torna

Detall de la notícia

Imatge 4084654

Convocatòries dels processos d'avaluació dels directors i dels assessors dels CEP

En el BOIB núm. 22, de 20 de febrer de 2020, s’han publicat les resolucions de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de dia 14 de febrer de 2020 per les quals s’aproven les bases de les convocatòries dels processos d’avaluació dels directors i dels assessors dels centres de professorat (CEP) que varen obtenir plaça en règim de comissió de serveis mitjançant la convocatòria pública aprovada per la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 21 d’abril de 2016.

La participació en aquest procés d’avaluació és un requisit indispensable per optar a la renovació de la comissió de serveis per continuar exercint la funció de direcció o d’assessor de formació als CEP de les Illes Balears.

Les persones interessades a participar en el procés d’avaluació han de presentar una sol·licitud i adjuntar la memòria de la tasca desenvolupada i les propostes de millora en el termini de deu dies naturals, comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta Resolució al BOIB.

La comissió avaluadora, una vegada finalitzat el procés d’avaluació, elaborarà un informe final en el qual consti la relació de persones que han superat el procés. Les persones que hagin superat el procés d’avaluació han de ser proposades per renovar la comissió de serveis, durant quatre anys més, a partir de l’1 de setembre de 2020.

Trobareu més informació en els documents adjunts. 

Novetats

16/03/2020 - Interrupció dels terminis de les convocatòries dels processos d'avaluació dels directors i dels assessors dels CEP.

04/03/2020 - Publicació de la relació de persones admeses.