torna

Detall de la notícia

Tràmit d'audiència i informació pública del Projecte de decret de modificació del Decret 15/1997, de 23 de gener, pel qual es crea i regula la Xarxa de Vigilància Epidemiològica en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Aquest projecte de decret té per objecte adaptar el Decret 15/1997, de 23 de gener, pel qual es crea i regula la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de les Illes Balears, a l’Ordre SSI/445/2015. La norma en tramitació actualitza la llista de les malalties de declaració obligatòria que hauran de ser vigilades i adapta les modalitats de notificació de dades individualitzats amb periodicitat setmanal i urgent.

Informació sobre el tràmit d’informació pública

D’acord amb la Resolució de la directora general de Salut i Participació de 10 de febrer de 2020, s’ha obert un procés d’informació pública, mitjançant el qual tots els ciutadans poden informar-se del Projecte de decret de modificació del Decret 15/1997, de 23 de gener, pel qual es crea i regula la Xarxa de Vigilància Epidemiològica en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Direcció General de Salut Pública i Participació (carrer de Jesús, 38 A, 07010 Palma), o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de  procediment administratiu comú de les administracions públiques, i han d’anar adreçades a la Direcció General de Salut Pública i Participació de la Conselleria de Salut.

Igualment s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions per mitjans telemàtics a través de l’apartat “Participació en l’elaboració normativa” de la pàgina web del Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears.