torna

Detall de la notícia

Taxes de la Direcció General de Residus i Educació Ambiental

Taxes de la Direcció General de Residus i Educació Ambiental

Indicat al BOIB: «de la Direcció General en matèria de residus».

Indicat a ATIB: «Direcció General d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus»

 

Les taxes de la Direcció General amb competències en matèria de Residus es van incloure mitjançant la llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, a la disposició final primera, apartat 27. Va modificar la llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de les taxes de la comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Llei 14/2018, de pressuposts, publicada a BOIB 163 de 29 de desembre de 2018:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10921

Enllaç directe al Butlletí (Català) : http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/163/1024875

Enllaç directe al Butlletí en Castellà: http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/163/1024874

(En ambdues llengües; pàgina 47)

 

De moment no s’ha publicat un text refós de la Llei 11/1998, de taxes, amb aquestes modificacions. La darrera actualització del text refós és d’agost de 2018, comprovat a data 12 de desembre de 2019. La web del repositori de la CAIB per aquesta llei és:

http://www.caib.es/sites/institutestudisautonomics/ca/n/llei_111998_de_14_de_desembre_sobre_el_regim_especific_de_taxes_de_la_comunitat_autonoma_de_les_illes_balears_-60860/