torna

Detall de la notícia

Imatge 3988600

La Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització comptará amb 68,03 milions d'euros el 2020

La Direcció General de Modernització i Administració digital comptarà amb un pressupost de 44,6 M €; l'àrea d'Emergències disposarà d'11,7 M € i la Secretària Autonòmica de Memòria Democràtica i Bon Govern gestionarà 2,88 M €

La consellera Isabel Castro ha comparegut avui a la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les Illes Baleares per explicar el pressupost destinat a la Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització el 2020, que supera els 68 milions d'euros.

Castro ha detallat els projectes previstos per cadascuna de les direccions generals i les partides pressupostàries que s'ha previst destinar a cada àrea durant el proper exercici.

“Aquest Govern reafirma la seva aposta per l'Administració pública, com la millor inversió per garantir els drets de la ciutadania i sostenir els pilars de l'Estat del benestar. Hem preparat uns comptes rigorosos que ens permetran comptar amb una Administració molt més eficient, transparent, oberta i moderna”, ha assenyalat.

Funció Pública

La Direcció General de Funció Pública -responsable de la planificació, adreça, coordinació, formació i l'execució de la política general de personal de l'Administració- compta amb un pressupost de 4.153.076 €.

Entre els principals objectius d'aquest departament es troba donar continuïtat al procés de consolidació d'ocupació iniciada en la passada legislatura, que va permetre reactivar l'Oferta Pública d'Ocupació amb més de 9.000 places.

Durant el primer semestre de 2020, es desenvoluparà el III Pla d'Igualtat entre homes i dones de l'Administració de la CAIB. Es donarà continuïtat als plans d'avaluació de competències i es fomentaran les polítiques de prevenció de riscos laborals entre el personal de l'Administració pública.

D'aquesta Direcció General també depèn l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP), que s'ocupa de la formació, capacitació i perfeccionament del personal de l'Administració autonòmica i des d'on se seguiran desenvolupant plans específics per millorar la qualificació professional dels empleats públics.

Modernització i Administració Digital

La Direcció General de Modernització i Administració Digital comptarà amb un pressupost de 44.696.132 € per seguir avançant en la transformació digital de l'Administració amb eines que permetin agilitar tràmits amb la ciutadania, les empreses i les administracions públiques.

En aquesta partida s'inclou l'aportació que fa la Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització a l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (IB3) que ascendeix a 31,1 M€, que és el gruix del seu pressupost per a l‘any 2020 (33,7M€).

Durant 2020 s'implementaran noves eines que permetran accedir de forma més ràpida i senzilla a la pràctica totalitat de tràmits de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Eines per a la ciutadania i també per als funcionaris, que podran gestionar amb major agilitat tràmits i expedients.

En aquest sentit, cal destacar el projecte previst per a la gestió d'expedients de contractació que permetrà reduir els temps en la tramitació dels contractes de les empreses amb l'administració autonòmica. El projecte s'iniciarà el 2020 i estarà totalment implementat el 2022.

Un altre objectiu és impulsar la creació i la consolidació d'empreses innovadores com a marc idoni per millorar la competitivitat, el benestar social i el creixement sostenible. Per això, es continuarà fomentant la creació de noves empreses en els centres Bit, tant en el de Mallorca com en el de Menorca i, en un futur, també a Eivissa.

El Govern disposa d'una infraestructura pròpia de telecomunicacions que dona servei de TDT, TETRAIB i de IOT (Xarxa IOTIB ―Internet de les coses―) gestionada per IBETEC, empresa pública depenent d'aquesta Direcció General.

La xarxa IOTIB és una xarxa de sensorització i de transport de dades que va iniciar el seu desplegament el 2017 i que al llarg de 2020 donarà cobertura a tot el territori balear. Fent ús d'aquesta infraestructura es van a desenvolupar importants projectes en les Illes Balears relacionats amb el turisme, la seguretat, la gestió de les emergències, del territori i la mobilitat.

Aquesta xarxa permetrà dotar de dispositius de seguretat a les víctimes de violència masclista. Es facilitarà a les dones en situació de risc un petit polsador que podran portar damunt de forma discreta i que enviarà una alerta a les forces de seguretat amb la seva ubicació GPS.

Un altre dels projectes que s'engegaran fent ús d'aquesta tecnologia és el desplegament de sensors que monitoraran de forma continuada els torrents i que avisaran davant d’una pujada excessiva del nivell de l'aigua.

Així mateix, permetrà desenvolupar un projecte de Big Data Turístic per disposar de dades reals i actualitzades de les persones residents i no residents presents a les nostres illes en tot moment. La informació recollida versarà sobre qüestions com a quants turistes estan presents en una illa en un dia determinat, país de procedència, sexe… Aquesta informació podrà ser tractada a nivell gràfic per conèixer i analitzar el comportament tant de turistes com de residents i oferirà indicadors per a una millor gestió de la promoció turística.

Emergències

La Direcció General d'Emergències i Interior comptarà amb un pressupost d'11.708.359 €.

El pressupost de 2020 ja contempla l'augment del personal del SEIB 112, dotat amb 22 places més per a gestors d'emergències, la qual cosa suposa un increment de plantilla del 59%. Així mateix, el 2020 es desenvoluparà un pla de promoció interna que permetrà augmentar fins a 13 el nombre de supervisors de sala i fins a 5 el nombre total de caps de sala en el centre coordinador.

El 2020 està previst també l'adquisició, renovació i manteniment de l'equipament del personal d'emergències i la renovació de vehicles d'intervenció del departament.

Respecte del desenvolupament de plans de prevenció, Emergències desenvoluparà accions de formació entre la població escolar i les persones majors d'aquesta comunitat.

Així mateix, durant el proper any es donarà major impuls al servei de suport psicològic en situacions d'emergència ordinària i extraordinària al territori de les Illes Balears.

Des de el Departament d'Interior, i més concretament des de l'Institut de Seguretat Pública de les llles Balears (ISPIB), s'impulsarà un programa de formació en matèria violència de gènere destinat a les Policies locals, per dotar-les de més recursos per a la prevenció i assistència a les víctimes.

Així mateix, es donarà continuïtat als programes de policia tutor i d'educació viària en els centres educatius de les Illes Balears.

També està previst en aquest pressupost el Pagament del Fons de Seguretat Pública de 2020, un fons d'ajudes específic destinat a millorar la seguretat pública dels municipis de les Illes Balears mitjançant la realització i l'impuls d'actuacions que garanteixin la coordinació de les policies locals.

Memòria democràtica

La Secretaria Autonòmica de Memòria Democràtica i Bon Govern, formada per les direccions generals de Memòria Democràtica; Transparència i Bon Govern, i Participació i Voluntariat, compta amb un pressupost total de 2.887.439 €.

La Direcció General de Memòria Democràtica, amb un pressupost d'1.397.294 €, desenvoluparà el marc normatiu de la Llei 10/2016, de 13 de juny, per a la recuperació de persones desaparegudes durant la guerra civil i el franquisme, i la Llei 2/2018, de 13 d'abril, de memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears.

Així, d'acord amb la llei 10/2016, es facilitarà la indagació, localització i identificació de desapareguts, desenvolupant els mapes de fosses i regulant les accions i activitats de localització i identificació de les persones desaparegudes.

Aquesta regulació inclou l'autorització de prospeccions, la regulació de l'accés a terrenys que siguin de titularitat privada, l'establiment del procediment i de les condicions per recuperar, identificar i traslladar restes i l'autorització de les exhumacions que es practiquin.

A aquest efecte, i com s'estableix en la llei, s'ha creat una Comissió tècnica de desapareguts i fosses de les Illes Balears a través de la qual s'aproven els plans d'actuació prevists per continuar amb les exhumacions. L'any que ve s'executarà el Pla d'Exhumacions 2019-2020 i s'iniciarà la redacció del Pla 2020-2021.

Amb el desplegament de la Llei de fosses, així com amb el dret a la reparació i el reconeixement a les víctimes de la guerra civil i la dictadura franquista (Llei 2/2018), se senyalitzaran les fosses identificades, i es continuarà amb la col·locació de ‘Arbres de la Memòria’ que recullin la informació detallada sobre la fossa.

D'altra banda, es realitzarà un estudi per analitzar la possibilitat de crear una base de dades d'ADN única, que serveixi per facilitar la identificació de les persones trobades en les fosses però també per identificar possibles casos de nens robats durant el franquisme.

Aquesta Direcció General també fomentarà la divulgació dels fets i valors relacionats amb la memòria democràtica i les iniciatives d'investigació en l'àmbit de les ciències socials i les humanitats que estan estretament vinculades. I vetllarà per garantir espais de convivència i el reconeixement de la labor de les entitats memorialistes.

Participació i Voluntariat

La Direcció General de Participació i Voluntariat gestionarà un pressupost de 639.737 €.

Amb aquesta partida, durant 2020, continuarà amb el desenvolupament de la Plataforma Virtual de Participació Ciutadana, i promourà que aquesta eina tecnològica pugui incorporar-se a totes les administracions locals de les Illes Balears per facilitar l'accés de la ciutadania als processos de participació. Així mateix, amb un caràcter transversal, aquesta Direcció General col·laborarà amb totes les àrees de l'Administració autonòmica amb qualsevol procés participatiu que desenvolupin.

D'altra banda, aquest departament treballa ja en un Pla Estratègic de Participació Ciutadana i en un pla de formació específic sobre Participació que desenvoluparà de forma conjunta amb l'EBAP i la FELIB. Un projecte que es desenvoluparà al llarg de tota la legislatura amb la finalitat de capacitar en temes de participació ciutadana al personal de l'administració pública per incidir i avançar en l'objectiu d'incrementar els processos participatius.

Respecte de l'àrea de Voluntariat, durant 2020 s'impulsarà el nou Fòrum del Voluntariat com a òrgan consultiu en aquesta matèria. En aquest marc, es va a crear un cens d'entitats del voluntariat.

Transparència i Bon Govern

La Direcció General de Transparència i Bon Govern, amb un pressupost de 850.408 €, durà a terme la planificació, impuls i coordinació de la transparència de l'Administració autonòmica i del sector públic instrumental, a més de la coordinació transversal de mesures per impulsar el bon govern.

Mitjançant aquest pressupost es treballarà en la implantació de totes les previsions de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència i accés a la informació pública i bon govern, i de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i el bon govern de les Illes Balears, així com en qüestions incloses en el Codi ètic del Govern.

Entre els objectius d'aquest departament de caràcter transversal, cal destacar les accions per a la millora contínua del Portal de Transparència i el foment de les avaluacions sobre el nivell de transparència de les administracions públiques.

Així mateix, amb la finalitat d'impulsar l'eficàcia i l'eficiència en el funcionament intern de l'Administració, el 2020 s'iniciarà la implantació d'un sistema d'avaluació d'organitzacions que garanteixi uns serveis de qualitat a la ciutadania.

D'altra banda, des d'aquesta Direcció General s'avançarà en l'avaluació de polítiques públiques, com a eina de millora de la qualitat en la gestió i l'eficàcia dels serveis públics.