torna

Detall de la notícia

Tràmit d'informació pública del Decret del potencial de producció vitícola

Informació pública de l’Esborrany del Projecte de Decret pel qual es fixen els principis generals en matèria de control del potencial de producció vitícola del Registre Vitícola i sobre les declaracions obligatòries en el sector vitivinícola a les Illes Balears

 

Amb l’aprovació d’aquesta nou Decret es persegueix:

 

- Fixar els principis generals en matèria de control del potencial de producció vitícola a les Illes Balears, establint les competències i els procediments de gestió i comunicació de cada autoritat competent en funció de l’àmbit territorial insular, en desplegament de la normativa europea i estatal aplicable.

 

- Regular el Registre Vitícola de les Illes Balears establint les competències i procediments de gestió i comunicació de cada autoritat competent en funció de l’àmbit territorial insular, en desplegament de la normativa europea i estatal aplicable.

 

- Regular les declaracions obligatòries en el sector vitivinícola, establint les competències i procediments de gestió i comunicació de cada autoritat competent en funció de l’àmbit territorial insular, en desplegament de la normativa europea i estatal aplicable.

 

D’acord amb l’anunci del secretari general de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació de data 24 de gener de 2020 (publicada en el BOIB núm. 14, de data 1 de febrer de 2020) s’ha obert un procés participatiu fins al dia 21 de febrer de 2020, mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes poden informar-se de l’Esborrany del Projecte de Decret pel qual es fixen els principis generals en matèria de control del potencial de producció vitícola del Registre Vitícola i sobre les declaracions obligatòries en el sector vitivinícola a les Illes Balears i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.

 

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, carrer Reina de la Constança, 4, 07006 Palma, o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i han d’anar adreçades a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació (Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural).

Igualment s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears. Podeu fer-ho clicant en aquest enllaç: "Enllaç"

 

Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa