torna

Detall de la notícia

Històric: Tràmit d'informació pública de l'annex XI del Projecte de Decret pel qual es fixen els principis generals en matèria de control del potencial de producció vitícola del Registre Vitícola

Informació pública de l’annex XI del Projecte de Decret pel qual es fixen els principis generals en matèria de control del potencial de producció vitícola del Registre Vitícola i sobre les declaracions obligatòries en el sector vitivinícola a les Illes Balears

Atesa la sol·licitud, de data 15 de maig de 2020, de l' Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera, d’incloure-hi, al seu l’annex XI,  les varietats autòctones de vinya de Esperó de gall, N; Callet negrella, N; i Mancès de Tibús, N; s'obre un nou termini d'informació pública.

D’acord amb l’anunci del secretari general de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació de data 15 de juliol de 2020 (publicada en el BOIB núm. 129, de data 21 de juliol de 2020) s’ha obert un procés participatiu fins al dia 11 d'agost de 2020, mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes poden informar-se de l’esborrany del Projecte de Decret pel qual es fixen els principis generals en matèria de control del potencial de producció vitícola del Registre Vitícola i sobre les declaracions obligatòries en el sector vitivinícola a les Illes Balears i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, carrer Reina de la Constança, 4, 07006 Palma, o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i han d’anar adreçades a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació (Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural).

Igualment s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears. Podeu fer-ho clicant en aquest enllaç:."Enllaç"

Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa.