torna

Detall de la notícia

Tràmit d'informació pública de l'Esborrany del Projecte de Decret pel qual es regula el funcionament de les agrupacions de defensa sanitària ramadera en l'àmbit de les Illes Balears

Informació pública de l’Esborrany del Projecte de Decret pel qual es regula el funcionament de les agrupacions de defensa sanitària ramadera en l’àmbit de les Illes Balears 

Amb l’aprovació d’aquest decret es persegueix:

 - Regular les agrupacions de defensa sanitària ramadera (ADSR) a l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Baleares, establint les bases reguladores per a la seva creació, contingut dels programes sanitaris anuals obligatoris i les normes per a la sol·licitud de reconeixement com agrupació de defens sanitària ramadera que assegurin el compliment dels objectius marcats, així com la implantació, a nivell autonòmic, d’un registre de les mateixes.

- Establir les condicions en les quals les explotacions no incloses a les ADSR han de complir el programa sanitari obligatori i desenvolupar la figura del veterinari d’explotació.

 

D’acord amb l’anunci del secretari general de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació de data 22 de març de 2021 (publicada en el BOIB núm.  040, de data 23 de març de 2021) s’ha obert un procés participatiu fins al dia 16 d'abril de 2021, mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes poden informar-se de l’Esborrany del Projecte de Decret pel qual es regula el funcionament de les agrupacions de defensa sanitària ramadera en l’àmbit de les Illes Balears i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, carrer Reina de la Constança, 4, 07006 Palma, o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i han d’anar adreçades a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació (Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural).

Igualment s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears. Podeu fer-ho clicant en aquest enllaç:."Enllaç"

Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa.