torna

Detall de la notícia

Imatge 4023810

Convenis subscrits per l'EBAP

L’article 21.2 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears, disposa que els òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i els ens del sector públic instrumental autonòmic han de fer pública, en la pàgina web institucional i en els primers vint dies dels mesos de gener, maig i setembre de cada any, una relació dels convenis subscrits referida al quadrimestre anterior, sense perjudici de la inscripció en el registre de convenis i acords.

En el primer quadrimestre de l'any 2021 s'han subscrit els convenis següents:

1. Conveni entre l’Escola Balear d’Administració Pública i l’Institut Mallorquí d’Afers Socials en matèria de formació, avaluació i certificació de coneixements de llenguatge administratiu dels alumnes de l’IMAS.

2. Conveni de col·laboració entre l’Escola Balear d’Administració Pública i l’Ajuntament de Palma per organitzar edicions extraordinàries de la 42a promoció del Curs bàsic de capacitació per accedir a la categoria de policia del cos de policia local per als aspirants de l’Ajuntament que han superat les proves selectives d’aquesta categoria de l’OPO 2018 i 2019.

3. Addenda al Conveni de col·laboració entre l’Escola Balear d’Administració Pública i l’Ajuntament d’Alaró de delegació de la competència per a la convocatòria i la gestió del procés selectiu extraordinari per a l’ingrés en el cos de policia local en la categoria de policia.

4. Addenda al Conveni de col·laboració entre l’Escola Balear d’Administració Pública i l’Ajuntament de Binissalem de delegació de la competència per a la convocatòria i la gestió del procés selectiu extraordinari per a l’ingrés en el cos de policia local en la categoria de policia.

5. Addenda al Conveni de col·laboració entre l’Escola Balear d’Administració Pública i l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca de delegació de la competència per a la convocatòria i la gestió del procés selectiu extraordinari per a l’ingrés en el cos de policia local en la categoria de policia.

6. Addenda per la qual s’acorda una pròrroga al Conveni de col·laboració entre l’Escola Balear d’Administració Pública i l’Ajuntament d’Eivissa de delegació de la competència per a la convocatòria i la gestió del procés selectiu extraordinari per a l’ingrés en el cos de policia local en la categoria de policia.

7. Addenda al Conveni de col·laboració entre l’Escola Balear d’Administració Pública i l’Ajuntament des Castell de delegació de la competència per a la convocatòria i la gestió del procés selectiu extraordinari per a l’ingrés en el cos de policia local en la categoria de policia.

8. Addenda al Conveni de col·laboració entre l’Escola Balear d’Administració Pública i l’Ajuntament de Felanitx de delegació de la competència per a la convocatòria i la gestió del procés selectiu extraordinari per a l’ingrés en el cos de policia local en la categoria de policia.

9. Addenda al Conveni de col·laboració entre l’Escola Balear d’Administració Pública i l’Ajuntament de Ferreries de delegació de la competència per a la convocatòria i la gestió del procés selectiu extraordinari per a l’ingrés en el cos de policia local en la categoria de policia.

10. Addenda al Conveni de col·laboració entre l’Escola Balear d’Administració Pública i l’Ajuntament d’Inca de delegació de la competència per a la convocatòria i la gestió del procés selectiu extraordinari per a l’ingrés en el cos de policia local en la categoria de policia.

11. Addenda al Conveni de col·laboració entre l’Escola Balear d’Administració Pública i l’Ajuntament de Manacor de delegació de la competència per a la convocatòria i la gestió del procés selectiu extraordinari per a l’ingrés en el cos de policia local en la categoria de policia.

12. Addenda al Conveni de col·laboració entre l’Escola Balear d’Administració Pública i l’Ajuntament de Maó de delegació de la competència per a la convocatòria i la gestió del procés selectiu extraordinari per a l’ingrés en el cos de policia local en la categoria de policia.

13. Addenda al Conveni de col·laboració entre l’Escola Balear d’Administració Pública i l’Ajuntament de Pollença de delegació de la competència per a la convocatòria i la gestió del procés selectiu extraordinari per a l’ingrés en el cos de policia local en la categoria de policia.

14. Addenda al Conveni de col·laboració entre l’Escola Balear d’Administració Pública i l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar de delegació de la competència per a la convocatòria i la gestió del procés selectiu extraordinari per a l’ingrés en el cos de policia local en la categoria de policia.

15. Addenda al Conveni de col·laboració entre l’Escola Balear d’Administració Pública i l’Ajuntament de Sant Lluís de delegació de la competència per a la convocatòria i la gestió del procés selectiu extraordinari per a l’ingrés en el cos de policia local en la categoria de policia.

16. Addenda al Conveni de col·laboració entre l’Escola Balear d’Administració Pública i l’Ajuntament de Selva de delegació de la competència per a la convocatòria i la gestió del procés selectiu extraordinari per a l’ingrés en el cos de policia local en la categoria de policia.

17. Addenda al Conveni de col·laboració entre l’Escola Balear d’Administració Pública i l’Ajuntament de Son Servera de delegació de la competència per a la convocatòria i la gestió del procés selectiu extraordinari per a l’ingrés en el cos de policia local en la categoria de policia.

Resolució de la Direcció gerència de l’Escola Balear d’Administració Pública per la qual es publica la relació dels convenis de col·laboració subscrits per l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) en el primer quadrimestre de 2021

En el tercer quadrimestre de l'any 2020 es varen subscriure els convenis següents:

1. Conveni de col·laboració entre l’Escola Balear d’Administració Pública i el Consell de Mallorca en relació amb els plans de formació del personal al servei de l’Administració local de les Illes Balears per a l’any 2020, en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques de 9 de març de 2018.

2. Conveni de col·laboració entre l’Escola Balear d’Administració Pública i l’Ajuntament de Marratxí en relació amb els plans de formació del personal al servei de l’Administració local de les Illes Balears per a l’any 2020, en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques de 9 de març de 2018.

3. Conveni de col·laboració entre l’Escola Balear d’Administració Pública i l’Ajuntament de Palma en relació amb els plans de formació del personal al servei de l’Administració local de les Illes Balears per a l’any 2020, en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques de 9 de març de 2018.

4. Conveni de col·laboració entre l’Escola Balear d’Administració Pública i l’Ajuntament de Calvià en relació amb els plans de formació del personal al servei de l’Administració local de les Illes Balears per a l’any 2020, en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques de 9 de març de 2018.

5. Conveni de col·laboració entre l’Escola Balear d’Administració Pública i l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca en relació amb els plans de formació del personal al servei de l’Administració local de les Illes Balears per a l’any 2020, en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques de 9 de març de 2018.

6. Conveni de col·laboració entre l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) i el Consell de Menorca per a dur a terme el curs de capacitació dels bombers del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis de Menorca.

7. Conveni de col·laboració entre l’Escola Balear d’Administració Pública i l’Ajuntament d’Inca en relació amb els plans de formació del personal al servei de l’Administració local de les Illes Balears per a l’any 2020, en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques de 9 de març de 2018.

8. Addenda al Conveni de col·laboració entre l’Escola Balear d’Administració Pública i els ajuntaments de Palma, Calvià, Bunyola, Capdepera i Artà, per a la convocatòria i la gestió del procés selectiu extraordinari per a l’ingrés en el cos de policia local en la categoria de policia.

9. Addenda al Conveni de col·laboració entre l’Escola Balear d’Administració Pública i els ajuntaments de Palma, Calvià, Bunyola, Capdepera i Artà, per a la convocatòria i la gestió del procés selectiu extraordinari per a l’ingrés en el cos de policia local en la categoria de policia, amb relació a l’Ajuntament de Bunyola.

Resolució de la Direccció gerència de l'Escola Balear d'Administració Pública per la qual es publica la relació dels convenis de col·laboració subscrits per l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP) en el tercer quadrimestre de 2020

En el segon quadrimestre de l'any 2020 es varen subscriure els convenis següents:

1. Conveni de col·laboració entre l'Escola Balear d'Administració Pública i la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears en relació amb els plans de formació del personal al servei de l'Administració local de les Illes Balears per a l'any 2020, en el marc de l'Acord de formació per a l'ocupació de les administracions públiques de 9 de març de 2018.

2. Conveni de col·laboració entre l'Escola Balear d'Administració Pública i l'Ajuntament de Manacor en relació amb els plans de formació del personal al servei de l'Administració local de les Illes Balears per a l'any 2020, en el marc de l'Acord de formació per a l'ocupació de les administracions públiques de 9 de març de 2018.

Resolució de la directora gerent de l'Escola Balear d'Administració Pública per la qual es publica la relació dels convenis de col·laboració subscrits per l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP) en el segon quadrimestre de 2020

En el primer quadrimestre de l'any 2020 es varen subscriure el conveni següent:

1. Conveni de col·laboració entre l'Escola Balear d'Administració Pública i la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca, de 20 de març de 2020, en relació amb el pla de formació per al personal docent dels centres educatius públics de les Illes Balears, en el marc de l'Acord de formació per a l'ocupació de les administracions públiques de 9 de març de 2018.

Resolució de la directora gerent de l'Escola Balear d'Administració Pública de 18 de juny de 2020 per la qual es publica la relació dels convenis de col·laboració subscrits per l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP) en el primer quadrimestre de 2020.

Pel que fa a la seva naturalesa jurídica, d’acord amb l’article 21.3 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears, s’ha de concretar que l’article 6.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives 2014/23/UE i 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, exclou expressament del seu àmbit d’aplicació aquests tipus de convenis, ja que compleixen les condicions que s’hi assenyalen (no estan compresos en els contractes regulats en la Llei, es subscriuen entre dues administracions públiques que no tenen vocació de mercat, hi ha una cooperació mútua per garantir un servei públic comú i es signen en benefici de l’interès general).

D’altra banda, tant la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el reglament que la desplega (Reial decret 887/2006, de 21 de juliol), com el Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, exclouen del seu àmbit d’aplicació l’objecte d’aquests convenis.

L’article 2.2 de la Llei 38/2003 preveu l’àmbit positiu i negatiu d’aplicació de les subvencions, i el reglament que la desplega recull en l’article 2.3 que s’han d’aplicar la Llei general de subvencions i aquest reglament als convenis de col·laboració signats entre administracions públiques en els quals únicament l’administració pública beneficiària exerceix competències pròpies d’execució sobre la matèria, i l’article 4.b) estableix que no s’han d’entendre compresos en l’àmbit d’aplicació de la Llei els convenis en què les administracions públiques que els subscriuen exerceixin competències compartides d’execució. A més, l’article 2.3.e) del Decret legislatiu 2/2005 disposa que les aportacions dineràries a favor d’altres administracions públiques que s’hagin de fer efectives en virtut de plans i programes o de convenis de col·laboració formalitzats d’acord amb la legislació de règim jurídic aplicable a les administracions públiques no s’han de regir per la normativa específica que els sigui aplicable.

Per tot això, els convenis que s’han subscrit no tenen naturalesa subvencional, ja que es tracta de convenis entre dues administracions públiques amb competències concurrents en la matèria i en la recerca d’un fi comú.