torna

Detall de la notícia

Imatge 4067849

El Govern impulsa l'establiment d'empreses tecnològiques en el ParcBit amb un decret llei

El nou marc normatiu delimita els usos del centre i estableix un conjunt d’incentius per a la implantació de noves empreses de base tecnològica
El ParcBit és la seu de 175 empreses, suma més de 3.000 treballadors i un volum de facturació anual que supera els 1.000 milions d’euros


Avui el Consell de Govern ha aprovat el Decret llei de mesures urgents per a l’impuls i l’estímul del Parc Balear d’Innovació Tecnològica (ParcBit), un nou marc normatiu per garantir la creació, la implantació i el desenvolupament d’empreses de base tecnològica i perquè es consolidi com a pol d’atracció de talent innovador a la nostra comunitat autònoma.

Aquest Decret llei respon a la necessitat de delimitar els usos del ParcBit a empreses que formen part de sectors d’innovació tecnològica, de biotecnologia, de química o de tecnologies de la informació i la comunicació, que fins ara no tenien la consideració d’activitat principal. Alhora permetrà limitar altres usos, com els administratius o comercials, que, si bé són necessaris de forma complementària, no poden ser els principals d’un parc tecnològic creat per diversificar la nostra economia.

El Decret llei de mesures urgents per a l’impuls i l’estímul del ParcBit, a més de donar seguretat jurídica a les empreses instal•lades, també regularà —mitjançant la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (Fundació Bit)— les bases per establir un conjunt d’incentius a les noves empreses, així com mecanismes de simplificació administrativa per facilitar i agilitzar la implantació de projectes innovadors a tots els centres dependents de la Fundació Bit a les Illes Balears.

Així doncs, aquesta normativa té dos objectius: d’una banda, incentivar el desenvolupament de projectes innovadors relacionats amb la tecnologia i la recerca i l’atracció de professionals altament qualificats; de l’altra, incloure en el cos legislatiu els mecanismes necessaris per gestionar el funcionament del centre.

Per assolir aquests objectius, es defineixen les activitats permeses dins el ParcBit, d’acord amb la finalitat d’un centre empresarial tecnològic, i s’estableixen les bases perquè les activitats empresarials considerades com a principals no tenguin limitació d’espai, mentre que les complementàries —considerades com a necessàries però no fonamentals per al Parc— queden limitades a un creixement màxim del 10 % en superfície, sense superar els 400 m2.

Així mateix, el Decret llei dona cobertura jurídica a la Comissió d’Admissions del ParcBit. Els Estatuts del ParcBit regiran, entre altres aspectes, els mecanismes i el procediment d’accés, instal•lació i funcionament de les empreses dins el Parc.

D’altra banda, el Decret llei estableix mesures per incentivar el lloguer d’espais i la construcció de nous edificis al Parc.

També preveu mesures encaminades a la simplificació administrativa de nous projectes, la prioritat en la tramitació administrativa o la reducció dels terminis ordinaris dels tràmits administratius quan afectin el projecte.

El ParcBit s’ha consolidat amb la implantació d’empreses d’alt valor afegit en sectors com les tecnologies de la informació i la comunicació, la biotecnologia, la química o el sector audiovisual. Aquesta concentració d’empreses ha propiciat el naixement de clústers sectorials, com Turistec, BIOIB, Balears.t, QliqIB i Balearic Marine Cluster, que potencien encara més aquestes àrees.

Actualment, hi ha 175 empreses instal•lades al ParcBit, les quals sumen més de 3.000 treballadors i un volum de facturació que supera els 1.000 milions d’euros anuals. Moltes d’aquestes empreses han sorgit de la incubadora de la Fundació Bit.