torna

Detall de la notícia

Imatge 4024700

El FOGAIBA destina 1.700.000 euros a la prevenció dels danys causats als boscs per incendis forestals, desastres naturals i catàstrofes

El Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) ha convocat la subvenció per a fer inversions per a prevenir els danys causats als boscs per incendis forestals, desastres naturals i catàstrofes. Es tracta d’una línia d’ajuda prevista al Pla de Desenvolupament Rural (PDR) per a subvencionar les accions desenvolupades per propietaris i titulars de parcel·les forestals i les seves associacions en l’àmbit de prevenció d’incendis.

En total, s’hi destina un import d’1.700.000 euros, provinents del fons de l’impost de turisme sostenible (ITS), que es podrien incrementar. L’àmbit territorial d’aplicació d’aquestes ajudes és la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Aquesta línia d’ajuda preveu subvencionar cinc actuacions diferents. D’una banda, la faixa o àrea de prevenció d’incendis forestals, que consisteix en l’obertura o el manteniment d’una superfície de prevenció d’incendis forestals al voltant d’habitatges, edificacions o instal·lacions que evitin la generació o propagació d’un foc i actuïn com a espais segurs davant un incendi forestal.

D’altra banda, preveu l’aclarida d’arbrat, que implica tallar arbres en masses forestals amb més de 800 peus/ha per afavorir-ne la resistència davant incendis forestals o períodes prolongats de sequera. També inclou la gestió dels arbres forestals afectats per desastres naturals i, per tant, els treballs silvícoles sobre l’arbrat que millorin l’estat de conservació dels hàbitats afectats per incendis forestals, temporals, inundacions, plagues i malalties forestals, caps de fibló o neu, entre d’altres.

Finalment, aquesta línia també preveu la recuperació de cultiu en zones abancalades i la redacció d’instruments de planificació forestal.

Poden ser beneficiaris de les subvencions els propietaris o titulars de parcel·les forestals ubicades en una zona declarada de risc d’incendi forestal alt o mitjà, que disposin d’un pla de gestió forestal sostenible.

Totes les actuacions s’han de desenvolupar d’acord amb el que preveu el IV Pla de Defensa contra Incendis, i tots els productes dels treballs s’hauran de retirar de la zona forestal o triturar in situ.

La inversió màxima subvencionable és de 30.000 euros per beneficiari. El termini de presentació de sol·licituds comença l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al BOIB (és a dir, el 18 de desembre) i acaba el 28 de febrer de 2020.

Publicació en el BOIB