torna

Detall de la notícia

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un Projecte de decret, pel qual es crea el Centre de Formació i de Recerca aplicades a la formació professional, FPLAB, a les Illes Balears

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, a través de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, duu a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l’opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del text perquè les persones i les organitzacions més representatives, potencialment afectades per la futura norma, puguin opinar i fer aportacions sobre els problemes existents que es pretenen solucionar, sobre si és necessari i oportú aprovar una norma, quins objectius ha de tenir i les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.  

A l’efecte de permetre fer les aportacions, aquí podeu trobar informació sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la nova norma

b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació

c) Els objectius de la norma

d) Les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries

Així, abans de la redacció del projecte de decret que té per objecte la creació del Centre de Formació i de Recerca aplicades a la formació professional, FPLAB, a les Illes Balears, podeu fer les aportacions que considereu adients sobre aquestes qüestions a través del Portal de Participació ciutadana, de forma telemàtica. Per fer-ho heu de clicar en aquest enllaç en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació de la consulta, o per escrit dirigit a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, ubicada al carrer Ter, núm. 16, 2a planta, 07009 de Palma, en el mateix termini.

Sempre que les aportacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran a l’expedient d’elaboració normativa que, si escau, s’iniciï.