torna

Detall de la notícia

Imatge 4110142

L'EBAP obre la inscripció permanent per al professorat de cursos de català

L'EBAP obre aquest divendres la inscripció permanent en la Base de dades general de professorat (BDGP) corresponent a l'àrea de formació de llengua catalana, amb l'objectiu que s’hi pugui inscriure qualsevol persona interessada a formar part del seu equip docent per impartir cursos de català. Les persones que ja es varen inscriure a la Base de dades publicada l’any 2018, no s’hi han de tornar a inscriure.

El BOIB publica avui la Resolució per la qual s’aprova la inscripció permanent del professorat de l’àrea de llengua catalana, i el procediment que la regula. El termini per presentar sol•licituds per a la inscripció en la BDGP de l'àrea de llengua catalana comença el dia 13 de març i romandrà obert de manera permanent. Les sol·licituds s'han d'enviar mitjançant el formulari electrònic disponible a l’adreça web següent:
<https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/protected/init.do?language=ca&modelo=EB0005SIRP&version=1&codconv=LC18>.

Per inscriure’s en la BDGP de l’EBAP per impartir accions formatives de coneixements de català (cursos corresponents als nivells A2, B1, B2, C1 i C2 del MECR) s’ha de complir algun dels requisits següents:

  • Tenir el grau de llengua i literatura catalanes o la llicenciatura en filologia catalana o equivalent.
  • Tenir altres titulacions relacionades amb l'àmbit filològic, disposar del certificat oficial de nivell C2 de coneixements de llengua catalana, i acreditar experiència en ensenyament de català, en correcció de proves escrites i orals, o en assessorament lingüístic.
  • Ser personal funcionari o laboral amb tasques d'assessorament lingüístic de la CAIB i del seu sector públic, o d'altres administracions públiques.
  • Ser membre dels cossos de professors d'ensenyament secundari de la CAIB o d'escola oficial d'idiomes de l'especialitat de llengua catalana i literatura, o ser professor d'universitat de l'àrea de coneixement de filologia catalana.

Per impartir docència de la matèria de llenguatge administratiu, s'ha de disposar, a més, del certificat de coneixements de llenguatge administratiu, i acreditar una experiència mínima de dos anys en ensenyament de llenguatge administratiu o en tasques d'assessorament en aquest àmbit.

La inclusió en la BDGP suposa tenir preferència en la selecció de les persones inscrites com a personal docent de l'EBAP, però en cap cas la selecció automàtica. Tampoc no suposa cap obligació contractual per a l'EBAP, si bé permet tenir en compte els mèrits i les competències del personal inscrit i sol•licitar-ne els serveis quan ho requereixin les necessitats formatives.

Per tenir més informació, es pot consultar l’adreça electrònica següent: <http://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11128/632964/resolucio-de-la-directora-gerent-de-l-escola-balea>