torna

Detall de la notícia

Imatge 3999799

Programa regional de les Illes Balears per al control de la comercialització de fusta i productes de fusta (EUTR)

En el Reglament (UE) nº 995/2010 del Parlament Europeu i de Consell, de 20 d'octubre de 2010, pel qual s'estableixen les obligacions dels agents que comercialitzen fusta i productes de la fusta (Reglament EUTR), s'especifica que les autoritats competents han de fer controls per comprovar si els agents i comerciants de la fusta compleixen les seves obligacions, els quals es realitzaran en base a un pla que serà revisat periòdicament d'acord amb criteris basats en el risc.

En aquest marc, la Llei 21/2015, de 20 de juliol, per la qual es modifica la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests, estableix la definició dels objectius generals de la política forestal espanyola mitjançant diversos plans, estratègies i programes, entre ells el Pla Nacional de Control de la Legalitat de la Fusta Comercialitzada. El contingut bàsic d'aquest Pla és regulat en el Reial Decret 1088/2015, de 4 de desembre, per assegurar la legalitat de la comercialització de la fusta i els productes de fusta.

El vigent Pla Nacional de Control de la Legalitat de la Fusta Comercialitzada va ser aprovat el 8 d'octubre de 2018 per la Conferència Sectorial d'Agricultura i Desenvolupament Rural. S'hi recull entre altres punts la necessitat d'elaborar Programes Regionals de Control amb els criteris, procediments i cronologia dels controls que es duran a terme anualment en cada territori.

L'objectiu d'aquest Programa és determinar el procediment de realització dels controls sobre agents comercialitzadors de fusta i productes de fusta al territori balear, el seu abast i la interacció entre les unitats competents en la matèria dins de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per tal de reduir el risc de comercialitzar fusta i productes de la fusta d'origen il·legal.

(Enllaç: Programa Regional de Control)