torna

Detall de la notícia

Històric: Tràmit d'informació pública del Decret IGP Aceite de Ibiza/Oli d'Eivissa

Informació pública de l’Esborrany del Projecte de Decret pel qual s’aprova el Plec de condicions de la Indicació Geogràfica Protegida Aceite de Ibiza/Oli d’Eivissa i se’n regula el Consell Regulador 

 

Amb l’aprovació d’aquesta nou Decret es pretén:

 

- Aprovar el Plec de Condicions que reculli el conjunt de característiques, especificacions i obligacions que han de regir pels olis d’oliva verge emparats per la Indicacio Geogràfica Protegida Oli d’Eivissa/Aceite de Ibiza i el Reglament de funcionament del seu Consell Regulador.

 

D’acord amb l’anunci del secretari general de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació de data 17 de març de 2020 (publicada en el BOIB núm. 40, de data 21 de març de 2020) s’ha obert un procés participatiu fins al dia 19 de juny de 2020, mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes poden informar-se de l’Esborrany del Projecte de Decret pel qual s’aprova el Plec de condicions de la Indicació Geogràfica Protegida Aceite de Ibiza/Oli d’Eivissa i se’n regula el Consell Regulador i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, carrer Reina de la Constança, 4, 07006 Palma, o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i han d’anar adreçades a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació (Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural).

Igualment s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears. Podeu fer-ho clicant en aquest enllaç:."Enllaç"

Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa.