Esports, ha aprovat el Decret pel qual es crea i es regula la Comissió Interdepartamental de Suport a les Famílies de les Illes Balears, un nou organisme que vetllarà per primera vegada de manera transversal per tot allò que afecte al nucli familiar.

La Comissió es crea d’acord amb la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies. Aquesta llei té per objecte establir el marc legal que permeti dissenyar i desenvolupar la política de suport i protecció a les famílies i als seus membres residents a les Illes Balears, així com determinar els drets i les prestacions destinades a donar-los suport.

Per a aquest Govern les famílies constitueixen una unitat essencial de la nostra comunitat i són l’estructura a través de la qual es configura el nostre desenvolupament social, econòmic, polític i cultural. Desenvolupen un paper insubstituïble com a factor de vertebració i instrument de cohesió social i tenen una funció no només socialitzadora sinó també d’inserció en la vida social i comunitària i de desenvolupament personal.

Amb aquesta Comissió Interdepartamental es crea per primera vegada un punt de trobada oficial que vetlarà per la família. De fet, entre els vocals hi haurà d’haver un representant de l’Àrea de Família de la Conselleria d’Afers Socials i Esports, de Salut, Educació, Treball i Habitatge, així com la presència de l’Institut Balear de la Dona.

El Decret especifica tota la configuració de la Comissió, així com el règim jurídic, el funcionament del Ple o les seves funcions, que són les següents:

a) Vetlar perquè tots els òrgans implicats duguin a terme les mesures d’actuació respectives.

b) Vetlar perquè aquestes mesures es dirigeixin a l’acompliment dels objectius que estableix la Llei 8/2018.

c) Establir les fases de desenvolupament dels objectius i d’implantació de les actuacions i els programes i fer-ne el seguiment.

d) Debatre sobre els projectes de normativa general autonòmica i els projectes de plans d’actuació, plans sectorials i plans estratègics que tenguin incidència sobre la família i fer-ne les propostes, recomanacions i suggeriments que estimi oportuns.

e) Formular propostes i recomanacions per millorar la prestació de serveis a les famílies.

f) Deliberar sobre les qüestions que el conseller o consellera d’Afers Socials i Esports sotmeti a la consideració de l’òrgan.

g) Fer públics els informes que elabori.

h) Valorar l’evolució de les diferents mesures adoptades.