torna

Detall de la notícia

Imatge 4218136

Inscripció en el Registre General de Formació Permanent del Professorat per a aspirants a professors de religió per al curs 2020-2021

En el BOIB número 85, de 16 de maig de 2020, s’ha publicat la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 12 de maig de 2020 per la qual es modifica la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 8 de maig de 2017 per la qual s’estableix el procediment per a l’accés a una destinació per als professors de religió catòlica d’acord amb el que preveu l’article 6 del Reial decret 696/2007, d’1 de juny, pel qual es regula la relació laboral dels professors de religió.

Pel que fa a les activitats de formació permanent (punt 3 de l’annex 3 del barem de mèrits), qualsevol professor que n’hagi de presentar que no apareguin al seu portal del personal i que hagin finalitzat com a màxim en data 31 d’agost de 2019, ho ha de fer mitjançant el tràmit “Presentació d’ACTIVITATS de FORMACIÓ Professors de Religió”. En aquest tràmit han d’adjuntar obligatòriament el model de sol·licitud de registre d’activitats (adjunt en aquesta notícia) i la corresponent documentació acreditativa de les activitats de formació permanent cursades que s’especifica a l’annex 1 de la sol·licitud.