torna

Detall de la notícia

Imatge 3988117

Educació organitza unes jornades participatives per elaborar el nou Pla de Formació del Professorat de les Illes Balears 2020-2024

El Servei de Normalització Lingüística i Formació, que pertany a la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, ha iniciat el procés d’elaboració del Pla de Formació del Professorat de les Illes Balears per al quadrienni 2020-2024.

Amb la intenció que el procés de creació del nou Pla sigui participatiu i cooperatiu, s’han organitzat a tots els centres de professorat de les Illes Balears (CEP) unes jornades participatives per orientar la formació del professorat. En aquest sentit, es pretén propiciar una participació heterogènia de docents de diferents cossos i especialitats que voluntàriament vulguin contribuir en aquestes sessions d’anàlisi i de debat pedagògic, ja que els millors processos de millora i transformació són els que sorgeixen des dels propis agents implicats en el canvi i en el nostre cas són els docents.

Dates de les sessions

CEP

SESSIÓ D’AVALUACIÓ

SESSIÓ D’ORIENTACIÓ

PALMA

14 novembre

15 novembre

MANACOR

20 novembre

27 novembre

INCA

25 novembre

29 novembre

CALVIÀ

25 novembre

28 novembre

MENORCA

27 novembre

28 novembre

EIVISSA

9 desembre

10 desembre

FORMENTERA

9 desembre

10 desembre

Aquestes jornades estaran repartides en dos blocs (mòdul d’Avaluació i mòdul d’Orientació), d’una durada de 4 hores cada un. El primer bloc tendrà com a objectiu detectar les necessitats, avaluar la formació del professorat i avaluar el Pla de Formació del Professorat de les Illes Balears 2016-2020. Per altra part, el segon bloc  se centrarà en el debat pedagògic sobre cap on hauria d’anar l’educació a les Illes Balears i, en conseqüència, la formació del professorat.

Al marge de tota la informació que es generarà al llarg de les diferents sessions, també hi ha la intenció de realitzar una acurada anàlisi de la realitat i de les necessitats dels centres educatius de les Illes Balears. Per aquest motiu, a tots els centres se’ls ha fet arribar un qüestionari. A més, es tendran en compte l’anàlisi i les demandes que poden realitzar els diferents serveis de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.