torna

Detall de la notícia

Històric: Inici del procediment d'elaboració del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del Parc Natural des Trenc- Salobrar de Campos

El Consell de Govern ha acordat iniciar el procediment d’elaboració del Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) del Parc Natural des Trenc - Salobrar de Campos. L’Acord inclou un estudi complet dels valors ambientals, etnològics i d’altre tipus que ha aportat la Conselleria de Medi Ambient i Territori.

L’Acord d’inici del PORN en recull l’àmbit territorial, el qual inclou:

— La superfície del Parc Natural Maritimoterrestre des Trenc - Salobrar de Campos, declarat per la Llei 2/2017 i que abraça un total de 3.780,29 ha, de les quals 1.442 són pròpies de l’àmbit terrestre i les restants 2.338,29 ha ho són de l’àmbit marí.
— La franja natural de transició que hi ha entre el nucli urbà de ses Covetes i el Parc Natural.
— L’àrea de restauració ambiental de ses Covetes, la qual és el resultat de la demolició dels edificis mig construïts que hi havia des dels anys noranta arran de la interlocutòria dictada per la secció 1 de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB), de 13 de novembre de 2012.
— La platja des Freu i el seu sistema dunar.
— Els escars catalogats com a Bé d’Interès Cultural (BIC).
— Les parcel·les on s’ubiquen les antigues escoles de Ca n’Estela i l’anomenada Caseta de Peons Caminers, a la carretera Ma-6040, en previsió que en un futur i en col·laboració amb altres administracions públiques es puguin destinar a infraestructures per a la gestió del Parc Natural.

D’acord amb la normativa aplicable, el PORN ha de regular el règim aplicable a l’activitat cinegètica, la instal·lació de serveis de temporada i qualsevol altre tipus d’ocupació de la platja, els usos recreatius del Parc, l’activitat salinera, l’activitat turística, els usos admesos, els autoritzables i els prohibits, i la determinació i el règim de les zones d’estacionament i dels itineraris.

L’inici d’un PORN comporta que no es poden dur a terme actes que suposin una transformació sensible de la realitat física i biològica que pugui arribar a fer impossible o dificultar de manera important la consecució de l’objectiu del Pla i que, fins a l’aprovació d’aquest, no es pot atorgar cap autorització, llicència o concessió que habiliti dur a terme actes de transformació sensible de la realitat física o biològica sense un informe favorable de l’Administració ambiental.

Es Trenc - Salobrar de Campos és un dels espais més emblemàtics de les Illes Balears. És una de les zones naturals més interessants de l’illa de Mallorca, on els hàbitats litorals mediterranis es troben ben representats: platges extenses d’arena amb sistemes dunars adjacents (que configuren camps de dunes primàries i secundàries); zones humides, com es Salobrar de Campos i ses Salines de sa Vall, on encara es desenvolupa l’activitat salinera; altres salines d’antuvi abandonades que han esdevingut ecosistemes d’interès; basses litorals com sa Mareta de sa Ràpita; camps de conreu en ús i en abandonament, i, ja dins la part marina, fons amb comunitats biocenòtiques, de les quals cal destacar les extenses praderies que forma la Posidonia oceanica i, a més profunditat, on ja no arriba la llum solar, comunitats de maërl, precoral·ligen i coral·ligen.

Aquests valors van fer que l’espai s’inclogués a la Xarxa Natura 2000 com a Lloc d’Importància Comunitària (LIC) i com a Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), el 2006. Posteriorment, el 2015, es va aprovar el Pla de Gestió del LIC i, en conseqüència, es va declarar l’espai Zona d’Especial Conservació (ZEC). A més, per mor de l’elevat interès ornitològic, aquesta zona ha estat declarada Àrea d’Especial Importància per a les Aus (IBA) per SEO Birdlife, la Societat Espanyola d’Ornitologia. La seva part marina també forma part d’un LIC i ZEPA més extens: el de l’arxipèlag de Cabrera.

D’altra banda, cal recordar que la Llei 1/1991, de 30 de gener, d’espais naturals i règim urbanístic de les àrees d’especial protecció de les Illes Balears (LEN), a més de declarar aquesta zona Àrea Natural d’Especial Interès (ANEI) va establir que el Govern havia de promoure la declaració com a Espai Natural Protegit des Trenc - Salobrar de Campos.

Després de més de 25 anys de mandat de la LEN, la Llei 2/2017, de 27 de juny, declarà, finalment, el Parc Natural Maritimoterrestre des Trenc - Salobrar de Campos.

Estudi de valors ambientals,
etnològics i d’altre tipus per a la
proposta d’inici del Pla d’Ordenació
dels Recursos Naturals
Es Trenc-Salobrar de Campos